Junta Permanent

 
Albert Branchadell (degà, membre nat)

Anna Matamala (vicedegana, membre nat)

Pilar Sánchez Gijón (secretària acadèmica, membre nat)

Àngels Catena
Lourdes Aguilar 

(representants del personal acadèmic amb vinculació permanent)

Carles Biosca (representant del personal acadèmic sense vinculació permanent)

Mila Bosch
Yuliya Melnyk
Guillem Martínez 

(representants de l’alumnat)
 
Núria Gallego (representant del personal d’administració i serveis)