Contacte, Competències i Responsabilitats de l'Àmbit de Recerca i Transferència

Vicerector de Recerca i de Transferència
Dr. Armand Sánchez 

Adjunta al Vicerectorat de Recerca i de Transferència
Dra. Assumpció Malgosa 

Secretària
Rosa Sobrino                        +34 93 581 1832

Vicerectora d'Innovació i de Projectes Estratègics
Dra. Rosa Maria Sebastián
Secretària
Rosa Sobrino                        +34 93 581 2810


Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

Armand Sánchez - vr Recerca i Transferència

Dr. Armand Sánchez Bonastre
Catedràtic de Producció Animal

Funcions: 

 • Política de recerca, de transferència i de personal investigador. 
 • Coordinació de les unitats de recerca de la UAB. 
 • Relacions amb els centres de recerca amb personalitat jurídica pròpia participats i/o adscrits a la UAB. 

Comissions del Consell de Govern que presideix: 

 • Comissió de Doctorat. 
 • Comissió d'Investigació. 

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811832
vr.recerca.transferencia@uab.cat

Currículum breu
Catedràtic de Producció Animal del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB. Ha estat sotsdirector del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG, consorci CSIC-IRTA-UAB-UB), director del Servei Veterinari de Genètica Molecular (SVGM), membre de la xarxa TECNIO d’ACCIÓ, responsable del grup de recerca consolidat de Millora Genètica Molecular Veterinària i fundador de Vetgenomics, la primera empresa de base tecnològica (EBT) de la UAB.

Ha dirigit 25 tesis doctorals, ha participat com a investigador principal en 35 projectes de recerca, tant estatals com europeus, en l’àmbit de la genòmica animal, i ha estat responsable de més de vuitanta contractes d’R+D amb empreses i administracions. La seva recerca se centra en la caracterització genètica de caràcters d’interès productiu i en el desenvolupament de noves eines analítiques de diagnòstic molecular veterinari. Ha publicat 191 articles indexats i ha fet estades a la Universitat d’Edimburg, a l’INRA de Jouy-en-Josas (França) i a la Universitat de Califòrnia a Davis. Ha estat membre de la CNEAI i vicepresident de la Societat Espanyola de Genètica.

És membre electe del Claustre, del Consell de Govern i de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB. Ha estat membre de la Junta de PDI, vicedegà de la Facultat de Veterinària, director del Departament de Ciència Animal i dels Aliments, delegat del rector per al Personal i Relacions amb els Agents Socials (2002-2008) i vicerector de Recerca i de Transferència (2016-2020).

CV d'Armand Sanchez a ORCID

Rosa María Sebastián - vr Innovació i Projectes Estratègics

Dra. Rosa María Sebastián Pérez
Catedràtica de Química Orgànica

Funcions:

 • Polítiques per a fomentar la innovació i seguiment dels projectes estratègics. 
 • Direcció executiva del Parc de Recerca de la UAB. 
 • Relacions amb el teixit empresarial i social del territori en temes d’innovació.
 • Coordinació dels serveis cientificotècnics.
 • Responsable del Servei de Biblioteques i del Servei de Publicacions.
 • Responsable de la Unitat de Garantia de Qualitat. 

Comissions del Consell de Govern que presideix: 
Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics. 

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5812810
vr.innovacio.projectes.estrategics@uab.cat

Currículum breu
Catedràtica del Departament de Química en l'Àrea de Química Orgànica. Doctora en Química per la UAB, va dur a terme una estada postdoctoral al Laboratoire de Chimie de Coordination (CNRS) i, posteriorment, va retornar a la UAB gràcies a un contracte de reincorporació de doctors a universitats catalanes de la Generalitat de Catalunya, fins que va guanyar una posició del Programa Ramón y Cajal el 2001. Des de gener de 2006 té una posició permanent a la UAB.

La seva recerca ha evolucionat des de l’estudi sintètic de molècules petites a macromolècules fins a arribar a la preparació de materials polimèrics, i ha donat lloc a més de 73 articles científics indexats i tres patents. Ha participat en dotze projectes estatals i europeus i en sis xarxes científiques. Actualment coordina un grup de recerca consolidat finançat. Ha supervisat nou tesis doctorals i set en desenvolupament. Pel que fa a la transferència de coneixement, ha participat en quatre projectes competitius i quinze contractes amb empreses, dels quals s’han derivat més de dotze patents en explotació, dos doctorats industrials i el Premi Nacional de Recerca al Partenariat Publicoprivat entre la UAB i Henkel KGaA & Co. D’altra banda, ha format part de tres projectes d’innovació docent que han donat lloc a nou articles.

Ha estat cap de la Unitat de Química Orgànica, secretària del Departament de Química, membre de la junta permanent de la Facultat de Ciències i de la Secció de Química i membre de la Comissió de Doctorat del Departament de Química.

CV de Rosa María Sebastián a ORCID

Competències i responsabilitats:

 • Màxim responsable de la gestió de l’Àmbit de Recerca
 • Promoure i potenciar les capacitats de recerca i transferència de coneixement  de la UAB
 • Implementar les millores adreçades a gestionar de forma més eficient els recursos disponibles garantint la qualitat dels serveis que des de l’Àmbit de Recerca s’ofereixen
 • Seguiment i millora contínua del Sistema de Qualitat a l’Àmbit de Recerca
 • Col·laborar amb el/la gerent/a, assumint per delegació determinades responsabilitats i actuar d'enllaç entre el/la gerent/a i la resta de l'organització del seu àmbit
 • Participar i col·laborar amb la política de l'equip de govern en la planificació estratègica, en l'elaboració dels objectius, en les anàlisis i posada en funcionament de nous projectes i en els estudis de viabilitat i la seva execució, pel què fa a l'àmbit de gestió de la recerca de la UAB, als projectes internacionals de recerca, a la valorització i patents, a la innovació tecnològica, a les actuacions del Campus d'Excel·lència Internacional i al Parc de Recerca
 • Donar suport a l'equip de govern, en especial al Vicerectorat d'Investigació, al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació i el Comissionat del rector per al Parc de Recerca
 • Representar la Universitat en l'àmbit propi per tal de defensar interessos competencials i establir relacions de comunicació i de coordinació amb altres àmbits
Vicegerència de Recerca
Càrrec Nom Contacte
Vicegerent de Recerca Iván Martínez   +34 93 581 2083
vg.recerca@uab.cat 
Secretària Montse García +34 93 581 2083
 
Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

Competències i responsabilitats:

 • Gestionar ajuts competitius i subvencions de recerca: difusió i assessorament de convocatòries, sol·licituds, resolucions, modificacions concessions, etc.
 • Gestionar la col·laboració entre la universitat i l’empresa pel que fa a les necessitats de R+D.
 • La coordinació en temes de recerca d’altres àrees centrals i departaments, centres d’estudis i recerca i instituts propis.
 • Gestionar tot allò referent a l’obtenció de dades referents a l'activitat i producció científica de la UAB (grups de recerca, departaments, centres, instituts) orientades a la presa de decisions
 • L'obtenció d’indicadors agregats o sectoritzats (línies de recerca, disciplines científiques, estructures bàsiques de recerca, etc.) i visibilitat de la producció científica
 • Suport i execució de les activitats derivades de la política científica de la UAB (Vicerectorats)

L’Àrea de Gestió de la Recerca s’organitza en quatre unitats especialitzades:

Unitat de Contractes i Convenis
Uniitat de Coordinació dels Serveis Cientificotècnics
Unitat de Gestió de Dades
Unitat de Gestió de Recursos

L’Àrea de Gestió de la Recerca disposa d'un Taulell d'Atenció al Públic amb les següents funcions:

 • Recollir la documentació amb destinació als diferents àmbits de l’àrea i fer la revisió de la seva adequació per tal d’evitar la duplicitat dels tràmits i/o tasques, d’acord amb les directrius tècniques
 • Atendre i informar de manera personalitzada i telefònicament dels processos relatius a la recerca i derivar les consultes

Àrea de Gestió de la Recerca 
Càrrec Nom  Contacte
Cap de l'Àrea Anabel Poveda

+34 93 581 3732

a.gestio.recerca@uab.cat

Secretària

Montse García +34 93 581 2083


Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

Competències i responsabilitats:

 • Gestionar i supervisar els contractes i convenis de recerca i desenvolupament (R+D)
 • Mantenir relacions i la negociació amb els Ens públics i privats per a l’establiment de col·laboracions amb la finalitat de recerca
 • Donar suport tècnic i assessorament als investigadors en el seu àmbit

Unitat de Contractes i Convenis
Càrrec Nom Contacte
Cap de la Unitat  Luís Bradineras

+34 93 581 4600

agr.convenis@uab.cat

Gestió administrativa Andreu Bartuí

+34 93 581 4600

agr.convenis@uab.cat

 


Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

Competències i responsabilitats:

Organitzar, coordinar i supervisar el correcte desenvolupament i tramitació dels processos normatius dels serveis de suport a la recerca i a la transferència del coneixement. Coordinar i supervisar el correcte desenvolupament i tramitació dels processos de gestió econòmica dels serveis cientificotècnics. Gestionar el portal web dels serveis cientificotècnics. Fer el seguiment dels acords dels serveis cientificotècnics amb el Vicerectorat de Projectes Estratègics i Planificació i amb la Vicegerència de Recerca.
 
Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics
Càrrec Nom  Contacte
Cap de la Unitat Melchor Cruz

unitat.coord.sct@uab.cat

+34 93 586 8977

Gestió Administrativa

Sònia Andrés

Cruz Calderón

Maria José Castillo

Mateu Company

Consuelo García

Maria Teresa García

 

 

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

Competències i responsabilitats:

 • Coordinar la implantació d’un sistema integrat de gestió, explotació i difusió de les dades de recerca de la UAB
 • Desenvolupament d’eines tecnològiques per a la gestió de la recerca
 • Recollida de la Producció Científica dels investigadors de la UAB
 • Anàlisi i explotació de les dades de recerca
 • Estudis bibliomètrics a partir de les dades introduïdes al CRIS de la UAB
 • Difusió de les dades de recerca

Unitat de Gestió de Dades
Càrrec Nom Contacte
Cap de la Unitat Rosa Fàbregas +34 93 581 4216
agr.gestio.dades@uab.cat
Assessorament i Ús 
dels Sistemes d'Informació

Sònia Ruiz

Vanessa Leo

Roser Garcimartín

Rosa Solé

Samanta Curopos

Carmen Ferrando

Antonio Trujillo

+34 93 581 4216
agr.gestio.dades@uab.cat
Control i Explotació de Dades

Andreu Grau

Esther Diez

Dani Medina

Marc Creus

+34 93 581 4216
agr.gestio.dades@uab.cat

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

  Competències i responsabilitats:

 • Divulgar i fomentar la participació de la universitat en programes de recerca i establir relacions amb els àmbits externs perquè reverteixin en l’activitat pròpia de la UAB
 • Planificar la coordinació de la difusió de convocatòries i el suport als usuaris
 • Coordinar l'assessorament i el suport tècnic pel que fa a la tramitació i a la presentació de sol·licituds de projectes i ajuts d'àmbit nacional, i a la gestió de la documentació
 • Gestionar i actuar com a enllaç en les relacions entre els organismes finançadors i la UAB
Unitat de Gestió de Recursos
Càrrec Nom  Contacte
Gestora Àngels Osuna agr.gestio.recursos@uab.cat
+34 93 581 3738
Assessorament

 

Esther Verriest

Ma.Carmen Rodríguez

Maria Gil

recerca.respon@uab.cat

+34 93 581 2382

+34 93 581 2562

+34 93 586 8491

Gestió d'ajuts

 

Anna Carmona

Elena Gamero

Lourdes Larramona

Beatriz Villalba

ajuts.agr@uab.cat

+34 93 581.3447

+34 93 581.2026

+34 93 581.2162

+34 93 586 8596

Gestió Econòmica

 

Carmen Pérez

Ramoni Martínez

 

Lourdes Romero

Tània Mata

Alicia Zorrilla

agr.economia@uab.cat

+34 93 581 2150

+34 93 581 3737

agr.requeriments@uab.cat

+34 93 586 8598

+34 93 586 8599

+34 93 581.3636

 

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

Des de l’Oficina de Projectes Internacionals (OPI) promovem la participació dels grups de recerca de la UAB en el marc dels  programes de recerca internacionals que ofereixen l’oportunitat de desenvolupar una recerca competitiva, innovadora i d’alt nivell en l’àmbit internacional. A més a més, ens posem a la vostra disposició i oferim assessorament personalitzat sobre les diferents convocatòries, així com de les seves regles de participació, a tots aquells investigadors o investigadores interessats en preparar una proposta experimental, educativa, acadèmica o de cooperació internacional en el marc del programa Erasmus+, EuropeAid o altres convocatòries internacionals.

La UAB vol encoratjar la participació dels seus investigadors en aquests programes de recerca, així com en d’altres programes europeus, i per això ha desenvolupat un servei de suport especialitzat.

Competències i responsabilitats:

 • Facilitar i gestionar la participació de la UAB en els programes de recerca i educació de la Unió Europea
 • Facilitar informació als investigadors de la UAB sobre tots els recursos disponibles per a la R+D i educació en l’àmbit internacional, en general, i europeu, en particular
 • Assessorar en la participació i lideratge de projectes internacionals: definició del projecte, elaboració de pressupostos, revisió de consortiums agreements, contractes amb la Comissió europea
 • Coordinació amb l’oficina europea de la A4U (OPERA): elaboració del pla estratègic, identificació d’experts, etc.
 • Preparació, execució i realització de projectes propis, dins del seu àmbit, finançats per les administracions (EUROCIENCIA, LIDEREU, etc.)
 • Suport a la realització d’activitats que requereixin una aproximació temàtica (Salut i Alimentació, TICs, Medi Ambient i Ciències Socials i Humanitats):
  • Definició de Clústers
  • Jornades
  • Networking
 • Formació especialitzada
 • Gestió administrativa de les relacions amb els Clients|Usuaris
 • Project Management de grans projectes (ERC)
________________________________________________________________________________________________
 
Oficina de Projectes Internacionals    opi@uab.cat 
 
Cap de l'Oficina 
   Núria Claver    +34 93 581 2940    nuria.claver@uab.cat
 
Assessorament de projectes 
   Xavier Biarnés    +34 93 581 2077    xavier.biarnes@uab.cat 
   Silvia Bronsoms    +34 93 581 3752    silvia.bronsoms@uab.cat 
   Alejandra Campos    +34 93 581 4964    alejandra.campos@uab.cat 
   Verónica Colombo    +34.93 586 8630    veronica.colombo@uab.cat 
   Elena Gabarra    +34 93 581 1363    elena.gabarra@uab.cat 
   Paqui Rabadán    +34.93 581 3752    francisca.rabadan@uab.cat 
   Dulce Tienda    + 34 93 581 4267    dulce.tienda@uab.cat 
 
Coordinadora del grup de gestors/es de projectes
   Montse Paredes    +34 93 581 3209    montserrat.paredes@uab.cat 
 
Gestió de projectes
   Susana Aragón    +34 93 581 4057    susana.aragon@uab.cat
   Mònica Cervera    +34 93 581 4061    monica.cervera@uab.cat 
   Vanessa del Pino    +34 93 581 4267    vanessa.delpino@uab.cat 
   Belén Gómez    +34 93 581 2854    mariabelen.gomez@uab.cat 
   Laura Jiménez   +34 93 583 8666   laura.jimenez@uab.cat 
   Encarna Poncela    +34.93 586 8827    encarna.poncela@uab.cat 
   Montse Ruiz    +34 93 581 4647    montse.ruiz@uab.cat 
   Óscar Ruiz    +34 93 581 4060    oscar.ruiz@uab.cat 
   Marta Viana    +34.93 586 8666    marta.viana@uab.cat 
 
Gestió Administrativa 
   Jesús Manuel Álvarez    +34 93 581 4647    jesusmanuel.alvarez@uab.cat 
   Míriam Folch    +34 93 586 8034    miriam.folch@uab.cat
 
Gestió de la informació
   Eduard Sala    +34 93 586 8062   eduard.sala@uab.cat 

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.


L'Oficina de Valorització i Patents (OVP) de la UAB és l'encarregada de gestionar la propietat industrial de la Universitat, des de la sol·licitud de la patent fins a la promoció i captació de finançament i la transferència dels resultats de recerca mitjançant llicències. 

Competències i responsabilitats:

 • Assessorament en estratègies de protecció (IPR).
 • Avaluació i protecció dels resultats de recerca.
 • Elaboració d’estudis de patentabilitat i vigilància tecnològica.
 • Valorització dels resultats de recerca: definició de proves-concepte, cerca de finançament, cerca de socis.
 • Elaboració dels acords de transferència: redacció, revisió i discussió amb terceres parts.
 • Participació, conjuntament amb el PRUAB, en els processos de comercialització i creació d’EBTs.
 • Preparació, execució i realització de projectes propis, dins del seu àmbit, finançats per les administracions.
 • Participació en xarxes nacionals i internacionals
 • Realització de jornades de formació, informació i sensibilització dins i fora de la comunitat universitària.

Oficina de Valorització i Patents    o.patents@uab.cat
 
Cap de l'Oficina
Xavier Vallvé   +34 93 581 3231    xavier.vallve@uab.cat

Tècnics en patents i transferència tecnològica
Mikel Domingo    +34 93 581 4648    mikel.domingo@uab.cat
Maite Ibern   +34 93 581 3239    maite.ibern@uab.cat
Lucas Martín   +34 93 581 3229    lucas.martin@uab.cat
Carlos Raga   +34 93 581 3238    carlos.raga@uab.cat
Marta Tort   +34 93 581 3222    marta.tort@uab.cat

Assessorament i gestió legal de contractes
Sandra Vives   +34 93 581 4393    sandra.vives.prieto@uab.cat

Gestió administrativa, econòmica i tràmits
Miquel Costa   +34 93 581 3435 miquel.costa@uab.cat
Carlota Sanromà    +34 93 581 4588    carlota.sanroma@uab.cat
 


 

Competències i responsabilitats

 • Planificar, gestionar i fer el seguiment de les actuacions estratègiques amb les institucions de l’entorn, adreçades a impulsar la recerca i la transferència de la universitat i contribuir al desenvolupament territorial i regional.
 • Planificar les estructures pròpies de recerca de la universitat, amb les mateixes finalitats.


Si esteu interessats en formar part del projecte de comunitats de recerca estratègica de la Universitat Autònoma de Barcelona/ Esfera UAB-CEI contacteu amb nosaltres:


Responsable 
Àngela Serrano    +34 93 581 2916
 
Coordinació 
    Alfons Miàs    +34 65 909 4428    alfons.mias@uab.cat
Disseny Lab
    Anna Alcón    +34 93 581 4031    anna.alcon@uab.cat
 
CORE en Patrimoni Cultural
    Oriol Vicente    +34 93 586 8744    core.patrimoni@uab.cat
CORE en Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
    Konstantinos Kourkoutas    +34 93 586 8245    core.ciutats@uab.cat
CORE en Salut Mental
    Sònia Sànchez    +34 93 581 3337    core.salut.mental@uab.cat
CORE en Educació i Ocupabilitat
    Laura Palou    +34 93 581 3083   core.educacio.ocupabilitat@uab.cat 

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

 

Competències i responsabilitats:

 • Proposar, elaborar i gestionar els projectes estratègics institucionals
 • Assessorar, en aquest àmbit, al Vicerectorat d'Innovació i de Projectes Estratègics i al Vicerectorat de Recerca i de Transferència
Projectes Estratègics
Càrrec Nom  Contacte
   

projectes.estrategics@uab.cat

 

Gestió de projectes estratègics

Begoña Miñarro

Marta López

+34 93 581 4907

+34 93 586 8035


Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

  Competències i responsabilitats:

La missió de la UGQ és donar suport a la recerca en temes de qualitat mitjançant l’assessorament, l’auditoria i la inspecció dels centres de la UAB.
Promoure la qualitat dels productes i serveis dels nostres clients donant suport i recolzament.
Promoure l'interès en temes de qualitat a nivell UAB, afavorint l'estandardització.

Unitat de Garantia de Qualitat
Contacte

ugq@uab.cat      +34.93.581.3578       +34.93.581.3146

Cap

Águeda Flores

Assessorament i auditoria en sistemes de qualitat

Carme Alañá
Laura Martínez
Núria Pérez
Pilar Pérez
Núria Puig
Esther Sánchez

Gestió Administrativa

Emma Roig

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.