Recerca

Contacta amb l'equip de l'Àmbit de Recerca i Innovació

Organigrama de l'Àmbit de Recerca i Transferència

.Vicerectorats
Vicerector de Recerca i de Transferència Dr. Armand Sánchez vr.recerca.transferencia@uab.cat 
Delegada del Rector en política científica Dra. Assumpció Malgosa delegada.politica.cientifica@uab.cat 
Secretària Rosa Sobrino +34 93 581 1832
Vicerectora d'Innovació i de Projectes Estratègics Dra. Rosa Maria Sebastián vr.innovacio.projectes.estrategics@uab.cat
Adjunta al Vicerectorat d'Innovació i Projectes Estratègics Dra. Carme Nogués adjunta.vr.innovacio.projectes.estrategics@uab.cat
Secretària Rosa Sobrino +34 93 581 2810

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

Armand Sánchez - vr Recerca i Transferència

Dr. Armand Sánchez Bonastre
Catedràtic de Producció Animal

Funcions: 

 • Política de recerca, de transferència i de personal investigador. 
 • Coordinació de les unitats de recerca de la UAB. 
 • Relacions amb els centres de recerca amb personalitat jurídica pròpia participats i/o adscrits a la UAB. 

Comissions del Consell de Govern que presideix: 

 • Comissió de Doctorat. 
 • Comissió de Recerca, Transferència i Innovació (presidència rotatòria amb el titular del Vicerectorat d'Innovació i Projectes Estratègics). 

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811832
vr.recerca.transferencia@uab.cat

Currículum breu
Catedràtic de Producció Animal del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB. Ha estat sotsdirector del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG, consorci CSIC-IRTA-UAB-UB), director del Servei Veterinari de Genètica Molecular (SVGM), membre de la xarxa TECNIO d’ACCIÓ, responsable del grup de recerca consolidat de Millora Genètica Molecular Veterinària i fundador de Vetgenomics, la primera empresa de base tecnològica (EBT) de la UAB.

Ha dirigit 25 tesis doctorals, ha participat com a investigador principal en 35 projectes de recerca, tant estatals com europeus, en l’àmbit de la genòmica animal, i ha estat responsable de més de vuitanta contractes d’R+D amb empreses i administracions. La seva recerca se centra en la caracterització genètica de caràcters d’interès productiu i en el desenvolupament de noves eines analítiques de diagnòstic molecular veterinari. Ha publicat 191 articles indexats i ha fet estades a la Universitat d’Edimburg, a l’INRA de Jouy-en-Josas (França) i a la Universitat de Califòrnia a Davis. Ha estat membre de la CNEAI i vicepresident de la Societat Espanyola de Genètica.

És membre electe del Claustre, del Consell de Govern i de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB. Ha estat membre de la Junta de PDI, vicedegà de la Facultat de Veterinària, director del Departament de Ciència Animal i dels Aliments, delegat del rector per al Personal i Relacions amb els Agents Socials (2002-2008) i vicerector de Recerca i de Transferència (2016-2020).

CV d'Armand Sanchez a ORCID

Rosa María Sebastián - vr Innovació i Projectes Estratègics

Dra. Rosa María Sebastián Pérez
Catedràtica de Química Orgànica

Funcions:

 • Polítiques per a fomentar la innovació i seguiment dels projectes estratègics. 
 • Direcció executiva del Parc de Recerca de la UAB. 
 • Relacions amb el teixit empresarial i social del territori en temes d’innovació.
 • Coordinació dels serveis cientificotècnics.
 • Responsable del Servei de Biblioteques i del Servei de Publicacions.
 • Responsable de la Unitat de Garantia de Qualitat. 

Comissions del Consell de Govern que presideix: 
Comissió de Recerca, Transferència i Innovació (presidència rotatòria amb el titular del Vicerectorat de Recerca i de Transferència). 

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5812810
vr.innovacio.projectes.estrategics@uab.cat

Currículum breu
Catedràtica del Departament de Química en l'Àrea de Química Orgànica. Doctora en Química per la UAB, va dur a terme una estada postdoctoral al Laboratoire de Chimie de Coordination (CNRS) i, posteriorment, va retornar a la UAB gràcies a un contracte de reincorporació de doctors a universitats catalanes de la Generalitat de Catalunya, fins que va guanyar una posició del Programa Ramón y Cajal el 2001. Des de gener de 2006 té una posició permanent a la UAB.

La seva recerca ha evolucionat des de l’estudi sintètic de molècules petites a macromolècules fins a arribar a la preparació de materials polimèrics, i ha donat lloc a més de 73 articles científics indexats i tres patents. Ha participat en dotze projectes estatals i europeus i en sis xarxes científiques. Actualment coordina un grup de recerca consolidat finançat. Ha supervisat nou tesis doctorals i set en desenvolupament. Pel que fa a la transferència de coneixement, ha participat en quatre projectes competitius i quinze contractes amb empreses, dels quals s’han derivat més de dotze patents en explotació, dos doctorats industrials i el Premi Nacional de Recerca al Partenariat Publicoprivat entre la UAB i Henkel KGaA & Co. D’altra banda, ha format part de tres projectes d’innovació docent que han donat lloc a nou articles.

Ha estat cap de la Unitat de Química Orgànica, secretària del Departament de Química, membre de la junta permanent de la Facultat de Ciències i de la Secció de Química i membre de la Comissió de Doctorat del Departament de Química.

CV de Rosa María Sebastián a ORCID

Competències i responsabilitats:

 • Màxim responsable de la gestió de l’Àmbit de Recerca
 • Promoure i potenciar les capacitats de recerca i transferència de coneixement  de la UAB
 • Implementar les millores adreçades a gestionar de forma més eficient els recursos disponibles garantint la qualitat dels serveis que des de l’Àmbit de Recerca s’ofereixen
 • Seguiment i millora contínua del Sistema de Qualitat a l’Àmbit de Recerca
 • Col·laborar amb el/la gerent/a, assumint per delegació determinades responsabilitats i actuar d'enllaç entre el/la gerent/a i la resta de l'organització del seu àmbit
 • Participar i col·laborar amb la política de l'equip de govern en la planificació estratègica, en l'elaboració dels objectius, en les anàlisis i posada en funcionament de nous projectes i en els estudis de viabilitat i la seva execució, pel què fa a l'àmbit de gestió de la recerca de la UAB, als projectes internacionals de recerca, a la valorització i patents, a la innovació tecnològica, a les actuacions del Campus d'Excel·lència Internacional i al Parc de Recerca
 • Donar suport a l'equip de govern, en especial al Vicerectorat d'Investigació, al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació i el Comissionat del rector per al Parc de Recerca
 • Representar la Universitat en l'àmbit propi per tal de defensar interessos competencials i establir relacions de comunicació i de coordinació amb altres àmbits
Vicegerència de Recerca
Càrrec Nom Contacte
Vicegerent de Recerca Iván Martínez   +34 93 581 2083
vg.recerca@uab.cat 
Secretària Montse García +34 93 581 2083

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

Competències i responsabilitats
 • Gestionar projectes competitius i subvencions de recerca.
 • Gestionar ajuts competitius i subvencions de recerca: difusió i assessorament de convocatòries, sol·licituds, resolucions, modificacions de concessions, etc.Gestionar la col·laboració entre la Universitat i l’empresa pel que fa a les necessitats d’R+D.
 • Coordinar en temes de recerca altres àrees centrals i departaments, centres d’estudis i recerca i instituts propis.
 • Gestionar tot allò referent a l’obtenció de dades, orientada a la presa de decisions, sobre l’activitat i la producció científiques de la UAB (grups de recerca, departaments, centres, instituts)
 • Obtenir indicadors agregats o sectoritzats (línies de recerca, disciplines científiques, estructures bàsiques de recerca…) i visibilitzar la producció científica.
 • Donar suport a les activitats derivades de la política científica de la UAB (vicerectorats) i executar-les.
 • Desenvolupar formació especialitzada.
 • Dur a terme la gestió administrativa de les relacions amb els clients i usuaris.

L’Àrea de Gestió de la Recerca s’organitza en tres unitats especialitzades:

 • Unitat de Contractes i Convenis
 • Unitat de Gestió de Recursos
 • Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics

L’Àrea de Gestió de la Recerca disposa d'un Taulell d'Atenció al Públic amb les següents funcions:

 • Recollir la documentació amb destinació als diferents àmbits de l’àrea i fer la revisió de la seva adequació per tal d’evitar la duplicitat dels tràmits i/o tasques, d’acord amb les directrius tècniques
 • Atendre i informar de manera personalitzada i telefònicament dels processos relatius a la recerca i derivar les consultes

Àrea de Gestió de la Recerca 
Càrrec Nom  Contacte
Cap de l'Àrea Anabel Poveda

+34 93 581 3732

a.gestio.recerca@uab.cat

Secretària

Montse García +34 93 581 3732

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

Competències i responsabilitats:

 • Gestionar i supervisar els contractes i convenis de recerca i desenvolupament (R+D), d'investigadors vinculats a la universitat (IVU) i càtedres de recerca
 • Presentació de licitacions de l’àmbit de recerca
 • Mantenir relacions i la negociació amb els Ens públics i privats per a l’establiment de col·laboracions amb la finalitat de recerca
 • Donar suport tècnic i assessorament als investigadors en el seu àmbit
 • Manteniment actualitzat de l'aplicació EGRETA en relació a les competències anteriors

Unitat de Contractes i Convenis
Càrrec Nom Contacte
Cap de la Unitat  Luís Bradineras

+34 93 581 4600

agr.convenis@uab.cat

Gestió administrativa Andreu Bartuí

+34 93 581 4600

agr.convenis@uab.cat

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

La gestió centralitzada dels serveis cientificotècnics s’organitza en dos àmbits diferenciats, un d’administratiu i un altre de tecnològic. En aquest darrer àmbit hi ha 12 unitats tecnològiques que donen suport a la recerca en diverses àrees del coneixement:

 • Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules (LLEB)
 • Servei d’Anàlisi Química (SAQ)
 • Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria (SCAC)
 • Servei de Difracció de Raigs X (SDRX)
 • Servei d’Estabulari (SE)
 • Servei d’Estadística Aplicada (SEA)
 • Servei de Genòmica i de Bioinformàtica (SGB)
 • Servei de Granges i Camps Experimentals (SGCE)
 • Servei de Microscòpia (SM)
 • Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SRMN)
 • Servei Planta de Tecnologia dels Aliments (SPTA)
 • Servei de Radiacions Ionitzants (SRI)

Competències i responsabilitats:

 • Oferir suport tecnològic i assistència cientificotècnica a la comunitat científica de la UAB, així com a altres institucions tant públiques com privades.
 • Coordinar i gestionar el correcte desenvolupament dels serveis prestats per les unitats tecnològiques dels serveis cientificotècnics
 • Coordinar i gestionar el correcte desenvolupament i tramitació dels processos de gestió econòmica dels serveis cientificotècnics
 • Organitzar, coordinar i gestionar el correcte desenvolupament i tramitació dels processos normatius dels serveis cientificotècnics
 • Fer el seguiment dels acords del Vicerectorat amb competències i amb la Vicegerència de Recerca referent als serveis cientificotècnics.
Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics
Nom Contacte
Cap de la Unitat
  Mª Ángeles Benítez serveis.cientificotecnics@uab.cat  +34 93 581 3457
Cap de l'Àmbit Administratiu
  Melchor Cruz unitat.coord.sct@uab.cat +34 93 581 1540
Àmbit Administratiu

  Sònia Andrés
  Cruz Calderón
  Maria José Castillo
  Mateu Company
  Maria Teresa García
  Noelia Grima 

administracio.sct@uab.cat  
  Dolors Cruz sct.gh@uab.cat  
Àmbit Tecnològic. Directors/es d'Unitats Tecnològiques
  Salvador Bartolomé lleb@uab.cat +34 93 581 3074
  Alba Eustaquio s.analisi.quimica@uab.cat +34 93 581 1291
  Francisca García scac@uab.cat +34 93 586 8946
  Ángel Álvarez s.raigsx@uab.cat +34 93 581 2621
  Pedro Otaegui s.estabulari@uab.cat +34 93 581 1474
  Llorenç Badiella s.estadistica@uab.cat +34 93 581 1347
  Anna Barceló sgb@uab.cat +34 93 586 8947
  Ramon Costa s.granges.camps@uab.cat +34 93 581 3440
  Núria Barba s.microscopia@uab.cat +34 93 581 2090
  Teodor Parella s.rmn@uab.cat +34 93 581 2291
  Joan Miquel Quevedo spta@uab.cat +34 93 581 1956
  Eva Rodriguez utpr@uab.cat +34 93 581 3334
Us recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.
 

  Competències i responsabilitats:

 • Divulgar i fomentar la participació de la universitat en programes de recerca i establir relacions amb els àmbits externs perquè reverteixin en l’activitat pròpia de la UAB
 • Planificar la coordinació de la difusió de convocatòries i el suport als usuaris
 • Coordinar l'assessorament i el suport tècnic pel que fa a la tramitació i a la presentació de sol·licituds de projectes i ajuts d'àmbit nacional, i a la gestió de la documentació
 • Gestionar i actuar com a enllaç en les relacions entre els organismes finançadors i la UAB
Unitat de Gestió de Recursos
Càrrec Nom  Contacte
Gestora Àngels Osuna

agr.gestio.recursos@uab.cat
+34 93 581 3738
Disponible a Teams

Assessorament

 

Esther Verriest

Ma.Carmen Rodríguez

Laura Díaz

Irina Espes

recerca.respon@uab.cat

+34 93 581 2382

+34 93 581 2562

+34 93 586 8491

+34 93 581 2382

Gestió d'ajuts

 

Anna Carmona

Lourdes Larramona

Ainhoa Real

Lidia Triay

Beatriz Villalba

ajuts.agr@uab.cat

+34 93 581.3447

+34 93 581.2162

+34 93 581.3447

+34 93 586 8596

+34 93 586 8596

Gestió Econòmica

 

Carmen Pérez

Ramoni Martínez

 

Consuelo García

Tània Mata

Alicia Zorrilla

agr.economia@uab.cat

+34 93 581 2150

+34 93 581 3737

agr.requeriments@uab.cat

+34 93 586 8598

+34 93 586 8599

+34 93 581.3636

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

L'Oficina de Projectes Internacionals (OPI) de la UAB promou la participació dels grups de recerca en programes i convocatòries internacionals. La OPI ofereix assessorament integral en l’elaboració de projectes de recerca i educatius alhora que ofereix la possibilitat de gestionar projectes internacionals (ERC i H2020/HEU coordinats).

 1. Informació i promoció
 2. Valoració i planificació
 3. Suport a propostes
 4. Negociació i signatura
 5. Gestió de projectes
Oficina de Projectes Internacionals
Càrrec Nom Contacte
Oficina de Projectes Internacionals opi@uab.cat
Cap de l'Oficina Núria Claver +34935812940

nuria.claver@uab.cat

Pre-concessió

Xavier Biarnés +34935812077 xavier.biarnes@uab.cat
Silvia Bronsoms +34935813752 silvia.bronsoms@uab.cat
Alejandra Campos +34935814964 alejandra.campos@uab.cat
Verónica Colombo +34935868630 veronica.colombo@uab.cat
Elena Gabarra  +34935811363 elena.gabarra@uab.cat
Paqui Rabadán +34935813752 francisca.rabadan@uab.cat
Dulce Tienda +34935814267 dulce.tienda@uab.cat
Coordinadora equip post-concessió Montse Paredes +34935813209 montserrat.paredes@uab.cat
Post-concessió Susana Aragón +34935814057 susana.aragon@uab.cat
Mònica Cervera +34935814061 monica.cervera@uab.cat
Vanessa del Pino +34935814267 vanessa.delpino@uab.cat
Noelia Donado +34935814061 noelia.donado@uab.cat
Belén Gómez +34935812854 mariabelen.gomez@uab.cat
Laura Jiménez +34935868666 laura.jimenez@uab.cat
Encarna Poncela +34935868827 encarna.poncela@uab.cat
Óscar Ruiz +34935814060 oscar.ruiz@uab.cat 
Marta Viana +34935868666 marta.viana@uab.cat
Manuela Romero +34935814057 Manuela.Romero@uab.cat
Gestió Administrativa Jesús Manuel Álvarez +34935814647 jesusmanuel.alvarez@uab.cat
Míriam Folch +34935868034 miriam.folch@uab.cat
Gestió de la informació Eduard Sala +34935868062 eduard.sala@uab.cat

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.


L'Oficina de Valorització i Patents (OVP) de la UAB és l'encarregada de gestionar els resultats de recerca de la universitat, amb l'objectiu de transferir-los a la societat. Això inclou la gestió de la propietat industrial de la Universitat, des de la sol·licitud de la patent fins a la promoció i captació de finançament per a valoritzar aquests resultats, i la transferència dels resultats de recerca mitjançant llicències. 

Competències i responsabilitats:

 • Assessorament en estratègies de protecció (IPR).
 • Avaluació i protecció dels resultats de recerca.
 • Elaboració d’estudis de patentabilitat i vigilància tecnològica.
 • Valorització dels resultats de recerca: definició de proves-concepte, cerca de finançament, cerca de socis.
 • Elaboració dels acords de transferència: redacció, revisió i discussió amb terceres parts.
 • Participació en els processos de creació d’EBTs.
 • Preparació, execució i realització de projectes propis, dins del seu àmbit, finançats per les administracions.
 • Participació en xarxes nacionals i internacionals
 • Realització de jornades de formació, informació i sensibilització dins i fora de la comunitat universitària.
Oficina de Valorització i Patents
Càrrec Nom Contacte
Oficina de Valorització i Patents o.patents@uab.cat
Cap de l'Oficina Xavier Vallvé +34935813231 xavier.vallve@uab.cat
Tècnics en patents i transferència tecnològica Maite Ibern +34935813239 maite.ibern@uab.cat
Lucas Martín +34935813229 lucas.martin@uab.cat
Carlos Raga +34935813238 carlos.raga@uab.cat
Tècnic de valorització Martín Buffa +34935814846 martin.buffa@uab.cat
Assessorament i gestió legal de contractes Sandra Vives +34935814393 sandra.vives.prieto@uab.cat
Gestió administrativa, econòmica i tràmits Miquel Costa +34935813435 miquel.costa@uab.cat
Carlota Sanromà +34935814588 carlota.sanroma@uab.cat

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

 

Competències i responsabilitats:

 • Coordinar la implantació d’un sistema integrat de gestió, explotació i difusió de les dades de recerca de la UAB
 • Desenvolupament d’eines tecnològiques per a la gestió de la recerca
 • Recollida de la Producció Científica dels investigadors de la UAB
 • Anàlisi i explotació de les dades de recerca
 • Estudis bibliomètrics a partir de les dades introduïdes al CRIS de la UAB
 • Difusió de les dades de recerca

Oficina Tecnològica de Recerca
Càrrec Nom Contacte
Cap d'oficina Carlos Serrano +34 93 581 4216
o.tecnologica.recerca@uab.cat
Responsable tècnica d'Unitat Rosa Fàbregas +34 93 581 4216
Assessorament i Ús 
dels Sistemes d'Informació

Sònia Ruiz

Vanessa Leo

Alba García

Samantha Curopos

Antonio Trujillo

+34 93 581 4216
 
Control i Explotació de Dades

Andreu Grau

Esther Diez

Dani Medina

Marc Creus

Ignacio Ferrero

José Quirós

+34 93 581 4216
 

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

Competències i responsabilitats

 • Planificar, gestionar i fer el seguiment de les actuacions estratègiques amb les institucions de l’entorn, adreçades a impulsar la recerca, la innovació i la transferència de la universitat i contribuir al desenvolupament territorial i regional.
 • Planificar les estructures pròpies de recerca i innovació de la universitat, amb les mateixes finalitats.
 • Coordinar les Comunitats Orientades a Reptes Estratègics (CORE) de la UAB.
 • Coordinar i supervisar la creació i implantació dels Laboratoris d’Innovació Oberta de la UAB (UAB OpenLabs), dins l’Ecosistema d’Innovació de la UAB.


Si esteu interessats en formar part del projecte de Comunitats Orientades a Reptes Estratègics de la Universitat Autònoma de Barcelona/ Esfera UAB-CEI contacteu amb nosaltres:

Desenvolupament Estratègic
  Càrrec Nom Contacte
  Responsable  Àngela Serrano +34935812916  
UAB Open Labs Coordinació  Alfons Miàs +34659094428 openlabs@uab.cat
Disseny Lab Anna Alcón +34935814031 openlabs@uab.cat
Digital Lab Igor Bogdanovic +35935811308 openlabs@uab.cat

Comunitats Orientades a Reptes Estratègics 

COREs UAB

CORE en Patrimoni Cultural Oriol Vicente +34935868744 core.patrimoni@uab.cat
CORE en Ciutats Intel·ligents i Sostenibles Konstantinos Kourkoutas +34935868245 core.ciutats@uab.cat
CORE en Salut Mental Sònia Sànchez +34935813337 core.salut.mental@uab.cat
CORE en Educació i Ocupabilitat Laura Palou +34935813083 core.educacio.ocupabilitat@uab.cat

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

La Unitat de Garantia de Qualitat (UGQ) de la UAB dona suport a la Recerca en l'àmbit de la qualitat respecte a diferents marcs normatius (BPL, ISO 17025, ISO 9001, Bona Pràctica Científica, etc.). Està implicada en els processos d'obtenció de certificacions i acreditacions basades en normes de qualitat gestionant, des de la sol·licitud als organismes reguladors fins a l'obtenció dels certificats.  

Competències i responsabilitats:

 • Assessorament en la implantació de diferents Sistemes Normatius
 • Auditories d’estat 
 • Auditories internes i inspeccions
 • Acompanyament en auditories externes de client i d’organismes oficials
 • Projectes de formació en qualitat
 • Suport en l’establiment i estandardització de formats i documents per promoure la qualitat de productes i serveis
 • Servei a mida de la gestió de la qualitat segons el sistema normatiu requerit
 • Promoure i participar en grups de treball, fòrums, a nivell de la UAB en temes de qualitat
 • Participació en la Comissió d’Ètica en Experimentació Animal i Humana
Unitat de Garantia de Qualitat
Contacte

ugq@uab.cat      +34.93.581.3578       +34.93.581.3146

Cap

Águeda Flores

Assessorament i auditoria en sistemes de qualitat

Carme Alañá
Laura Martínez
Núria Pérez
Pilar Pérez
Núria Puig
Esther Sánchez

Gestió Administrativa

Emma Roig

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.