SGIQ de la Facultat

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha dissenyat el seu Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) a partir de les directrius AUDIT d’AQU Catalunya i d’ANECA i dels estàndards i directrius de garantia de qualitat de l'European Asociation for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), organisme europeu d'avaluació de la qualitat.

El SGIQ de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, que particularitza i adapta el de la Universitat a les seves pròpies peculiaritats i especificitats, reflecteix el ferm compromís del Centre per a oferir uns estudis de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la seva contínua revisió i millora.

El 23 de novembre de 2010 l’AQU va atorgar una avaluació positiva al SGIQ de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, en el marc del programa AUDIT.

Certificat AUDIT
Manual del SGIQ de la Facultat de Filosofia i Lletres
Processos marc de la UAB

PROCESSOS DEL MARC VSMA:

Processos transversals a la UAB que s'apliquen de forma subsidiària a la Facultat

Processos estratègics:
o PE3: Verificació de titulacions de grau i màster universitari
o PE6: Acreditació de titulacions de grau i màster universitari

Processos claus:
o PC7: Seguiment, avaluació i millora de les titulacions
o PC8A: Modificació de titulacions de graus i màsters universitaris

PROCESSOS DEL SGIQ DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES:

Processos estratègics:
o PE1: Definició de la política i objectius de qualitat
o PE2: Definició, desplegament i seguiment del SGIQ

Processos claus:
o PC2: Programa docent de les assignatures. Guies docents
o PC3.a: Gestió de les pràctiques externes 
o PC3.b: Gestió dels Treballs de Fi d'Estudis
o PC4: Orientació a l'estudiant 
o PC5: Avaluació de l'estudiant
o PC6: Gestió de la mobilitat dels estudiants

Processos de suport:
o PS3: Gestió de recursos materials i serveis 
o PS5: Gestió de les queixes i suggeriments