Presentació

Cada dia es creen milions de bytes de dades. L’augment de la informació disponible afecta moltes institucions i empreses que necessiten el tractament de les dades com a element que faciliti i millori els processos productius i de presa de decisions, en un doble vessant, l’emmagatzematge i l’accés i, d’altra banda, l’anàlisi que permet extreure informació útil.

Aquest grau té com a objectiu la formació de professionals capaços de desenvolupar i gestionar sistemes per tractar i manipular eficientment grans volums de dades digitals heterogènies, tant en la procedència com en el format.

L’element innovador del grau en Enginyeria de Dades de la UAB és que permet cobrir tot el cicle de vida de les dades: 1) l’obtenció i l’extracció de dades; 2) la representació tant matemàtica com computacional; 3) la transmissió i l’emmagatzematge segurs; 4) el processament eficient de la informació que contenen, i 5) l’anàlisi i la visualització de la informació.

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de tenir interès en els avenços científics i tecnològics. Ha de ser una persona amb capacitat de raonament lògic, que valori la qualitat en el treball, que treballi de manera organitzada i metòdica, i que estigui disposada a integrar-se en equips interdisciplinaris.

Recomanem que tingui una bona base matemàtica i també un bon nivell d’anglès.

Sortides professionals

Les empreses i les institucions necessiten el tractament de dades com a element per facilitar i millorar els processos productius i la presa de decisions.
El grau forma persones titulades que poden integrar-se en equips multidisciplinaris en els quals col·laborin amb experts de diferents camps per dissenyar solucions computacionals innovadores que generin valor afegit, a partir de les dades disponibles en els diversos àmbits del coneixement. 
Poden ocupar llocs de treball en administracions públiques, indústries, institucions sanitàries, entitats financeres, consultories, centres de recerca, etc.

La demanda d’enginyers de dades està creixent de manera significativa a escala mundial com mostren les xarxes socials professionals, en què les demandes de treballs catalogats com data engineering o big data engineer superen les 10.000 entrades.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinadora: Debora Gil Resina

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Les activitats d’avaluació utilitzades a la titulació són: proves escrites individuals, pràctiques, resolució de problemes i casos, informes i treballs, defensa de treballs.

Horaris

Horaris

Calendari 18 - 19

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola d'Enginyeria
https://www.uab.cat/escola-enginyeria/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21118
40 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català, castellà i anglès.
Preu per crèdit: 39,53 euros.
Presencial.
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres.
Règim d’estudi: Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial, segons la normativa de la UAB.
Títol que s'obté: graduat/da en Enginyeria de Dades
Enginyeries

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició