Matrícula

Assegurança escolar

Què és l'assegurança escolar?

L'assegurança escolar és obligatòria per a tots els estudiants de menys de 28 anys. L'abonament de la quota corresponent l'has de fer en el moment de la matrícula. Si no ets estudiant de la Unió Europea, també has de tenir la targeta d'estudiant extracomunitària.

Cobertura

Serveis que ofereix
L'assegurança escolar cobreix:

• L'accident escolar. En aquest cas, tens dret a l'assistència mèdica i farmacèutica i a les indemnitzacions o pensions corresponents.
• Consultes mèdiques.
• Les malalties incloses en la protecció de l'assegurança escolar.
• Dissort familiar originada a la llar de l'estudiant per defunció del cap de família, ruïna o fallida familiar i que impedeixi continuar els estudis.

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) és qui estableix els terminis per formalitzar les sol·licituds de prestacions. Al seu web trobaràs tota la informació sobre la cobertura i les prestacions de l'assegurança escolar. També et pots adreçar, personalment o per escrit, a qualsevol centre d'atenció i informació (CAISS) de l'INSS.

Àmbit territorial
L'assegurança escolar et protegeix de les contingències i de les despeses ocasionades dins del territori de l'Estat.

Els estudiants que us heu de desplaçar per cursar estudis oficials o per fer pràctiques autoritzades per la facultat o escola en:
• països integrants de la Unió Europea,
• països integrants de l'espai econòmic europeu, o bé
• determinats països amb conveni bilateral amb l'Estat espanyol (consulteu més informació a http://www.seg-social.es),

- Heu de tramitar la targeta sanitària europea (TSE) a la seu electrònica de la Seguretat Social o personalment a qualsevol CAISS (centre d'atenció i d'informació de l'Institut de la Seguretat Social). El període de vigència de la targeta és de dos anys.

- En qualsevol d'aquests casos has de contractar també l'assegurança complementària de mobilitat.

Els estudiants de més de 28 anys, o els que facin una estada en un país no indicat anteriorment, s'han de subscriure a un altre tipus d'assegurança pública o privada.

Període de cobertura
L'assegurança cobreix des de l’inici i fins la data de finalització del curs acadèmic.

Sortides acadèmiques
Si fas sortides acadèmiques fora del campus de l'Autònoma, et cobreix l'assegurança escolar sempre i quan siguin autoritzades pel teu centre docent.

Si ets un estudiant de més de 28 anys i fas sortides autoritzades fora de l'àmbit de la UAB, t'has de subscriure a algun altre sistema d'assegurança pública o privada.

En cas d'accident

On has d'anar
Si pateixes un accident, pots acudir a tots els centres de la sanitat pública o a qualsevol dels centres mèdics concertats amb l'assegurança escolar. En cas d'acudir a un centre sanitari no concertat, l'assegurança escolar abonarà les factures segons les tarifes establertes i la diferència l'haurà de pagar l'estudiant.

Si a causa de la gravetat de l'accident no pots escollir un centre concertat, pots fer que t'atenguin en qualsevol centre privat, abonar les despeses ocasionades i sol·licitar-ne el reintegrament a l'assegurança escolar. L'inspector mèdic de l'assegurança valorarà la urgència i la gravetat de l'accident per tal d'abonar la totalitat de les despeses o aplicar les tarifes vigents de l'assegurança.

Sol·licitud de prestacions
Pots sol·licitar les prestacions de l'assegurança escolar a les institucions següents:

1. Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
C. St. Antoni M. Claret, 5-11
08037 Barcelona
Tel. 93 284 93 58 (ext. 2452)

2. Servei Assistencial de Salut de la UAB (SAS)

3. Qualsevol centre d'atenció i informació de la Seguretat Social (CAISS) de l'àmbit territorial on duguis a terme els estudis o on resideixis:

CAISS de Girona CAISS de Lleida CAISS de Tarragona
C. Sta. Eugènia, 40 baix
17005 Girona
Tel. 972 214 055
Av. Prat de la Riba, 3
25006 Lleida
Tel. 973 700 717
Rambla Nova, 84
43003 Tarragona
Tel. 977 236 011

Documentació
La documentació que has de presentar per sol·licitar les prestacions és la següent:

  • Formulari de sol·licitud de prestació de l'assegurança escolar, emplenat i signat. Aquest formulari el pots demanar a l'INSS, al CAISS més proper al teu domicili o al teu centre d'estudis, i al Servei Assistencial de Salut (SAS) de la UAB. Si t'adreces al SAS, aquest servei emplenarà l'apartat "Comunicat d'accident".
  • DNI o llibre de família.
  • Targeta d'estudiant extracomunitària, si ets estudiant estranger.
  • Full de matrícula, amb el segell de pagament. Hi ha de constar l'any acadèmic, les assignatures de les quals s'està matriculat i l'abonament de la quota de l'assegurança.
  • Documentació específica segons el tipus de prestació sol·licitada. Consulteu el web de l'INSS.

Incompatibilitats de les prestacions
Les prestacions de l'assegurança escolar són incompatibles amb qualsevol altra contraprestació de contingut anàleg i derivades del mateix risc, de les quals puguis ser beneficiari si estàs donat d'alta en un altre règim de la Seguretat Social. No obstant això, aquestes prestacions són compatibles amb altres asseguradores o empreses particulars.