Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

Presentació

Grau de Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
Aquests estudis formen professionals amb coneixements de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) amb capacitat per resoldre reptes relacionats amb la gestió d’una ciutat que integra, d’una manera intel·ligent, la població, l’economia, la mobilitat, el medi ambient i l’administració. Reptes com la contaminació, la seguretat, el trànsit, el transport, la recollida de residus, els serveis, etc., però també la mobilitat sostenible, l’accessibilitat, la participació ciutadana, el turisme, etc., han de trobar en les TIC eines que en facilitin la gestió.

Aquests estudis donen resposta a les noves necessitats que planteja el creixement de les ciutats, perquè esdevinguin autèntics llocs que garanteixin la qualitat de vida de les persones i la igualtat d’oportunitats. L’aplicació de la tecnologia a la gestió sostenible de les ciutats està suposant una autèntica revolució en el model de desenvolupament urbà, perquè millora l’eficiència en la gestió de les infraestructures municipals i ofereix alhora nous serveis que milloren la qualitat de vida dels ciutadans.

A partir de diferents tecnologies, com ara els sistemes d’informació geogràfica, les tècniques de geolocalització i navegació per satèl·lit, la teledetecció, la utilització de sensors i microcontroladors per mesurar tot tipus d’activitat urbana, els sistemes de comunicacions que permeten recollir un gran volum de dades per desenvolupar noves aplicacions i serveis a Internet, la robòtica, la intel·ligència artificial com a eina per prendre decisions de manera automatitzada, etc., la ciutat pot esdevenir més competitiva en termes econòmics i més eficient en termes ambientals.

Amb una base tecnològica molt important, el valor afegit d’aquest ensenyament, adscrit a la branca d’enginyeria i arquitectura, és l’aportació d’uns continguts en ciències socials (geografia urbana, economia, ciència política) com a estructura bàsica del coneixement sobre el qual articular l’aplicació de les TIC.

El pla d’estudis s’estructura en quatre eixos temàtics que donen resposta a les necessitats de formació per comprendre el funcionament, la gestió i el govern de la ciutat.

• Eix 1. Dinàmiques urbanes, territorials i ambientals
• Eix 2. Sistemes de processament d’informació
• Eix 3. Cartografia, sistemes d’informació geogràfica i teledetecció
• Eix 4. Gestió de dades i aplicacions informàtiques

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar els estudis de Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles ha de mostrar interès per aplicar els desenvolupaments tecnològics en la gestió i en la vida urbana i voler desenvolupar la seva activitat laboral en empreses o administracions públiques en àmbits com la logística, el transport, les companyies de serveis públics (aigua, energia, residus...), el comerç, el planejament urbà i territorial i altres camps afins.

Ha de ser capaç de fer estudis de caràcter integrador i transversal, que combinin elements tecnològics i socials, amb una mirada oberta, voluntat cooperativa i capacitat d’innovació.

Sortides professionals

El grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles proporciona la formació per donar resposta a les necessitats de les administracions públiques i les empreses en els camps següents:
 • Enginyeria i consultoria urbana
 • Serveis públics (aigua, gas, energia, residus)
 • Mobilitat i transport
 • Consultories de trànsit
 • Gestió cultural
 • Dinamització comunitària
 • Empresa i economia social
 • Serveis cartogràfics i d’informació geogràfica
 • Gestió ambiental
 • Dispositius i tecnologies per a xarxes urbanes
 • Noves empreses de serveis de dades geogràfiques i de serveis tecnològics per a les zones urbanes

Les tasques més habituals d’aquestes persones titulades són:
 • Desenvolupament i anàlisi d’aplicacions geoespacials.
 • Desenvolupament d’aplicacions mòbils intel·ligents.
 • Responsables de producte i de projectes d’aplicacions i serveis d’informació geoespacial.
 • Responsables de la gestió de residus i de la gestió de la mobilitat en l’Administració pública.
 • Especialistes en integració de dades urbanes i serveis al ciutadà.
 • Responsables d’estratègies d’innovació social digital.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinador: Lluís Ribas Xirgo

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Prerequisits i vinculacions entre assignatures del Pla d'Estudis

Avaluació

Les activitats d’avaluació utilitzades a la titulació són: assistència a tutories, assistència i participació activa a classe, defensa oral de treballs, elaboració de treballs i informes, exàmens, informes dels tutors, memòria del treball de final de grau, pràctiques d’aula, pràctiques de laboratori.

Horaris

Horaris

Calendari 18 - 19

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola d'Enginyeria
https://www.uab.cat/escola-enginyeria/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21120
60 places
Nombre de crèdits: 180
Durada: 3 anys
Idioma: Català, castellà i anglès
Preu per crèdit: 39,53 euros
Presencial
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet; possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
Enginyeries
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició