Pla d'estudis Grau en Enginyeria de Dades

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Enginyeria de Dades

Horaris

Horaris

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial, segons la normativa de la UAB.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
 • Fonaments d’Informàtica
 • Fonaments Físics per a l’Adquisició de Dades
 • Fonaments de Programació
 • Fonaments de Matemàtiques
2n semestre
 • Programació Avançada
 • Xarxes d’Ordinadors i Internet
 • Grafs, Topologia i Geometria Discreta
 • Organització i Gestió d’Empreses
 • Espais Vectorials
1r semestre
 • Estructures de Dades
 • Bases de Dades Relacionals
 • Descripcions Probabilístiques i Estadístiques
 • Anàlisi de Grafs i Cerca d’Informació
 • Enginyeria del Rendiment
2n semestre
 • Teoria de la Informació i de la Codificació
 • Disseny d’Algoritmes
 • Bases de Dades No Relacionals
 • Programació Paral·lela
 • Processament de Senyal, Imatge i Vídeo
3r curs 4t curs
1r semestre
 • Gestió d’Infraestructures per al Processament de Dades
 • Ajust de Models d'Optimització
 • Aprenentatge Computacional
 • Enginyeria del Programari
 • Anàlisi Estadística
2n semestre
 • Xarxes Neuronals i Aprenentatge Profund
 • Computació en Entorns al Núvol
 • Desenvolupament d’Aplicacions de Dades Massives
 • Visualització de Dades
 • Criptografia i Seguretat
 • Treball de Final de Grau

 

Assignatures optatives

 

 

4t curs
 • Govern de Dades
 • Mètodes Avançats de Processament de Senyal, Imatge i Vídeo
 • Sistemes de Visió per Computador
 • Privacitat de Dades i Seguretat
 • Mètodes Avançats de Representació de Dades
 • Mètodes Avançats de la Teoria de la Informació i de la Codificació
 • Entorns Gràfics i de Realitat Augmentada
 • Tecnologies d'Interacció Persona-Ordinador (HCI)
 • Dispositius Mòbils
 • Teoria de Jocs
 • Seguretat i Vulnerabilitat del Programari
 • Mètodes Avançats de Processament i Gestió de Dades
 • Sistemes Encastats
 • Pràctiques Externes

 

 

 

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte Pràctiques Externes, que és de 18 crèdits.