Pràctiques

Pràctiques Externes

Tipologia:

a) Són pràctiques acadèmiques externes curriculars aquelles que s’integren dins dels plans d’estudis i tenen valor en crèdits ECTS. Caldrà formalitzar obligatòriament (un mínim de 15 dies abans de l'inici de l'estada) el model de conveni curricular UAB amb la Gestió Acadèmica de l'Escola. Cal disposar de l'IDCat o certificat digital equivalent per signar (el podeu tramitar al Rectorat o a qualsevol altra entitat habilitada).
 
Per informació i tramitació conveni contacteu amb estades.empresa.enginyeria@uab.cat.
Els estudiants del Campus de Sabadell, contacteu amb la gestió acadèmica de Sabadell: ga.campus.sabadell@uab.cat
 
Requisits d'accés pràctiques externes curriculars:
 • Estar  matriculat  a  l’ensenyament  universitari  al  qual  es  vinculen  les  competències bàsiques que ha d’adquirir amb les pràctiques.
 • Estar matriculat  a l’assignatura vinculada del pla d’estudis de què es tracti (cal haver superat un mínim de crèdits del pla d'estudis, veure condicions).No mantenir una vinculació laboral amb l’entitat col·laboradora on es vulguin fer les pràctiques o una relació de parentiu de fins a segon grau amb algun directiu o amb el tutor o tutora extern. En cas que no sigui així, consulteu casos d'excepcionalitat amb la Gestió Acadèmica.
 • No superar el màxim de crèdits optatius de la titulació.
 • Haver contractat l'assegurança complementària corresponent.
 • Disposar de l'IDCat o certificat digital equivaent (el podeu obtenir a l'Oficina de Registre del Rectorat o a qualsevol altra entitat habilitada).

b) Són  pràctiques  acadèmiques  extracurriculars aquelles  que  no  formen  part  del  pla d’estudis i que, per a l’estudiant, tenen un caràcter totalment voluntari. Tot i tractar-se de pràctiques extracurriculars, aquestes han de tenir una vinculació directa amb els estudis  que l’estudiant estigui cursant.

Requisits d'accés pràctiques externes extracurriculars:
 • Estar  matriculat  a  l’ensenyament  universitari  al  qual  es  vinculen  les  competències bàsiques que ha d’adquirir amb les pràctiques.
 • Haver superat :
  • 90 crèdits en el cas d’estudiants de graus de 180 crèdits
  • 120 crèdits en el cas d’estudiants de la resta de graus.
 • Haver contractat l'assegurança complementària corresponent.

Passos a seguir:

1. Proposar-ho a algun dels professors responsables de pràctiques, sempre i quan es compleixin els requisits anteriors i qualsevol altre que procedeixi.
2. Si la coordinació de pràctiques accepta, cal enviar-li la proposta que haurà de validar i trametre a la Gestió Acadèmica (mínim 15 dies abans de l'inici de l'estada) per tal de formalitzar el conveni.

3. Un cop finalitzades les pràctiques, caldrà entregar els informes finals, tant del tutor de l'empresa com de l'alumne, a la coordinació de pràctiques per tal de fer-ne l'avaluació.

Consulta les condicions especifiques de cada grau: