Cursos Propedèutics

Cursos Propedèutics

Accions propedèutiques

Cursos propedèutics / Tallers de preparació

Les accions propedèutiques o tallers que es programen a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) formen part de l'atenció tutorial que pot necessitar l'alumnat que s'incorpora a la Universitat.

Aquestes accions tenen com a objectius principals: millorar els mètodes d'aprenentatge, optimitzar el rendiment en general en relació als estudis i permetre superar dificultats específiques per seguir amb normalitat una determinada titulació.

La durada dels tallers és des de 15 a 20 hores, i estan adreçats a l'alumnat de nou accés a les diferents titulacions.

Aquests tallers són un servei que ofereix la Universitat a aquell alumnat que ho consideri necessari i, en cap cas, és obligatori cursar-los.

Consulteu les dades de cada taller més avall.

Període de matrícula: del 13 al 28 de juliol de 2023


Disposeu de les següents proves d'autoevaluació per saber si teniu assolits els coneixements bàsics recomanats: Prova de MatemàtiquesProva d'Electrònica

 

Destinataris

Aquest curs està dirigit a estudiants que hagin estat admesos el curs 2023/2024 a l’Escola d’Enginyeria que necessitin fer un repàs dels conceptes bàsics de matemàtiques abans de començar el curs.


Objectius

El principal objectiu d’aquest curs és fer una preparació preliminar per cursar assignatures de matemàtiques per titulacions d'Enginyeria.

 

Metodologia

Tècniques bàsiques de càlcul. Matrius, sistemes lineals i càlcul en una variable.

Curs per formar una base sòlida dels coneixements aportats a Batxillerat Científic tot fent un treball ràpid dels coneixements que hauria de tenir un estudiant d’enginyeries en Matemàtiques.


Continguts

 • Tècniques bàsiques de càlcul i representació gràfica
  • Operatòria bàsica: inequacions, operacions i propietats de les funcions elementals (log, exp, trigonomètriques...)
  • Polinomis
  • Trigonometria
  • Límits
  • Representació gràfica de funcions
  • Progressions aritmètiques i geomètriques
 • Càlcul vectorial, producte escalar, normes
 • Operacions amb matrius i vectors
 • Sistemes d’equacions i introducció al mètode de Gauss
 • Interpretació geomètrica
 • Derivació de funcions reals
 • Integració en una variable
 • Càlcul d’àrees i volums

 

 

Duració del curs: 18 hores 

 

Dates: de l'1 al 8 de setembre 

Horari: de 10:00 a 13:00 hores , aula Q1/1003

 

Inscripció
 
Heu d'emplenar el formulari on-line i adjuntar-hi el comprovant de pagament. Període per formalitzar la inscripció: del 13 al 28 de juliol de 2023.

Preu

65 €. Forma de pagament: ingrés o transferència al compte del BBVA ES4501826035460201610569. Heu de fer constar a l'ingrés el vostre nom i nom del curs.

Nombre mínim d'estudiants per grup per a realitzar el curs: 21

La realització d'aquest curs no dona dret a reconeixements de crèdits.

 

 

Destinataris

Aquest curs està dirigit a estudiants que hagin estat admesos el curs 2023/2024 a l’Escola d’Enginyeria.

És molt important que l'alumne que no ha fet el Batxillerat Científic cursi aquest curs. L'alumne d'enginyeria cal tenir una formació sòlida en matemàtiques.


Objectius

El principal objectiu d’aquest curs és fer una preparació preliminar per cursar assignatures de matemàtiques per titulacions d'Enginyeria.

 

Metodologia

Tècniques bàsiques de càlcul, matrius, sistemes lineals e introducció càlcul en una variable.

Enfocat als alumnes de Mòduls (o que han cursat tant sols Matemàtiques CCSS en Batxillerat) a treballar conceptes inicials no treballats o no aprofundits suficientment. S’enfoca a entendre el concepte i saber fer els exercicis bàsics inicials, aportant material suplementari per a poder arribar al nivell més desitjable en Matemàtiques per a tot estudiant d’enginyeries.


Continguts

 • Tècniques bàsiques de càlcul i representació gràfica
  • Operatòria bàsica: inequacions, operacions i propietats de les funcions elementals (log, exp, trigonomètriques...)
  • Polinomis
  • Trigonometria
  • Límits
  • Representació gràfica de funcions
  • Progressions aritmètiques i geomètriques
 • Operacions amb matrius i vectors
 • Sistemes d’equacions i introducció al mètode de Gauss
 • Interpretació geomètrica
 • Derivació de funcions reals
 • Integració en una variable
 • Càlcul d’àrees i volums

 

 

Duració del curs: 18 hores 

 

Dates: de l'1 al 8 de setembre 

Horari: de 10:00 a 13:00 hores , aula Q1/1003

 

Inscripció
 
Heu d'emplenar el formulari on-line i adjuntar-hi el comprovant de pagament. Període per formalitzar la inscripció: del 13 al 28 de juliol de 2023.

Preu

65 €. Forma de pagament: ingrés o transferència al compte del BBVA ES4501826035460201610569. Heu de fer constar a l'ingrés el vostre nom i nom del curs.

Nombre mínim d'estudiants per grup per a realitzar el curs: 21

La realització d'aquest curs no dona dret a reconeixements de crèdits.

 

 

Destinataris

Aquest curs està dirigit a estudiants que hagin estat admesos el curs 2023/2024 a l’Escola d’Enginyeria.


Objectius

Aconseguir que els alumnes que inicien els graus en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions tinguin coneixements d'electricitat i electrònica adequats per a poder seguir les diferents assignatures de la titulació relacionades amb aquest camp. Es pretèn evitar els desajustaments de  coneixements i nivell entre els alumnes que arriben de diferents centres educatius.

 

Metodologia

 


Continguts

 • Definició de potencial, corrent elèctric i potència. Unitats.
 • Relacions entre tensió i corrent dels principals components d’un circuit elèctric. Llei d’Ohm, equació del condensador i de l’autoinducció.
 • Equacions de Kirchhoff. Equacions a les malles i als nusos.
 • Anàlisi de circuits electrònics senzills.

 

 

Duració del curs: 14 hores 

 

Dates: del 4 al 8 de setembre 

Horari: tardes de 15 a 17:45h  Aula Q1/1003

Inscripció
 
Heu d'emplenar el formulari on-line i adjuntar-hi el comprovant de pagament. Període per formalitzar la inscripció: del 13 al 28 de juliol de 2023.

Preu

45 €. Forma de pagament: ingrés o transferència al compte del BBVA ES4501826035460201610569. Heu de fer constar a l'ingrés el vostre nom i nom del curs.

Nombre mínim d'estudiants per grup per a realitzar el curs: 20

La realització d'aquest curs no dona dret a reconeixements de crèdits.

 

 

Destinataris

Aquest curs està dirigit a estudiants que hagin estat admesos el curs 2023/2024 a l’Escola d’Enginyeria.

El curs s'adreça a aquells estudiants dels graus d'Enginyeria Informàtica i Enginyeria de Telecomunicacions que no han tingut cap contacte amb la programació en llenguatge C als estudis de batxillerat.


Objectius

L'objectiu d'aquest curs és fer una introducció als conceptes bàsics de l'algorísmica i la programació en C a través d'activitats i petits desenvolupaments que permetin assolir els coneixements d'una forma molt pràctica i aplicada.

 

Metodologia

 


Continguts

 • Introducció a la programació d’ordinadors com a eina per resoldre problemes
 • Introducció a l’entorn de programació
 • Estructures bàsiques de programació: variables, accions condicionals, accions repetitives
 • Desenvolupament d’un projecte senzill utilitzant les estructures bàsiques de programació.

 

 

Duració del curs: 20 hores 

 

Dates: del 4 al 7 de setembre 

Horari: de 15:00 a 19:00 hores , aula informàtica A

Inscripció
 
Heu d'emplenar el formulari on-line i adjuntar-hi el comprovant de pagament. Període per formalitzar la inscripció: del 13 al 28 de juliol de 2023.

Preu

65 €. Forma de pagament: ingrés o transferència al compte del BBVA ES4501826035460201610569. Heu de fer constar a l'ingrés el vostre nom i nom del curs.

Nombre mínim d'estudiants per grup per a realitzar el curs: 20

La realització d'aquest curs no dona dret a reconeixements de crèdits.

 

 

Destinataris

Aquest curs està dirigit a estudiants que hagin estat admesos el curs 2023/2024 a l’Escola d’Enginyeria.

El curs s'adreça a estudiants dels graus de Gestió Aeronàutica, Enginyeria de Dades, Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles, Intel·ligència artificial i matemàtica computacional que no han tingut cap contacte amb la programació en llenguatge Python als estudis de batxillerat.


Objectius

L'objectiu d'aquest curs és fer una introducció als conceptes bàsics de l'algorísmica i la programació en Python a través d'activitats i petits desenvolupaments que permetin assolir els coneixements d'una forma molt pràctica i aplicada.

 

Metodologia

 


Continguts

 • Introducció a la programació d’ordinadors com a eina per resoldre problemes
 • Introducció a l’entorn de programació
 • Estructures bàsiques de programació: variables, accions condicionals, accions repetitives
 • Desenvolupament d’un projecte senzill utilitzant les estructures bàsiques de programació.

 

 

Duració del curs: 20 hores 

 

Dates: del 4 al 8 de setembre 

Horari: de 15:00 a 19:00 hores , aula informàtica B

Inscripció
 
Heu d'emplenar el formulari on-line i adjuntar-hi el comprovant de pagament. Període per formalitzar la inscripció: del 13 al 28 de juliol de 2023.

Preu

65 €. Forma de pagament: ingrés o transferència al compte del BBVA ES4501826035460201610569. Heu de fer constar a l'ingrés el vostre nom i nom del curs.

Nombre mínim d'estudiants per grup per a realitzar el curs: 20

La realització d'aquest curs no dona dret a reconeixements de crèdits.

 

 

Destinataris

Aquest curs està dirigit a estudiants que hagin estat admesos el curs 2023/2024 a l’Escola d’Enginyeria al Grau d'Enginyeria Química, i es realitza a la Facultat de Ciències

Programa Taller de Física per a les Ciències (nivell bàsic)

Sol·licitud de matrícula Física per a les Ciències (nivell bàsic)

 

Destinataris

Aquest curs està dirigit a estudiants que hagin estat admesos el curs 2023/2024 a l’Escola d’Enginyeria al Grau d'Enginyeria Química, i es realitza a la Facultat de Ciències

Programa Taller de Física per a les Ciències (nivell consolidació)

Sol·licitud de matrícula Física per a les Ciències (nivell consolidació)

 

Destinataris

Aquest curs està dirigit a estudiants que hagin estat admesos el curs 2023/2024 a l’Escola d’Enginyeria al Grau d'Enginyeria Química, i es realitza a la Facultat de Ciències

Programa Taller de Química per a Ciències

Sol·licitud de matrícula Taller de Química per a Ciències