Comissió d'Alumnat i d'Ocupabilitat

Òrgan i competències

1. Correspon a la Comissió d'Alumnat i d'Ocupabilitat:

 • Aprovar i resoldre les convocatòries de beques i d'ajuts a l'estudi.
 • Proposar activitats, programes i serveis de suport i ocupabilitat de l'alumnat.
 • Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’alumnat, llevat dels que pel seu caràcter estrictament acadèmic corresponguin a la Comissió d’Afers Acadèmics i a la Comissió de Doctorat, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos a la normativa, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.
 • Fer d'interlocutor ordinari amb el Consell d'Estudiants de la UAB
 • Aprovar l'aplicació dels programes d'estudis d'inserció professional i de satisfacció de les persones que acaben de finalitzar els estudis.
 • Resoldre els assumptes derivats de l'aplicació dels programes de pràctiques acadèmiques externes (curriculars i extracurriculars)

2. Correspon a la Comissió d'Alumnat i d'Ocupabilitat aprovar per delegació del Consell de Govern els assumptes que aquest òrgan expressament hi delegui.

3. Correspon a la Comissió d'Alumnat i d'Ocupabilitat informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:

 • Disposicions normatives en matèria d'alumnat, llevat de les que pel seu caràcter estrictament acadèmic corresponguin a la Comissió d'Afers Acadèmics i a la Comissió de Doctorat.
 • Plans de tutoria acadèmica.
 • Política d'ajuts a l'alumnat.
 • Drets i deures de l'alumnat.
 • Política d'alumnat en matèria de participació.
 • Política d'ocupabilitat
 • Qualsevol altra matèria que la normativa vigent estableixi o per la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la Comissió.

Documents relacionats
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió d'Alumnat i d'Ocupabilitat

PRESIDENTA
Galán Mañas, Isabel  Vicerectora d'Alumnat i d'Ocupabilitat
Membres per raó del càrrec
Valdés Gázquez, Maria

Vicerectora d'Estudis i d'Innovació Docent

Miralles Guasch, Carme Vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori
Sebastián Pérez, Rosa Maria     Vicerectora d'Innovació i de Projectes Estratègics
Zapater Duque, Esther Secretària general
Barbé García, Jordi Comissionat del rector per a les Relacions amb l’Ensenyament Secundari i l’Accés a la Universitat
Masoliver Puig, Montserrat Vicegerent d'Ordenació Acadèmica
Sellés Martínez, Vicenç Director del Servei d’Ocupabilitat
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Freixas Alas, Margarita Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres
Suplent: Branchadell Gallo, Albert Degà de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Vilanova Arbós, Ramón Director de l'Escola d'Enginyeria
Suplent: Garcia Alonso, Gemma Degana de la Facultat de Ciències
Rovira Faixa, Tatiana Degana de la Facultat de Psicologia
Suplent: Fonollosa Pla, Vicent Degà de la Facultat de Medicina
Recoder Sellarés, Maria José Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Suplent:Serradell Pumareda, Olga Degana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Professores o professors
Accensi i Alemany, Francesc Professor del sector A
Martinez Lizama, Carlos Professor del sector B
Grau Rebollo, Jordi Professor del sector A
Vacant Professor/a
Alumnat
Bové Domingo, Carla Alumnat, proposat pel Consell d'Estudiants
Chriki el Badra, Reda Alumnat, proposat pel Consell d'Estudiants
Crosas i Soler, Marta Alumnat, proposat pel Consell d'Estudiants
Molló Henao, Ariadna Alumnat, proposat pel Consell d'Estudiants
Picart Royo,Gina Alumnat, proposat pel Consell d'Estudiants
Ris Capdevila, Xènia Presidenta del CEUAB
Vacant Membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
Personal d'administració i serveis
Sales Pujol, Dolors Personal d'Administració i Serveis
Secretària
Tatger Olivé, Marta Lletrada