Pràctiques externes

Pràctiques acadèmiques externes

Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat formativa que té com a objectiu complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica i afavorir així l'adquisició de competències que siguin útils per a l'exercici de l'activitat professional, facilitin l'ocupabilitat i fomentin la capacitat emprenedora.
Les pràctiques  es poden fer a la mateixa universitat o en entitats col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats públiques i privades en l'àmbit nacional i internacional.
En el cas que aquestes pràctiques les realitzis ens institucions on hi ha menors d'edat, consulta aquest enllaç per obtenir més informació.

Objectiu

Amb la realització de les pràctiques acadèmiques externes es pretén:

  • Contribuir a la formació integral complementant l'aprenentatge teòric i pràctic.
  • Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què s'ha d'operar.
  • Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
  • Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball i millori l'ocupabilitat futura.
  • Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l'emprenedoria.
Tutor o tutora de pràctiques

L'empresa o institució ha de preveure la figura d'una persona tutora de l'entitat amb els coneixements adients, que ha de definir el projecte formatiu i vetllar per la formació dels estudiants, i que, un cop finalitzada l'estada de pràctiques, ha d'elaborar l'informe final segons el model adjunt. Així mateix, si la persona tutora de la UAB i la designada per l'entitat acorden la necessitat d'un informe intermedi, la persona tutora de l'entitat l'ha d'omplir segons el model adjunt.

Projecte formatiu

L'entitat col·laboradora ha de tenir establert un projecte formatiu, segons el model adjunt al conveni específic aprovat per la UAB, en què s'especifiquin, entre d'altres, les tasques en què col·laborarà l'estudiant, que li han de proporcionar uns coneixements pràctics de la seva professió futura, és a dir que han d'estar directament relacionades amb els estudis que estigui cursant.

Avaluació

Per tal d'avaluar les pràctiques, i un cop finalitzada l'estada, l'estudiant ha d'elaborar una memòria final, segons el model adjunt. Així mateix, si la persona tutora de la UAB i la persona tutora de l'entitat on es fan les pràctiques ho acorden, l'estudiant ha d'elaborar i lliurar un informe intermedi segons el model adjunt.

Documentació relacionada

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, està derogat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat.

Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre Programes de Cooperació Educativa
RD 1845/1994, de 9 de setembre, pel que s'actualitza el Reial Decret 1497/1981
RD 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 822/2021
Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores
Model d'informe intermedi de l'estudiant
Model de memòria final de l'estudiant
Model d'informe intermedi de la persona tutora de l'entitat col·laboradora
Model d'informe final de la persona tutora de l'entitat col·laboradora