Preus dels estudis

Informació específica graus

El preu dels crèdits (serveis acadèmics) està determinat pel grau d'experimentalitat, en el cas d'enginyeries, llicenciatures i diplomatures, o pel coeficient d'estructura docent, en el cas dels graus, i segons la titulació, de manera que s'estableixen quatre graus d'experimentalitat i tres coeficients d'estructura docent amb preus diferents.

Estudis universitaris oficials de grau (segons el coeficient d'estructura docent dels estudis):
Coeficient d'estructura docent dels estudis A B C
25,27 € 35,77 € 39,53 €

Informació general

Altres conceptes que pot incloure la teva matrícula


- Gestió d'expedient acadèmic: 69,80 euros.
- Serveis específics i de suport a l'aprenentatge: 70 euros.
- Assegurança escolar: 1,12 euros (si ets menor de 28 anys).
- Assegurança complementària: 4,40 euros.
- Assegurança de mobilitat: 7,91 euros.
- Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat, o sol·licitud d'estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats universitaris conforme a sistemes educatius estrangers per a l'accés a estudis de màster o doctorat sense títol homologat: 218,15 euros.
- Altres serveis de la UAB (Servei d'Activitat Física, Fundació Autònoma Solidària, etc.).

Fundació Autònoma Solidària (FAS)

Com a estudiant de la UAB, pots aportar voluntàriament 15 euros, quan formalitzis la matrícula, a la Fundació Autònoma Solidària per a accions de solidaritat i de cooperació al desenvolupament. Per a més informació consulta el web www.uab.cat/fas.

Servei d'Activitat Física (SAF)

Si fas la inscripció al SAF en el moment de la matrícula, pots gaudir de fins a un 40% de descompte sobre el preu habitual per a la comunitat universitària. El cost de l’abonament des del moment de la matrícula fins al 20/09/2020 és de 275 euros. Per a més informació consulta el web del SAF.

Informació sobre els preus

Els preus per a les prestacions dels serveis acadèmics i administratius dels estudis oficials, els estableix la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic, mitjançant el Decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Els preus dels estudis propis els fixa el Consell Social, en el cas dels centres propis, i, en el cas dels centres adscrits o vinculats a la UAB, els fixa el mateix centre, després de consultar el Consell Social.

Els centres adscrits i vinculats a la UAB apliquen els preus dels estudis oficials i els preus propis que hagin aprovat, però diferencien els preus públics dels propis en els documents de matriculació. S'ha d'abonar el preu del servei de suport de gestió acadèmica a titulacions oficials, que són 160 euros.

Normatives

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007
Preus per a la prestació de serveis acadèmics, administratius i d'altres conceptes