Accés Grau en Enginyeria de Dades

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis d'origen, diferents vies d'accés:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 24-25
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,2)
 • Ciències Generals (0,1)
 • Dibuix Tècnic (0,1)
 • Disseny (0,1)
 • Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci (0,1)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,1)
 • Tecnologia i Enginyeria (0,1)
9,882
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Enginyeria i Tecnologia ---
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris 5,000
Canvi d'estudis i convalidacions  
Acreditació professional + 40 anys  

(*) Es convaliden 15 crèdits de la titulació als estudiants que hagin accedit des dels CFGS d'Administració de Sistemes Informàtics, d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, de Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques, de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, de Desenvolupament d'Aplicacions Web i de Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics.

Codi de preinscripció

21118

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de tenir interès en els avenços científics i tecnològics. Ha de ser una persona amb capacitat de raonament lògic, que valori la qualitat en el treball, que treballi de manera organitzada i metòdica, i que estigui disposada a integrar-se en equips interdisciplinaris.

Recomanem que tingui una bona base matemàtica i també un bon nivell d’anglès.

Formació complementària

 • Taller de matemàtiques per a enginyeries, alumnes amb Batxillerat científic (21h)
 • Taller de matemàtiques per a enginyeries, alumnes sense Batxillerat científic (21h)
 • Introducció a la programació: llenguatge Python (16h).

Més informació.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).