Què ofereix

Què ofereix

Us podeu adreçar a la gestió acadèmica per a les qüestions següents:

 

 • Accés a la universitat per preinscripció
 • Accés per canvi d'estudis
 • Accés per canvi d'estudis per interdisciplinarietat
 • Accés per convalidació d'estudis estrangers
 • Reincorporació als estudis
 • Accés per canvi d'estudis del doctorat al màster universitari
 • Adaptacions
 •  Certificacions
 •  Compulsa de documents
 •  Reconeixements i transferències (graus i màsters Universitaris)
 •  Convocatòries extraordinàries d'exàmens
 •  Informació acadèmica relacionada amb normativa, plans d'estudis i gestió de l'expedient acadèmic de l'alumne (tot i que la Gestió Acadèmica dona suport, la responsabilitat última del seguiment de l'expedient és de l'estudiant)
 •  Sol·licituds
 •  Matriculació (anul·lació de matrícula, ampliació de matrícula, canvis d'assignatures, canvis de grup, consultes automatrícula)
 •  Programes d'intercanvi
 •  Requisits formatius complementaris (Prova de conjunt)
 •  Sol·licituds de trasllat d'expedient
 •  Tramitació de títols
 •  Equiparació de plans d'estudis
 •  Pràctiques en empreses

 


Nota important: atesa la confidencialitat de l'expedient d'un alumne, en cap cas no es podrà donar informació telefònica, tant pel que fa a les dades acadèmiques com a les personals. Per aquesta mateixa raó, qualsevol informació d'aquest tipus només la podrà sol·licitar la persona interessada -prèvia presentació del DNI- o una persona autoritzada per aquesta, que ha de presentar la fotocòpia del DNI de l'interessat. Tampoc no es podrà donar informació per telèfon sobre dates d'exàmens.

Informació sobre notes, horaris de classe i exàmens: per evitar informacions no ajustades, no s'informarà per telèfon dels horaris de classe ni exàmens. Tampoc s'informarà de les notes obtingudes en els exàmens; aquesta informació es podrà obtenir mitjançant certificats acadèmics personals i amb la consulta de l'expedient acadèmic (http://sia.uab.es).