Prova de conjunt

CALENDARI PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CONJUNT PRÈVIA A L'HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ESTRANGERS   

Convocatòria de frebrer 2020

MATRÍCULA: 

 • Del dia 2 de desembre de 2019 fins el dia 27 de gener de 2020.
 • Totes les inscripcions fetes després del dia 27 de gener de 2020 seran rebutjades.
 • Cal que l’aspirant especifiqui a la sol·licitud a quines proves té intenció de presentar-se.

EXÀMENS: 

 • Del 3 al 7 de febrer de 2020, a l'aula 5 de la Facultat de Dret.

CRITERIS DE CORRECCIÓ:

 • Cada pregunta puntuarà de 0 a 10 punts i la nota de l'examen serà la mitja aritmètica. Superarà la prova qui aconsegueixi 5 o més punts i la qualificació serà APTO / APTA. No superar la prova serà qualificat amb NO APTO / NO APTA.

NOTES:

 • Dia 14 de febrer, publicació de les qualificacions.

REVISIÓ ORDINÀRIA:

 • Els alumnes podran presentar la seva sol·licitud de revisió per escrit a la Gestió Acadèmica els dies 17 i 18 de febrer, o adreçant un email a ga.dret@uab.cat adjuntant un escaneig del seu document d’identitat i especificant clarament quines proves vol revisar).
 • La revisió es farà el 21 de febrer i es comunicarà a la persona interessada, durant els dies previs, l’hora i el lloc a on es farà la revisió.
 • Els alumnes que hagin sol·licitat la revisió ordinària hauran d'assistir personalment a la mateixa. En cas contrari s'entendrà que renuncien a la seva petició.
 • Un cop finalitzada la revisió el professorat corresponent haurà de comunicar a la Gestió Acadèmica (el mateix dia) el resultat de l'esmentada revisió.

SIGNATURA D'ACTES:

 • Dia 21 de febrer de 2020.

REVISIÓ EXTRAORDINÀRIA:

 • Els alumnes podran presentar la seva sol·licitud de revisió extraordinària per escrit a la Gestió Acadèmica el 24 i 25 de febrer.
 • No es podrà demanar revisió extraordinària si no s'ha fet prèviament la revisió ordinària o si demanada aquesta, l'alumne no s'ha presentat.
 • Els alumnes que hagin sol·licitat la revisió extraordinària hauran d'assistir personalment a la mateixa. En cas contrari s'entendrà que renuncien a la seva petició.
 • Reunió del Tribunal de la revisió extraordinària, el dia 28 de febrer a les 10:00 hores al deganat.

 __________________________________________________________

CALENDARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE CONJUNTO PREVIA A LA HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS

Convocatoria de febrero de 2020
 

MATRÍCULA: 

 • Del día 2 de diciembre de 2019 hasta el 27 de enero de 2020.
 • Todas las inscripciones presentadas después del día 27 de enero de 2020 serán rechazadas.
 • Es necesario que el/la aspirante especifique en la solicitud qué pruebas tiene intención de presentarse.

EXÁMENES: 

 • Del 3 al 7 de febrero de 2020, en el aula 5 de la Facultad de Derecho.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN:

 • Cada pregunta puntuará de 0 a 10 puntos y la nota del examen será la media aritmética. Superará la prueba quien consiga 5 o más puntos y la calificación será APTO / APTA. No superar la prueba será calificado con NO APTO / NO APTA. 

NOTAS:

 • Día 14 de febrero, publicación de les calificaciones.

REVISIÓN ORDINARIA:

 • Los alumnos podrán presentar la solicitud de revisión por escrito a la Gestión Académica los días 17 y 18 de febrero, o por email a ga.dret@uab.cat (adjuntando el escaneo de su documento de identidad, y especificando con claridad qué pruebas quiere revisar)
 • La revisión se hará el día 21 de febrero y se comunicarà a la persona interessada, durante los días previos, la hora y lugar donde se hará la revisión.
 • Los alumnos que hayan solicitado la revisión ordinaria tendrán que asistir personalmente a la misma. En caso contrario se entenderá que renuncian a su petición.
 • Una vez finalizada la revisión, el profesorado correspondiente comunicará a la Gestión Académica (el mismo día) el resultado de la mencionada revisión.

FIRMA DE ACTAS:

 • Día 21 de febrero de 2020.

REVISIÓN EXTRAORDINARIA:

 • Los alumnos podrán presentar su solicitud de revisión extraordinaria por escrito a la Gestión Académica 24 y 25 de ferbero.
 • No se podrá pedir revisión extraordinaria si no se ha hecho previamente la revisión ordinaria o si, solicitada ésta, el alumno no se ha presentado.
 • Los alumnos que hayan solicitado la revisión extraordinaria han de asistir personalmente a la misma. En caso contrario se entenderá que renuncian a su petición.
 • Reunión del Tribunal de la revisión extraordinaria, el día 28 de febrero a las 10:00 horas en el Decanato.

Per formalitzar la inscripció a les proves els aspirants hauran de presentar a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Dret:

 • Original i còpia del DNI, passaport o tarjeta de residència.
 • Original i còpia de la resolució del Ministeri sobre l'homologació del títol universitari estranger.
 • Certificats de les assignatures superades en altres universitats, si s'escau.
 • Justificant del pagament de les taxes administratives (152,66 €).

el pagament es podrà realitzar mitjançant un ingrés al número de comte del BBVA següent: ES48 0182 6035 43 0201609886 (SWIFT CODE: BBVAESMMXXX), o bé amb tarjeta de crèdit/dèbit a la finestreta de la Gestió Acadèmica de la Facultat de Dret.

Les persones que resideixen fora de Barcelona podran presentar aquesta documentació per fax al número 935812732, o per correu a l'adreça següent, sense que això eximeixi presentar la documentació original dins el període marcat a la convocatòria:

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Gestió Acadèmica Facultat de Dret - Edifici B
Campus Universitari de Bellaterra
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
BARCELONA

MOLT IMPORTANT: Les inscripcions i la documentació ORIGINALS s'han de presentar en els terminis establerts en la convocatòria. No fer-ho comportarà la pèrdua del dret als exàmens i no hi haurà devolució de taxes públiques.
 

__________________________________________________________


Para formalitzar la inscripción a las pruebas los aspirantes han de presentar en la Gestión Académica de la Facultad de Derecho:

 • Original y copia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.
 • Original y copia de la resolución del Ministerio sobre la homologación del título universitario extranjero.
 • Certificados de las asignaturas superadas en otras universidades, si fuese el caso.
 • Justificante de pago de las tasas administrativas (152,66  €).

El pago se podrá realizar mediante el ingreso al número de cuenta del BBVA siguiente: ES48 0182 6035 43 0201609886 (SWIFT CODE: BBVAESMMXXX), o bien con tarjeta de crédito/débito en la ventanilla de la Gestión Académica de la Facultad de Derecho.

Las personas que residen fuera de Barcelona podrán avanzar esta documentación por fax al número 935812732, o por correo a la dirección siguiente, sin que ello exima presentar la documentación original en el periodo marcado en la convocatoria:

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Gestió Acadèmica Facultat de Dret - Edifici B
Campus Universitari de Bellaterra
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
BARCELONA

MUY IMPORTANTE: La inscripción y la documentación ORIGINAL se ha de presentar en los plazos establecidos en la convocatoria. No hacerlo conllevará la pérdida del derecho a los exámenes y no habrá devolución de tasas públicas.