Comissió d'Afers Acadèmics

Dimecres, 21 de abril de 2021

09,30 h

Punt 1    Aprovació de l’acta de la darrera sessió.
Punt 2    Informe de l’Equip de Govern:
2.1. Informe de la presidenta de la Comissió.
2.2. Informe d’altres membres de l’Equip.
Punt 3    Formació continua:
3.1. Proposta de títols de màsters propis i diplomes de postgrau i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació.
3.2. Aprovació dels plans d'estudis de màsters propis i diplomes de postgrau, de nova creació i de renovació amb modificacions, per delegació del Consell de Govern.
3.3. Informació sobre la nova creació de cursos d'especialització.
Punt 4    Aprovació d’assignatures dels programes específics per a estudiants internacionals: Pre-established Programmes de l’Study Abroad.
Punt 5    Graus:
5.1. Informe sobre la creació de títols de grau.
5.2. Aprovació de les memòries de títols de grau, per delegació del Consell de Govern.
5.3. Aprovació autoinforme d’acreditació.
Punt 6    Màsters:
6.1. Informe sobre la creació de títols de màsters.
6.2. Aprovació de les memòries de títols de màster, per delegació del Consell de Govern.
Punt 7    Modificació parcial del punt 2 del document Criteris de programació dels estudis oficials de la UAB: regulació del màxim d’hores de conferenciats en els màsters universitaris.
Punt 8    Afers Acadèmics:
8.1. Aprovació de reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d’estudis de grau per al curs 2020-2021.
8.2. Concessió de premis extraordinaris de titulació del curs 2018-2019, per delegació del Consell de Govern.
Punt 9    Assumptes de tràmit.
Punt 10    Torn obert de paraules.