Consultoria

Ciutats i pobles amigables per a la gent gran

Tal com augmenta la proporció de persones grans, sobretot de 80 i més anys, augmenta la preocupació dels Ajuntaments per fer front a les seves necessitats i demandes socials.

Davant d’aquesta situació, hem realitzat estudis de diagnosi sobre la gent gran i, a continuació, plans d’acció centrats en l’atenció social i en la participació de les persones grans. Més recentment, hem desenvolupat enfocaments més amplis i transversals a les polítiques públiques per tal de facilitar el desplegament del paradigma de l’envelliment actiu.

En aquest sentit, hem estat una de les entitats impulsores de la iniciativa “Ciutats amigables amb la gent gran” de l’Organització Mundial de la Salut al nostre país.

Una ciutat amigable amb la gent gran encoratja l'envelliment actiu mitjançant l'optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat a fi de millorar la qualitat de vida de les persones a mida que envelleixen.

Així vàrem col·laborar amb l’Ajuntament de Barcelona en la realització de la diagnosi inicial del projecte i en l’adhesió a la xarxa mundial de ciutats amigues. A més, finalitzat el primer cicle de cinc anys del pla d’acció, hem col·laborat en el pla de millora que culmina amb el “Compromís Barcelona Amigable amb les Persones Grans”.