Junta Permanente

Composición de la Junta Permanente

Olga Torres Hostench (degana, membre nat)

Anna Matamala Ripoll (vicedegana, membre nat)

Pilar Sánchez Gijón (secretària acadèmica, membre nat)

Àngels Catena Rodulfo
Lourdes Aguilar Cuevas
Sara Rovira Esteva

(representants del personal acadèmic amb vinculació permanent)

Alba Serra Vilella (representant del personal acadèmic sense vinculació permanent)

Iván Ballesteros 
Marcel Bischof
Iria Vilanova

(representants de l’alumnat)

Núria Gallego González (representant del personal d’administració i serveis)