Graus Totes les titulacions tenen una assignatura de pràctiques externes

Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a persones víctimes de violència per raó de gènere. Curs 2021-2022

Descripció

L’objectiu de l’ajut és posar a disposició d’aquelles persones víctimes de violència per raó de gènere alguns instruments i recursos que puguin contribuir a compensar les situacions de dificultat en l’evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials a la UAB, durant el curs acadèmic 2021-2022.

Requeriments

1. Cursar estudis oficials a un centre propi de la UAB.

2. Acreditar la condició de víctima de violència per raó de gènere mitjançant qualsevol dels documents especificats a l’Annex 1. La validesa temporal d’aquesta documentació està especificada a l’Annex 2

3.Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En cas de persones estrangeres no comunitàries, s’haurà d'acreditar la condició de residencia.

Modalitats d'Ajuts

Els ajuts a l’estudi associats a aquest programa podran consistir en dues modalitats:

Modalitat A: Ajuts a la matrícula:

a. Crèdits matriculats durant el curs acadèmic 2021-2022.

b. Exempció dels recàrrecs associats a la morositat econòmica de la matrícula.

Modalitat B: Ajuts econòmics adreçats a incentivar que no s’abandonin els estudis universitaris.

a. Estades de pràctiques acadèmiques remunerades.

b. Estades de mobilitat a una institució d’educació superior de l’estat espanyol, en el marc d’un programa de mobilitat sense ajut a l’estudi. La dotació econòmica d’aquesta modalitat serà de 250 euros mensuals, fins a un màxim de 2.500 euros.

Procediment de sol·licitud
  • Omplir el formulari per a sol·licitar l’ajut: Enllaç a la sol·licitud
  • Adjuntar la documentació acreditativa suficient.
  • La documentació s’haurà de presentar a la Gestió Acadèmica del centre de la persona sol·licitant, al Registre General de la UAB o per correu certificat a:

             Universitat Autònoma de Barcelona

             Àrea d’Afers Acadèmic

             Edifici del Rectorat - Campus Universitari

             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Durada

Curs acadèmic 2021-2022

Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

01/07/2021

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

30/04/2022

Documentació

La documentació pot ser alguna/es de les següents:

 1) Sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona i/o els fills i filles que en depenen han patit violència per raó de gènere.

2) Ordre de protecció vigent.

3) Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

4) Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d’assegurament vigent. 5) Atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament la manifestació de violència masclista en l’àmbit de la parella.

6) Informe del ministeri fiscal.

7) Informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col·legiada en què consti que la dona i/o els fills i filles que en depenen han estat atesos en algun centre sanitari per causa de violència masclista en l’àmbit de la parella.

8) Informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació de la situació de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials d’atenció primària, als serveis d’acolliment i recuperació, als serveis d’intervenció especialitzada i a les unitats especialitzades dins les forces i cossos de seguretat.

9) Informe de l’Institut Català de les Dones.

10) Qualsevol altre mitjà establert per disposició legal.

 

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució

La comissió de selecció resoldrà les sol·licituds en el termini màxim de 90 dies naturals des de la data de presentació de la sol·licitud mitjançant la publicació de resolucions parcials. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entendrà que el silenci és negatiu.

Calendari de resolucions segons la data a la que s’hagi presentat la sol·licitud:

Període de sol·licitud Data prevista de la publicació de les resolucions parcials*
1  de juliol al 31 d’agost 30 de setembre de 2021
1 de setembre al 31 d’octubre 30 de novembre de 2021
1 de novembre al 31 de desembre 31 de gener de 2022
1 de gener al 28 de febrer 31 de març de 2022
1 de març al 30 d’abril 31 de maig de 2022

*Les dates de les resolucions poden tenir petites variacions, en funció de les dates de reunió de la comissió d’adjudicació de les beques.