Pla d'estudis Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

Horaris

1r curs pel matí, resta de cursos per la tarda

Horaris

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de final de grau
1r curs 42 18    
2n curs 6 54    
3r curs   30 24 6
Totals 48 102 24 6

 

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet; possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
- Matemàtiques
- Fluxos de Matèria i Energia
- Fonaments d'Electrònica
- Informàtica
- Introducció a la Ciutat Contemporània
2n semestre
- Demografia, Societat i Economia Urbana
- Bases per a la Geoinformació
- Gestió Ambiental de l'Energia i dels Recursos
- Instrumentació i Sensors
- Programació d'Aplicacions a Internet
1r semestre
- Gestió Empresarial i de Projectes
- Procés d'Urbanització: Sistemes i Morfologia Urbana
- Geodèsia i Sistemes de Localització
- Digitalització i Microcontroladors
- Bases de Dades
2n semestre
- Sistemes d'Informació Geogràfica
- Sistemes de Comunicació
- Innovació Urbana Oberta: Laboratori de Síntesi
- Seguretat i Privacitat dels Sistemes d'Informació
- Ciència de Dades
3r curs
1r semestre
- Gestió Pública i Polítiques Urbanes
- Mobilitat, Logística i Transport
- Modelització i Simulació de Sistemes Urbans
- Sistemes Ciberfísics
- Sistemes Distribuïts
2n semestre
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits. Cal triar quatre d'entre l'oferta següent:
 

3r curs
 2n semestre
- Planejament Territorial i Urbanístic
- Teledetecció per als Sistemes Urbans
- Models d'Innovació Urbana i Ciència Ciutadana
- Vehicles Autònoms
- Tecnologies d'RFID i Sistemes de Sensors
- Robòtica a la Ciutat Intel·ligent
- Programació d'Aplicacions Mòbils
- Pràctiques Externes