Renovació de targeta

Renovació de l'Autorització d'Estada per Estudis - TIE

Consulta l'estat del teu expediente a l'enllaç següent: 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/login

Per a poder presentar la sol·licitud electrònicament és necessari disposar d’una signatura electrònica, que es pot obtenir en aquesta web, recordeu que no es pot obtenir la signatura electrònica amb el NIE caducat. Després d’omplir la sol·licitud, és necessari personar-se en l’Oficina de Registre més propera o en la Unitat de l’Arxiu General i Registre a la primera planta del Rectorat.

Documents:

1. Taxa de residència: La TAXA s'haurà pagar abans de presentar la sol·licitud de renovació i aportar una còpia del justificament de pagament juntament amb la resta de la documentació. El fet de pagar-la no implica la concessió automàtica de la renovació però no serà possible resoldre favorablement la sol·licitud mentre no consti el pagament de les taxes corresponents. Si teniu problemes per descarregar aquest PDF, trobareu el document al final d'aquesta pàgina.

2. Imprès oficial: Formulari Ex-00 (original + 1 còpia). Si teniu problemes per descarregar aquest enllaç, trobareu el document també al final d'aquesta pàgina.

3. Fotocòpia de la pàgina principal del passaport.

4. Fotocòpia Targeta d'Autorització d'Estada per Estudis (per les dues cares)

5. Fotocòpia sol·licitud matrícula (+ rebut de pagament o credencial de becari): sol·licitar duplicat de la transacció bancària al Banc. En el cas d'estudiants de màster oficial o doctorat, aquests podran sol·licitar rebut de pagament a l'Escola de Postgrau.

6. Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic del curs anterior, en el cas d'haver realitzat cursos, o carta del tutor / - ao director / -a de la tesi (trobareu el model al final de la pàgina), en cas d'estar realitzant un període de investigació o la tesi doctoral.

7. En cas de canvi de domicili, s'haurà de presentar el nou Certificat d'empadronament.

8. Mitjans econòmics (es pot consultar la taula en espanyol aquí).

9. Fotocòpia del contracte d'assegurança mèdica que cobreixi durant l'estada a Espanya les despeses mèdiques -si escau - associats a un accident o malaltia. Més informació aquí.
 

A partir del 25 de juny del 2013, la targeta sanitària de la Seguretat Social no serà considerada com acreditació d'assegurança mèdica per a la renovació del NIE. Serà necessari un "Document acreditatiu de dret a assistència mèdica".

Aquest pot sol·licitar-se a les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social. En cas de no poder acreditar-ho, serà necessària una assegurança mèdica privada.

Consulta el Manual per la Prorroga de l'Estada per Estudis (Renovació TIE) amb tota la informació detallada.


 Documentació: