Recerca

Investigadors vinculats a la UAB

En aquesta pàgina podeu trobar els tràmits de recerca, relacionats amb la temàtica sel·leccionada, que podeu fer on-line.

Per cada tràmit trobareu l'explicació del procediment que cal seguir, així com les dades de contacte per si teniu qualsevol dubte.

DESCRIPCIÓ

Són investigadors vinculats a la universitat (IVU) les persones que exerceixen tasques de recerca a la Universitat Autònoma de Barcelona per a dur a terme projectes de recerca, desenvolupament i innovació i per a la transferència de coneixement i tecnologia, mitjançant un acord amb universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o privades (art. 62.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya). Els investigadors vinculats a la universitat mantenen el contracte laboral amb l’entitat d’origen i són assignats a un departament, un institut de recerca propi, un centre d’estudis i recerca o a una altra estructura de recerca.

SOL·LICITUD

Per iniciar la tramitació d’IVU s’ha de presentar la documentació següent, en format PDF, per correu electrònic, degudament signada:

RESOLUCIÓ

La sol·licitud de reconeixement d’investigadors vinculats a la universitat ha de comptar amb l’informe favorable de la Comissió d’Investigació de la UAB, que es sol·licitarà un cop tinguem l’informe favorable de la Unitat de Contractes i Convenis de Recerca.

Un cop es disposi de totes les autoritzacions, es procedirà a la signatura del conveni pels representants legals de les entitats i de les persones interessades i s’informarà a totes elles, al departament o Institut de destí i a l’Àrea de Gestió de Persones, perquè facin les gestions derivades de la signatura del conveni.

RESPONSABLE I CONTACTE

Unitat de Contractes i Convenis de Recerca (Àrea de Gestió de la Recerca)

Correu electrònic: agr.convenis@uab.cat

Acceda a los modelos en castellano. Access the models in English