Graus Totes les titulacions tenen una assignatura de pràctiques externes

Convocatòria de beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB. Curs 2023-2024

Descripció

  • La Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística de la UAB aprova  la convocatòria de 80 beques per als estudiants de la UAB de grau i de màster oficial (70 beques), i de doctorat (10 beques) per fer estudis al Servei de Llengües de la UAB durant el període acadèmic 2023-2024, de les quals se'n reserven 10 perquè s’adjudiquin entre els estudiants no matriculats a la UAB el curs 2022-2023  i que formalitzin la inscripció en qualsevol  dels cursos  presencials i semipresencials d’anglès, alemany, francès i italià que ofereix el Servei de Llengües de la UAB durant el  curs 2023-2024.
  • De les 70 beques destinades a estudiants de grau i màster ja matriculats durant el curs 2022-2023, 10 es destinaran exclusivament a estudiants que acreditin haver gaudit de la beca General, de la beca Equitat en el tram 1, o de la beca Emergència, durant el curs 2022-2023.
  • Així mateix, es convoquen 10 beques addicionals per als estudiants de graus de la UAB que tinguin una línia (o part dels seus estudis) en anglès o en francès (grau en Educació Primària en anglès, grau en Història, Política i Economia Contemporànies, grau en Administració i de Direcció d’Empreses en anglès, grau en Economia en anglès, grau en Intel·ligència Artificial i grau en Dret + Droit) i que formalitzin la inscripció en qualsevol dels cursos de l’idioma corresponent a la línia del seu grau que ofereix el Servei de Llengües de la UAB durant el curs 2023-2024.
  • Un cop finalitzat el procés de matrícula del primer semestre, si resten beques pendents, s’obrirà un nou període de recollida de sol·licituds del 9 al 16 de gener de 2024.

Requeriments

  • Matricular-se en estudis oficials de grau i màster a qualsevol centre propi de la UAB durant el curs 2023-2024 d'un mínim de 30 crèdits, tant en el cas d'alumnat de grau o de màster oficial (aquest nombre de crèdits pot ser inferior en el cas d’alumnes que estiguin acabant els estudis i matriculin tots els crèdits que els manquin).
  • Estar matriculat en un programa de doctorat de la UAB en el curs 2023-2024 .
  • Les persones sol·licitants que hagin gaudit d'una beca del Servei de Llengües de la UAB durant el curs 2022-2023 han d'haver demostrat l'aprofitament del curs per al qual van rebre la beca esmentada.

Procediment de sol·licitud  

Termini 1: Estudiants ja matriculats a la UAB en el curs 2022-2023 que sol·liciten beca del 100 % o del 50 % del preu de matrícula (70 beques, 62 per estudiants de grau i màster, i 8 per estudiants de doctorat) per estudiants de  del 22 de maig al 09 de juny de 2023.

Termini 2: Estudiants dels graus de la UAB impartits en anglès o en francès (10 beques): del 12  al 29 de setembre de 2023. Consulteu l’annex 2.

Termini 3: Estudiants no matriculats a la UAB el curs 2022-2023 (10 beques; 8 per estudiants de grau i màster, i 2 per estudiants de doctorat): del 9 al 16 de gener de 2024.

Termini 4: Del 9 al 16 de gener de 2024 s’obrirà el segon període de recollida de sol·licituds de les beques que han quedat pendents d’assignar dels períodes anteriors: 23 places.

Incompatibilitats

Aquesta beca és compatible amb qualsevol altra beca o ajut concedit per a la mateixa finalitat, sempre que la suma dels ajuts no superi l’import de la matrícula.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

09/01/2024

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

16/01/2024

Documentació

Cal presentar còpia de la llibreta bancària (o impressió de banca electrònica), a la qual es vol rebre l’ajut. Preferentment ha de ser un compte corrent del qual l’estudiant sigui titular. Hi ha de constar obligatòriament:

-Número de compte corrent al que es vol rebre l’ajut: cal que aparegui el codi IBAN i el codi BIC.

-Nom del titular.

- En cas que el titular no sigui l’estudiant, cal especificar el DNI de la persona titular.

Presentació de la sol·licitud

La sol·licitud  es pot presentar per una d’aquestes vies:

1. Presencialment en la Gestió Acadèmica o el Registre General.

2. Per via electrònica, accedint a l’adreça https://seuelectronica.uab.cat/info-sol-licitud-generica, adjuntant el formulari, degudament emplenat i signat.

Formulari d'inscripció

Observacions

Data de resolució

05/02/2024

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució

Enllaç a la resolució del termini 1

Enllaç a la resolució del termini 2

Enllaç a la resolució dels terminis 3 i 4

Enllaç a l’addenda a la resolució dels terminis 3 i 4

Avis Important:
Les beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB estan subjectes a la retenció d'IRPF corresponent. 
(2% de l’import de la beca).

En tots els casos, la resolució es publicarà a la pàgina web: 
http://www.uab.cat - Beques estudi - i als plafons del Servei de Llengües de la UAB. Aquesta resolució serà de caràcter provisional mentre es comprova el compliment dels requisits acadèmics que figuren a la Base III.