Recerca

Contacta amb l'equip de l'Àmbit de Recerca i Innovació

Organigrama de l'Àmbit de Recerca i Transferència

.Vicerectorats
Vicerector de Recerca i de Transferència Dr. Armand Sánchez vr.recerca.transferencia@uab.cat 
Delegada del Rector en política científica Dra. Assumpció Malgosa delegada.politica.cientifica@uab.cat 
Secretària Rosa Sobrino +34 93 581 1832
Vicerectora d'Innovació i de Projectes Estratègics Dra. Rosa Maria Sebastián vr.innovacio.projectes.estrategics@uab.cat
Adjunta al Vicerectorat d'Innovació i Projectes Estratègics Dra. Carme Nogués adjunta.vr.innovacio.projectes.estrategics@uab.cat
Secretària Rosa Sobrino +34 93 581 2810

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

Armand Sánchez - vr Recerca i Transferència

Dr. Armand Sánchez Bonastre
Catedràtic de Producció Animal

Funcions: 

 • Política de recerca, de transferència i de personal investigador. 
 • Coordinació de les unitats de recerca de la UAB. 
 • Relacions amb els centres de recerca amb personalitat jurídica pròpia participats i/o adscrits a la UAB. 

Comissions del Consell de Govern que presideix: 

 • Comissió de Doctorat. 
 • Comissió de Recerca, Transferència i Innovació (presidència rotatòria amb el titular del Vicerectorat d'Innovació i Projectes Estratègics). 

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811832
vr.recerca.transferencia@uab.cat

Currículum breu
Catedràtic de Producció Animal del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB. Ha estat sotsdirector del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG, consorci CSIC-IRTA-UAB-UB), director del Servei Veterinari de Genètica Molecular (SVGM), membre de la xarxa TECNIO d’ACCIÓ, responsable del grup de recerca consolidat de Millora Genètica Molecular Veterinària i fundador de Vetgenomics, la primera empresa de base tecnològica (EBT) de la UAB.

Ha dirigit 25 tesis doctorals, ha participat com a investigador principal en 35 projectes de recerca, tant estatals com europeus, en l’àmbit de la genòmica animal, i ha estat responsable de més de vuitanta contractes d’R+D amb empreses i administracions. La seva recerca se centra en la caracterització genètica de caràcters d’interès productiu i en el desenvolupament de noves eines analítiques de diagnòstic molecular veterinari. Ha publicat 191 articles indexats i ha fet estades a la Universitat d’Edimburg, a l’INRA de Jouy-en-Josas (França) i a la Universitat de Califòrnia a Davis. Ha estat membre de la CNEAI i vicepresident de la Societat Espanyola de Genètica.

És membre electe del Claustre, del Consell de Govern i de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB. Ha estat membre de la Junta de PDI, vicedegà de la Facultat de Veterinària, director del Departament de Ciència Animal i dels Aliments, delegat del rector per al Personal i Relacions amb els Agents Socials (2002-2008) i vicerector de Recerca i de Transferència (2016-2020).

CV d'Armand Sanchez a ORCID

Rosa María Sebastián - vr Innovació i Projectes Estratègics

Dra. Rosa María Sebastián Pérez
Catedràtica de Química Orgànica

Funcions:

 • Polítiques per a fomentar la innovació i seguiment dels projectes estratègics. 
 • Direcció executiva del Parc de Recerca de la UAB. 
 • Relacions amb el teixit empresarial i social del territori en temes d’innovació.
 • Coordinació dels serveis cientificotècnics.
 • Responsable del Servei de Biblioteques i del Servei de Publicacions.
 • Responsable de la Unitat de Garantia de Qualitat. 

Comissions del Consell de Govern que presideix: 
Comissió de Recerca, Transferència i Innovació (presidència rotatòria amb el titular del Vicerectorat de Recerca i de Transferència). 

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5812810
vr.innovacio.projectes.estrategics@uab.cat

Currículum breu
Catedràtica del Departament de Química en l'Àrea de Química Orgànica. Doctora en Química per la UAB, va dur a terme una estada postdoctoral al Laboratoire de Chimie de Coordination (CNRS) i, posteriorment, va retornar a la UAB gràcies a un contracte de reincorporació de doctors a universitats catalanes de la Generalitat de Catalunya, fins que va guanyar una posició del Programa Ramón y Cajal el 2001. Des de gener de 2006 té una posició permanent a la UAB.

La seva recerca ha evolucionat des de l’estudi sintètic de molècules petites a macromolècules fins a arribar a la preparació de materials polimèrics, i ha donat lloc a més de 73 articles científics indexats i tres patents. Ha participat en dotze projectes estatals i europeus i en sis xarxes científiques. Actualment coordina un grup de recerca consolidat finançat. Ha supervisat nou tesis doctorals i set en desenvolupament. Pel que fa a la transferència de coneixement, ha participat en quatre projectes competitius i quinze contractes amb empreses, dels quals s’han derivat més de dotze patents en explotació, dos doctorats industrials i el Premi Nacional de Recerca al Partenariat Publicoprivat entre la UAB i Henkel KGaA & Co. D’altra banda, ha format part de tres projectes d’innovació docent que han donat lloc a nou articles.

Ha estat cap de la Unitat de Química Orgànica, secretària del Departament de Química, membre de la junta permanent de la Facultat de Ciències i de la Secció de Química i membre de la Comissió de Doctorat del Departament de Química.

CV de Rosa María Sebastián a ORCID

Competències i responsabilitats:

 • Màxim responsable de la gestió de l’Àmbit de Recerca
 • Promoure i potenciar les capacitats de recerca i transferència de coneixement  de la UAB
 • Implementar les millores adreçades a gestionar de forma més eficient els recursos disponibles garantint la qualitat dels serveis que des de l’Àmbit de Recerca s’ofereixen
 • Seguiment i millora contínua del Sistema de Qualitat a l’Àmbit de Recerca
 • Col·laborar amb el/la gerent/a, assumint per delegació determinades responsabilitats i actuar d'enllaç entre el/la gerent/a i la resta de l'organització del seu àmbit
 • Participar i col·laborar amb la política de l'equip de govern en la planificació estratègica, en l'elaboració dels objectius, en les anàlisis i posada en funcionament de nous projectes i en els estudis de viabilitat i la seva execució, pel què fa a l'àmbit de gestió de la recerca de la UAB, als projectes internacionals de recerca, a la valorització i patents, a la innovació tecnològica, a les actuacions del Campus d'Excel·lència Internacional i al Parc de Recerca
 • Donar suport a l'equip de govern, en especial al Vicerectorat d'Investigació, al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació i el Comissionat del rector per al Parc de Recerca
 • Representar la Universitat en l'àmbit propi per tal de defensar interessos competencials i establir relacions de comunicació i de coordinació amb altres àmbits
Vicegerència de Recerca
Càrrec Nom Contacte
Vicegerent de Recerca Iván Martínez   +34 93 581 2083
vg.recerca@uab.cat 
Secretària Montse García +34 93 581 2083

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

Competències i responsabilitats
 • Gestionar projectes competitius i subvencions de recerca.
 • Gestionar ajuts competitius i subvencions de recerca: difusió i assessorament de convocatòries, sol·licituds, resolucions, modificacions de concessions…
 • Gestionar la col·laboració entre la Universitat i l’empresa pel que fa a les necessitats d’R+D.
 • Coordinar en temes de recerca altres àrees centrals i departaments, centres d’estudis i recerca i instituts propis.
 • Gestionar tot allò referent a l’obtenció de dades, orientada a la presa de decisions, sobre l’activitat i la producció científiques de la UAB (grups de recerca, departaments, centres, instituts)
 • Obtenir indicadors agregats o sectoritzats (línies de recerca, disciplines científiques, estructures bàsiques de recerca…) i visibilitzar la producció científica.
 • Donar suport a les activitats derivades de la política científica de la UAB (vicerectorats) i executar-les.
 • Desenvolupar formació especialitzada.
 • Dur a terme la gestió administrativa de les relacions amb els clients i usuaris.

L’Àrea de Gestió de la Recerca s’organitza en quatre unitats especialitzades:

Unitat de Contractes i Convenis
Uniitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics
Unitat de Gestió de Dades
Unitat de Gestió de Recursos

L’Àrea de Gestió de la Recerca disposa d'un Taulell d'Atenció al Públic amb les següents funcions:

 • Recollir la documentació amb destinació als diferents àmbits de l’àrea i fer la revisió de la seva adequació per tal d’evitar la duplicitat dels tràmits i/o tasques, d’acord amb les directrius tècniques
 • Atendre i informar de manera personalitzada i telefònicament dels processos relatius a la recerca i derivar les consultes

Àrea de Gestió de la Recerca 
Càrrec Nom  Contacte
Cap de l'Àrea Anabel Poveda

+34 93 581 3732

a.gestio.recerca@uab.cat

Secretària

Montse García +34 93 581 3732

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

Competències i responsabilitats:

 • Gestionar i supervisar els contractes i convenis de recerca i desenvolupament (R+D), d'investigadors vinculats a la universitat (IVU) i càtedres de recerca
 • Presentació de licitacions de l’àmbit de recerca
 • Mantenir relacions i la negociació amb els Ens públics i privats per a l’establiment de col·laboracions amb la finalitat de recerca
 • Donar suport tècnic i assessorament als investigadors en el seu àmbit
 • Manteniment actualitzat de l'aplicació EGRETA en relació a les competències anteriors

Unitat de Contractes i Convenis
Càrrec Nom Contacte
Cap de la Unitat  Luís Bradineras

+34 93 581 4600

agr.convenis@uab.cat

Gestió administrativa Andreu Bartuí

+34 93 581 4600

agr.convenis@uab.cat

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

La gestió centralitzada dels serveis cientificotècnics s’organitza en dos àmbits diferenciats, un d’administratiu i un altre de tecnològic. En aquest darrer àmbit hi ha 12 unitats tecnològiques que donen suport a la recerca en diverses àrees del coneixement:

 • Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules (LLEB)
 • Servei d’Anàlisi Química (SAQ)
 • Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria (SCAC)
 • Servei de Difracció de Raigs X (SDRX)
 • Servei d’Estabulari (SE)
 • Servei d’Estadística Aplicada (SEA)
 • Servei de Genòmica i de Bioinformàtica (SGB)
 • Servei de Granges i Camps Experimentals (SGCE)
 • Servei de Microscòpia (SM)
 • Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SRMN)
 • Servei Planta de Tecnologia dels Aliments (SPTA)
 • Unitat Tècnica de Protecció Radiològica (UTPR)

Competències i responsabilitats:

 • Oferir suport tecnològic i assistència cientificotècnica a la comunitat científica de la UAB, així com a altres institucions tant públiques com privades.
 • Coordinar i gestionar el correcte desenvolupament dels serveis prestats per les unitats tecnològiques dels serveis cientificotècnics
 • Coordinar i gestionar el correcte desenvolupament i tramitació dels processos de gestió econòmica dels serveis cientificotècnics
 • Organitzar, coordinar i gestionar el correcte desenvolupament i tramitació dels processos normatius dels serveis cientificotècnics
 • Fer el seguiment dels acords del Vicerectorat amb competències i amb la Vicegerència de Recerca referent als serveis cientificotècnics.
Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics
Nom Contacte
Cap de la Unitat
  Mª Ángeles Benítez serveis.cientificotecnics@uab.cat  +34 93 586 8823
Cap de l'Àmbit Administratiu
  Melchor Cruz unitat.coord.sct@uab.cat +34 93 586 8977
Àmbit Administratiu
  Sònia Andrés
  Cruz Calderón
  Maria José Castillo
  Mateu Company
  Consuelo García
  Maria Teresa García
administracio.sct@uab.cat  
  Dolors Cruz sct.gh@uab.cat  
Àmbit Tecnològic. Directors/es d'Unitats Tecnològiques
  Salvador Bartolomé lleb@uab.cat +34 93 581 3074
  Alba Eustaquio s.analisi.quimica@uab.cat +34 93 581 1291
  Francisca García scac@uab.cat +34 93 586 8946
  Ángel Álvarez s.raigsx@uab.cat +34 93 581 2621
  Pedro Otaegui s.estabulari@uab.cat +34 93 581 1474
  Llorenç Badiella s.estadistica@uab.cat +34 93 581 1347
  Anna Barceló sgb@uab.cat +34 93 586 8947
  Ramon Costa s.granges.camps@uab.cat +34 93 581 3440
  Núria Barba s.microscopia@uab.cat +34 93 581 2090
  Teodor Parella s.rmn@uab.cat +34 93 581 2291
  Joan Miquel Quevedo spta@uab.cat +34 93 581 1956
  Fermina Pérez utpr@uab.cat +34 93 581 3452
Us recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.
 

Competències i responsabilitats:

 • Coordinar la implantació d’un sistema integrat de gestió, explotació i difusió de les dades de recerca de la UAB
 • Desenvolupament d’eines tecnològiques per a la gestió de la recerca
 • Recollida de la Producció Científica dels investigadors de la UAB
 • Anàlisi i explotació de les dades de recerca
 • Estudis bibliomètrics a partir de les dades introduïdes al CRIS de la UAB
 • Difusió de les dades de recerca

Unitat de Gestió de Dades
Càrrec Nom Contacte
Cap de la Unitat Rosa Fàbregas +34 93 581 4216
agr.gestio.dades@uab.cat
Assessorament i Ús 
dels Sistemes d'Informació

Sònia Ruiz

Vanessa Leo

Alba García

Roser Garcimartín

Samantha Curopos

Antonio Trujillo

+34 93 581 4216
agr.gestio.dades@uab.cat
Control i Explotació de Dades

Andreu Grau

Esther Diez

Dani Medina

Marc Creus

Ignacio Ferrero

José Quirós

+34 93 581 4216
agr.gestio.dades@uab.cat

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

  Competències i responsabilitats:

 • Divulgar i fomentar la participació de la universitat en programes de recerca i establir relacions amb els àmbits externs perquè reverteixin en l’activitat pròpia de la UAB
 • Planificar la coordinació de la difusió de convocatòries i el suport als usuaris
 • Coordinar l'assessorament i el suport tècnic pel que fa a la tramitació i a la presentació de sol·licituds de projectes i ajuts d'àmbit nacional, i a la gestió de la documentació
 • Gestionar i actuar com a enllaç en les relacions entre els organismes finançadors i la UAB
Unitat de Gestió de Recursos
Càrrec Nom  Contacte
Gestora Àngels Osuna agr.gestio.recursos@uab.cat
+34 93 581 3738
Assessorament

 

Esther Verriest

Ma.Carmen Rodríguez

Maria Gil

Irina Espes

recerca.respon@uab.cat

+34 93 581 2382

+34 93 581 2562

+34 93 586 8491

+34 93 581 2382

Gestió d'ajuts

 

Anna Carmona

Lourdes Larramona

Beatriz Villalba

ajuts.agr@uab.cat

+34 93 581.3447

+34 93 581.2162

+34 93 586 8596

Gestió Econòmica

 

Carmen Pérez

Ramoni Martínez

 

Lourdes Romero

Tània Mata

Alicia Zorrilla

agr.economia@uab.cat

+34 93 581 2150

+34 93 581 3737

agr.requeriments@uab.cat

+34 93 586 8598

+34 93 586 8599

+34 93 581.3636

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

L'Oficina de Projectes Internacionals (OPI) de la UAB promou la participació dels grups de recerca en programes i convocatòries internacionals. La OPI ofereix assessorament integral en l’elaboració de projectes de recerca i educatius alhora que ofereix la possibilitat de gestionar projectes internacionals (ERC i H2020/HEU coordinats).

 1. Informació i promoció
 2. Valoració i planificació
 3. Suport a propostes
 4. Negociació i signatura
 5. Gestió de projectes
Oficina de Projectes Internacionals
Càrrec Nom Contacte
Oficina de Projectes Internacionals opi@uab.cat
Cap de l'Oficina Núria Claver +34935812940

nuria.claver@uab.cat

Pre-concessió

Xavier Biarnés +34935812077 xavier.biarnes@uab.cat
Silvia Bronsoms +34935813752 silvia.bronsoms@uab.cat
Alejandra Campos +34935814964 alejandra.campos@uab.cat
Verónica Colombo +34935868630 veronica.colombo@uab.cat
Elena Gabarra  +34935811363 elena.gabarra@uab.cat
Paqui Rabadán +34935813752 francisca.rabadan@uab.cat
Dulce Tienda +34935814267 dulce.tienda@uab.cat
Coordinadora equip post-concessió Montse Paredes +34935813209 montserrat.paredes@uab.cat
Post-concessió Susana Aragón +34935814057 susana.aragon@uab.cat
Mònica Cervera +34935814061 monica.cervera@uab.cat
Vanessa del Pino +34935814267 vanessa.delpino@uab.cat
Noelia Donado +34935814061 noelia.donado@uab.cat
Belén Gómez +34935812854 mariabelen.gomez@uab.cat
Laura Jiménez +34935868666 laura.jimenez@uab.cat
Encarna Poncela +34935868827 encarna.poncela@uab.cat
Óscar Ruiz +34935814060 oscar.ruiz@uab.cat 
Marta Viana +34935868666 marta.viana@uab.cat
Gestió Administrativa Jesús Manuel Álvarez +34935814647 jesusmanuel.alvarez@uab.cat
Míriam Folch +34935868034 miriam.folch@uab.cat
Gestió de la informació Eduard Sala +34935868062 eduard.sala@uab.cat

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.


L'Oficina de Valorització i Patents (OVP) de la UAB és l'encarregada de gestionar els resultats de recerca de la universitat, amb l'objectiu de transferir-los a la societat. Això inclou la gestió de la propietat industrial de la Universitat, des de la sol·licitud de la patent fins a la promoció i captació de finançament per a valoritzar aquests resultats, i la transferència dels resultats de recerca mitjançant llicències. 

Competències i responsabilitats:

 • Assessorament en estratègies de protecció (IPR).
 • Avaluació i protecció dels resultats de recerca.
 • Elaboració d’estudis de patentabilitat i vigilància tecnològica.
 • Valorització dels resultats de recerca: definició de proves-concepte, cerca de finançament, cerca de socis.
 • Elaboració dels acords de transferència: redacció, revisió i discussió amb terceres parts.
 • Participació en els processos de creació d’EBTs.
 • Preparació, execució i realització de projectes propis, dins del seu àmbit, finançats per les administracions.
 • Participació en xarxes nacionals i internacionals
 • Realització de jornades de formació, informació i sensibilització dins i fora de la comunitat universitària.
Oficina de Valorització i Patents
Càrrec Nom Contacte
Oficina de Valorització i Patents o.patents@uab.cat
Cap de l'Oficina Xavier Vallvé +34935813231 xavier.vallve@uab.cat
Tècnics en patents i transferència tecnològica Mikel Domingo +34935814648 mikel.domingo@uab.cat
Maite Ibern +34935813239 maite.ibern@uab.cat
Lucas Martín +34935813229 lucas.martin@uab.cat
Carlos Raga +34935813238 carlos.raga@uab.cat
Assessorament i gestió legal de contractes Sandra Vives +34935814393 sandra.vives.prieto@uab.cat
Gestió administrativa, econòmica i tràmits Miquel Costa +34935813435 miquel.costa@uab.cat
Carlota Sanromà +34935814588 carlota.sanroma@uab.cat

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

 

Competències i responsabilitats

 • Planificar, gestionar i fer el seguiment de les actuacions estratègiques amb les institucions de l’entorn, adreçades a impulsar la recerca, la innovació i la transferència de la universitat i contribuir al desenvolupament territorial i regional.
 • Planificar les estructures pròpies de recerca i innovació de la universitat, amb les mateixes finalitats.
 • Coordinar les Comunitats Orientades a Reptes Estratègics (CORE) de la UAB.
 • Coordinar i supervisar la creació i implantació dels Laboratoris d’Innovació Oberta de la UAB (UAB OpenLabs), dins l’Ecosistema d’Innovació de la UAB.


Si esteu interessats en formar part del projecte de Comunitats Orientades a Reptes Estratègics de la Universitat Autònoma de Barcelona/ Esfera UAB-CEI contacteu amb nosaltres:

Desenvolupament Estratègic
  Càrrec Nom Contacte
  Responsable  Àngela Serrano +34935812916  
UAB Open Labs Coordinació  Alfons Miàs +34659094428 openlabs@uab.cat
Disseny Lab Anna Alcón +34935814031 openlabs@uab.cat
Digital Lab Igor Bogdanovic +35935811308 openlabs@uab.cat

Comunitats Orientades a Reptes Estratègics 

COREs UAB

CORE en Patrimoni Cultural Oriol Vicente +34935868744 core.patrimoni@uab.cat
CORE en Ciutats Intel·ligents i Sostenibles Konstantinos Kourkoutas +34935868245 core.ciutats@uab.cat
CORE en Salut Mental Sònia Sànchez +34935813337 core.salut.mental@uab.cat
CORE en Educació i Ocupabilitat Laura Palou +34935813083 core.educacio.ocupabilitat@uab.cat

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

La Unitat de Garantia de Qualitat (UGQ) de la UAB dona suport a la Recerca en l'àmbit de la qualitat respecte a diferents marcs normatius (BPL, ISO 17025, ISO 9001, Bona Pràctica Científica, etc.). Està implicada en els processos d'obtenció de certificacions i acreditacions basades en normes de qualitat gestionant, des de la sol·licitud als organismes reguladors fins a l'obtenció dels certificats.  

Competències i responsabilitats:

 • Assessorament en la implantació de diferents Sistemes Normatius
 • Auditories d’estat 
 • Auditories internes i inspeccions
 • Acompanyament en auditories externes de client i d’organismes oficials
 • Projectes de formació en qualitat
 • Suport en l’establiment i estandardització de formats i documents per promoure la qualitat de productes i serveis
 • Servei a mida de la gestió de la qualitat segons el sistema normatiu requerit
 • Promoure i participar en grups de treball, fòrums, a nivell de la UAB en temes de qualitat
 • Participació en la Comissió d’Ètica en Experimentació Animal i Humana
Unitat de Garantia de Qualitat
Contacte

ugq@uab.cat      +34.93.581.3578       +34.93.581.3146

Cap

Águeda Flores

Assessorament i auditoria en sistemes de qualitat

Carme Alañá
Laura Martínez
Núria Pérez
Pilar Pérez
Núria Puig
Esther Sánchez

Gestió Administrativa

Emma Roig

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.