Comissió de Personal Acadèmic

Dimarts, 27 de abril de 2021

09,30 h

1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2 Informe del vicerector de Personal Acadèmic.
3 Aprovació de concursos de PDI permanent.
4 Aprovació de concursos de PDI temporal.
5 Interpretació d’un aspecte del Model de Dedicació Acadèmica.
6 Convocatòria d’avaluació de l’activitat docent 2021 (trams generats fins el 31/12/2020): Aprovació de la relació provisional d’admesos i exclosos.
7 Assumptes de tràmit.
8 Torn obert de paraules.