Pla d'estudis Grau en Enginyeria de Dades

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 104343 - Espais Vectorials

 104339 - Fonaments d'Informàtica

 104342 - Fonaments de Matemàtiques

 104337 - Fonaments de Programació

 104345 - Fonaments Físics per a l'Adquisició de Dades

 104344 - Organització i Gestió d'Empreses

 104338 - Programació Avançada

 104353 - Xarxes d'Ordinadors i Internet

 104349 - Grafs, Topologia i Geometria Discreta

2n curs

 104348 - Descripcions Probabilístiques i Estadístiques

 104363 - Anàlisi de Grafs i Cerca d'Informació

 104351 - Bases de Dades No Relacionals

 104350 - Bases de Dades Relacionals

 104359 - Disseny d'Algoritmes

 104341 - Enginyeria del Rendiment

 104347 - Estructures de Dades

 104346 - Processament de Senyal, Imatge i Vídeo

 104356 - Programació Paral•lela

 104354 - Teoria de la Informació i de la Codificació

3r curs

 104360 - Ajust de Models d'Optimització

 104364 - Anàlisi Estadística

 104361 - Aprenentatge Computacional

 104357 - Computació en Entorns al Núvol

 104355 - Criptografia i Seguretat

 104358 - Desenvolupament d'Aplicacions de Dades Massives

 104340 - Enginyeria del Programari

 104352 - Gestió d'Infraestructures per al Processament de Dades

 104365 - Visualització de Dades

 104362 - Xarxes Neuronals i Aprenentatge Profund

4t curs

 106544 - Treball de Final de Grau

Optatives

 104372 - Entorns Gràfics i de Realitat Augmentada

 104366 - Govern de Dades

 104371 - Mètodes Avançats de la Teoria de la Informació i de la Codificació

 104367 - Mètodes Avançats de Processament de Senyal, Imatge i Vídeo

 104377 - Mètodes Avançats de Processament i Gestió de Dades

 106543 - Pràctiques Externes

 104369 - Privacitat de Dades i Seguretat

 104368 - Sistemes de Visió per Computador

 104378 - Sistemes Encastats

 104375 - Teoria de Jocs (2022-23)