Projectes en curs

Els investigadors de l’Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona tenen diferents perfils de recerca a partir de diferents línies d'investigació i una varietat de disciplines.

Aquesta tendència també respon a l'estreta relació de l'Escola amb diferents organitzacions, entitats administratives i empreses per tal de fomentar la investigació aplicada i la resolució conjunta dels reptes que planteja el sector.

Aquests són els projectes en curs:

  • Cartes familiars de Catalunya (segles XVI-XIX): inventari, estudi i difusió
El projecte pretén aprofundir en I'estudi dels ego-documents, amb l’objectiu de construir un inventari dels epistolaris familiars dels segles XVI a XIX que es conserven, dispersos i a vegades descol·locats i descuidats, en els arxius i biblioteques de Catalunya. Per això es porta a terme una investigació exhaustiva en tots els centres documentals catalans, des dels que tenen un caràcter nacional, com l'Arxiu de la Corona d'Aragó, als provincials, comarcals, municipals, eclesiàstics i patrimonials.

Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación de España (HAR2016-76560-P)

Participants:
  • Equip de recerca: Javier Antón Pelayo (investigador principal), Montserrat Jiménez Sureda, Alfred Mauri Martí, Remei Perpinyà Morera, Ramon Alberch Fugueras
  • Equip de treball: Sílvia López Amor
  • Tècnica de suport a la recerca: Alícia Calvo Burés