INTERNATIONAL SUPPORT SERVICE

Permís de treball

Permís de treball

L’art 72. de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su Internacionalización descriu el procediment per obtenir un permís de residència i treball per investigadors/es. Aquest permís de treball té dues modalitats, investigador UE i investigador nacional, i es pot sol·licitar tant si l’investigador/a es troba a Espanya en situació regular com si està en el seu país de origen.

Si l’investigador/a es troba a Espanya, la sol·licitud inicial correspon a la empresa i comporta el pagament de la Taxa 790 038. Aquesta sol·licitud es presenta per mitjans electrònics a la Unidad de Grandes Empresas.

Si l’investigador/a es troba fora d’Espanya, l’empresa fa la sol·licitud en els mateixos termes que en el cas anterior i, un cop obtinguda l’autorització, s’envia a l’investigador/a per a que aquest pugui demanar un visat de residència i treball en la corresponent oficina consolar.

Es un tipus de permís que es recomana quan l’investigador/a està a territori nacional, sempre que el departament contractant aprovi el pagament de les taxes corresponents, perquè es pot tramitar sense que l’investigador/a hagi de desplaçar-se a una oficina consular espanyola, en un termini de temps àgil.

També es recomana en els casos que l’investigador/a tingui familiars, sempre que el departament contractant aprovi el pagament de les taxes corresponents, perquè permet tramitar per familiars un permís de residència i treball de manera conjunta.

D’altra banda, l’art 117 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, disposa el procediment per sol·licitar l’autorització de residència i excepció a l’autorització de treball. És un tipus de permís que es pot sol·licitar tant si l’investigador/a està a Espanya o fora d’Espanya, i no comporta taxes pel departament contractant.

Si l’investigador/a es troba fora d’Espanya, cal que sol·liciti un visat de residència i excepció a l’autorització de treball a l’oficina consular corresponent.

SI l’investigador/a es troba a Espanya en situació regular, haurà de sol·licitar cita a l’Oficina d’estrangers i presentar la sol·licitud.

Aquest permís està especialment recomanat si l’investigador/a està en el país d’origen, perquè no cal tramitar una autorització de treball prèvia (com en el cas anterior) i es pot sol·licitar directament el visat a l’oficina consular espanyola.

També s’aconsella si l’investigador/a no desplaçarà familiars, perquè en aquest tipus de permís les resolucions de titulars i familiars no sempre són conjuntes i el permís dels familiars no habilita a treballar.

Si us plau, contacta-n's a international.support@uab.cat per més informació sobre aquests procediments.