Comissió d'Economia i d'Organització

Dijous, 22 de abril de 2021

09,00 h

Punt 1     Aprovació de l’acta de la darrera sessió
Punt 2    Informe del vicerector d’Economia
Punt 3     Projecte de Pressupost UAB 2021
Punt 4     Informació sobre la Programació Pla d’Inversions Universitàries 2021
Punt 5    Informació del Seguiment de l’execució del Pla d’Inversions Universitàries 2020
Punt 6    Aprovació de la Convocatòria 1/2021 per a la concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als laboratoris de la UAB per l’any 2021
Punt 7    Aprovació de la Convocatòria 2/2021 per a la concessió d’ajuts a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 2021.
Punt 8    Aprovació de les modificacions de crèdit a 31 de desembre de 2020
Punt 9    Aprovació de les modificacions de crèdit a 31 de març de 2021
Punt 10    Aprovació de les despeses pluriennals per a la contractació de:
-Contractació del subministrament de l’equipament i llicències pel control d’accés a la xarxa i la gestió de l’adreçament IP
- Contractació del servei de cura, manipulació i gestió dels ratolins del servei d’estabulació del CBATEG
Punt 11    Modificació de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció de la UAB
Punt 12    Assumptes de tràmit.
Punt 13    Torn obert de paraules.