Convocatòria extraordinària de febrer

"DATA DE SOL·LICITUD: Serà la que cada curs estableixi el calendari administratiu, el podeu consultar aquí

Criteri de convocatòria extraordinària de final d'estudis:

La convocatòria extraordinària de final d’estudis consistirà en una prova de síntesi en la qual s’avaluaran únicament i exclusivament els resultats d’aprenentatge definits en les guies docents de l’assignatura o del mòdul del curs acadèmic anterior. Per poder sol·licitar la convocatòria extraordinària caldrà haver-se matriculat de tots els crèdits necessaris per finalitzar els estudis.