Assegurança complementària

Assegurança complementària (estudis i pràctiques a Espanya):
L'assegurança complementària és un servei que t'ofereix la Universitat cada curs acadèmic, que consisteix en una assegurança d'accidents i assistència de viatge adreçada a tot el col·lectiu d'estudiants matriculats a la UAB. Per gaudir-ne cal que, en el moment de formalitzar la matrícula, contractis l'assegurança complementària. El període de cobertura és el curs acadèmic en el que contractes l'assegurança, consulta el certificat. Un cop passades 72 hores des de la contractació, no podràs anul·lar-la.

Prestacions:

El període de cobertura és el curs acadèmic en el qual es contracta l'assegurança (consulta-ho al certificat), és d'abast mundial, durant les 24 hores del dia, tant en la vida lectiva com la no lectiva, incloses les vacances, dins i fora del campus universitari.
La pòlissa, respecte a estades de practiques a l’estranger, únicament cobreix períodes inferiors a 3 mesos. En cas que l’estada sigui superior a aquest temps, s’ha de contractar l’assegurança complementària de mobilitat.

 • Responsabilitat civil:
  L'assegurança complementària cobreix la responsabilitat civil a tot el món mentre es realitza l'activitat acadèmica vinculada a la titulació (fins a 250.000 €). Hi està inclosa la responsabilitat civil privada de l'assegurat, amb un límit per sinistre i any de 250.000 €.
 • Accident i assistència en viatge fora d'Espanya:
  El període de cobertura és el curs acadèmic en què contractes l'assegurança, i té abast mundial, durant les 24 hores del dia, tant en la vida lectiva com en la no lectiva, incloses les vacances i les pràctiques en empreses, dins i fora del campus universitari.

  En cas d'accident també cobreix:

  - La mort (23.000 €).
  - La invalidesa permanent absoluta (41.000 €).
  - Les despeses mèdiques en centres concertats (sense limitació econòmica i màxim de 365 dies).
  - Les despeses mèdiques en centres de lliure elecció (fins a 5.000 € i màxim de 365 dies).

  L'assistència de viatge cobreix fora d'Espanya i no té validesa en el territori espanyol, i en el cas dels estudiants estrangers (no espanyols) tampoc en els seus respectius països d'origen. Inclou les despeses mèdiques en cas de malaltia o accident (amb limitació econòmica de 5.000 €), el trasllat sanitari al domicili habitual i el viatge d'un familiar en cas d'hospitalització (desplaçaments d'anada i tornada, i aportació de fins a 50 € diaris per a despeses fins a 3 dies). Consulteu-ne les condicions i el protocol de gestió de sinistres.

  En el supòsit de decés de la persona assegurada, cobreix les despeses de trasllat d'un acompanyant (desplaçaments d'anada i tornada, i aportació de fins a 50 € diaris per a despeses fins a 3 dies), despeses d'enviament d'equipatge fins a 600 € i trasllat i acompanyament de les restes mortals (consulteu-ne les condicions).

  El comunicat d’accident ha d’estar degudament signat per la persona assegurada i també signat i segellat per la gestió acadèmica de la seva facultat o per l’empresa Ómnibus.  

 • Preu: 5,09 €.

Assegurança complementària de mobilitat (estudis i pràctiques a l'estranger):
Si tens pensat participar en un programa d'intercanvi durant aquest curs, o realitzar unes pràctiques a l’estranger per un període superior a tres mesos,cal que contractis l'assegurança complementària de mobilitat, que consisteix en una assegurança d'assistència de viatge que cobreix despeses mèdiques per malaltia o accident. El període de cobertura és el curs acadèmic en el qual es contracta l'assegurança, consulta-ho al certificat. Un cop passades 72 hores des de la contractació, no podràs anul·lar-la.

Prestacions:

 • Responsabilitat civil:
  L'assegurança complementària cobreix la responsabilitat civil a tot el món mentre es realitza l'activitat acadèmica vinculada a la titulació (fins a 250.000 €). Inclosa la responsabilitat civil privada de l'assegurat, amb un límit per sinistre i any de 250.000 €.
 • Accident i assistència en viatge fora d'Espanya:
  El període de cobertura és el curs acadèmic en què contractes l'assegurança, i té abast europeu, durant les 24 hores del dia, tant en la vida lectiva com en la no lectiva, incloses les vacances i les pràctiques en empreses, dins i fora del campus universitari.

  En cas d'accident també cobreix:

  - La mort (23.000 €).
  - La invalidesa permanent (41.000 €).
  - Les despeses mèdiques en centres concertats (sense limitació).
  - Les despeses mèdiques en centres de lliure elecció (fins a 5.000 €).

  L'assistència de viatge cobreix fora d'Espanya i no té validesa en el territori espanyol, i en el cas dels estudiants estrangers (no espanyols) tampoc en els seus respectius països d'origen. Inclou les despeses mèdiques en cas de malaltia o accident (amb limitació econòmica de 5.000 €), el trasllat sanitari al domicili habitual i el viatge d'un familiar en cas d'hospitalització (desplaçaments d'anada i tornada, i aportació de fins a 50 € diaris per a despeses fins a 3 dies). Consulteu-ne les condicions.

  En el supòsit de decés de la persona assegurada, cobreix les despeses de trasllat d'un acompanyant (desplaçaments d'anada i tornada, i aportació de fins a 50 € diaris per a despeses fins a 3 dies), despeses d'enviament d'equipatge fins a 600 € i trasllat i acompanyament de les restes mortals (consulteu-ne les condicions).

  El comunicat d’accident ha d’estar degudament signat per la persona assegurada i també signat i segellat per la gestió acadèmica de la seva facultat o per l’empresa Ómnibus.

 • Preu: 9,72 €.

Extensió del període de vigència fins al 31 de desembre

Els estudiants que estigueu matriculats en el vostre darrer curs i tingueu unes pràctiques o una estada fora de la universitat que es perllonguen més enllà de la data de finalització del curs acadèmic, haureu de contractar l'extensió de l'assegurança mitjançant la modificació de la darrera matrícula. Aquesta extensió només serà vigent fins al 31 de desembre d'aquell any.

Què s'ha de fer en cas d'accident o malaltia?
Cal que et posis en contacte, tan aviat com et sigui possible, mitjançant els números de telèfon d’assistència que figuren al certificat de l’assegurança, amb: Zurich (en el cas de l’assegurança complementària ) o Generali (en el cas de l’assegurança complementària de mobilitat).

Zurich (si tens l’assegurança complementària):
A efectes de poder gestionar qualsevol qüestió relacionada amb el protocòl de l’asseguradora Zurich, tens a la teva disposició els telèfons següents:
            Horari d’oficina (8 a 17 hores)
·         93 367 18 43
·         93 367 18 44

 • En cas d’accident a Espanya:
  • Telèfon: 902 194 588
 • En cas d’accident o malaltia sobrevinguda a l’estranger:
  • Telèfon des d’Espanya: 902 194 588
  • Telèfon des de l’estranger +34 93 267 10 55
 • Preu: 5,09 €
Generali (si tens l’assegurança complementària de mobilitat):
 • En cas d’accident a Espanya:
  • Telèfon: 902 333 433 / 902 302 928
 • En cas d’accident o malaltia sobrevinguda a l’estranger:
  • Telèfon des d'Espanya: 902 15 85 85
  • Telèfon des de l’estranger: +34 91 514 99 00
 • Preu: 9,72 €
Si necessiteu assessorament o teniu algun problema amb la gestió, contacteu amb Ómnibus:

Documentació relacionada:

Zurich (per a l'assegurança complementària):
Certificat de cobertures de la pòlissa de l'assegurança complementària 2017-2018
Certificat de cobertures de la pòlissa de l'assegurança complementària 2018-2019
Comunicat d'accident de l'assegurança complementària
Protocol de gestió de sinistres


Generali (per a l’assegurança complementària de mobilitat):

Certificat cobertures pòlissa assegurança complementària de mobilitat 2018-2019
Comunicat d'accident de l'assegurança complementària de mobilitat