Coneix el centre

La Qualitat a l'Escola

L'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona, com a centre especialitzat en el camp de l'arxivística i la gestió de documents, es proposa assolir un ampli reconeixement acadèmic, professional i social a nivell nacional i internacional mitjançant la transmissió dels coneixements, l’ajut al desenvolupament de les competències i les habilitats inherents a l'especialitat, i la recerca.
 
Amb aquesta finalitat l'ESAGED s'ha dotat d'un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) que asseguri als alumnes, a la comunitat acadèmica i als altres grups d'interès la plena satisfacció de les seves necessitats i expectatives en allò que les posa en relació amb l'Escola.
 
Com a centre universitari inclòs en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT), l’ESAGED desplega la seva política de qualitat seguint les directrius i els protocols dissenyats per les diverses administracions públiques, i en especial de la Agencia Nacional de Evaluación y Certificación (ANECA), de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).
 
El Sistema de Garantia Interna de Qualitat propi de l’Escola es refereix a:

• La política de qualitat
• L’oferta formativa
• Els ensenyaments i els processos vinculats
• El personal acadèmic, investigador i d’administració i serveis
• Els recursos materials i els serveis generals
• Els resultats acadèmics, econòmics i del personal
• La informació als grups d'interès


Anualment l'Escola defineix un pla operatiu on detalla les línies d’actuació, els recursos, els responsables, els terminis, els indicadors de valoració, les propostes de millora i el calendari d’execució, amb la finalitat de desenvolupar una política de qualitat orientada a implantar, desplegar, revisar, difondre i millorar un Sistema de Garantia Interna de Qualitat.

Paral·lelament L'ESAGED aplica una política de gestió documental que proporciona un marc estratègic que asseguri que els documents generats en les activitats que desenvolupa siguin creats i es mantinguin de manera controlada, assegurant la creació i gestió de documents autèntics, fiables, íntegres i utilitzables mentre donen suport a les activitats de negoci i per a la seva conservació futura per tal de preservar la memòria corporativa.
L'ESAGED va rebre en data 8 de febrer del 2013 la certificació del seu sistema de gestió per a documents segons la norma ISO 30301 per part de l'Entitat Certificadora International Global Certification (IGC).

A través d'aquest web l'Escola fa públics tots aquells documents que són evidència de l'aplicació del Sistema de Garantia Intern de Qualitat i del Sistema de Gestió per a Documents.