Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

104343 - Espais Vectorials  CAT ESP ENG

104342 - Fonaments de Matemàtiques  CAT ESP ENG

104337 - Fonaments de Programació  CAT ESP ENG

104339 - Fonaments d’Informàtica  CAT ESP ENG

104345 - Fonaments Físics per a l’Adquisició de Dades  CAT ESP ENG

104344 - Organització i Gestió d’Empreses  CAT ESP ENG

104338 - Programació Avançada  CAT ESP ENG

104353 - Xarxes d’Ordinadors i Internet  CAT ESP ENG

104349 - Grafs, Topologia i Geometria Discreta  CAT ESP ENG

2n curs

104348 - Descripcions Probabilístiques i Estadístiques  CAT ESP ENG

104363 - Anàlisi de Grafs i Cerca d’Informació  CAT ESP ENG

104351 - Bases de Dades No Relacionals  CAT ESP ENG

104350 - Bases de Dades Relacionals  CAT ESP ENG

104359 - Disseny d’Algoritmes  CAT ESP ENG

104341 - Enginyeria del Rendiment  CAT ESP ENG

104347 - Estructures de Dades  CAT ESP ENG

104346 - Processament de Senyal, Imatge i Vídeo  CAT ESP ENG

104356 - Programació Paral•lela  CAT ESP ENG

104354 - Teoria de la Informació i de la Codificació  CAT ESP ENG