Equip de Govern

Rectora Margarita Arboix

Dra. Margarita Arboix
Catedràtica de Farmacologia

Funcions:

 • Màxima autoritat acadèmica i representant legal i institucional de la Universitat.
 • Exercici de la direcció, el govern i la gestió de la Universitat, desenvolupament de les línies d'actuació aprovades pels òrgans col·legiats corresponents i execució dels acords. Més concretament, les competències de la rectora estan descrites en l'article 75 dels Estatuts de la Universitat.
 • Presidència del Claustre, del Consell de Govern, de l'Equip de Govern i de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5812200
rectora@uab.cat

Currículum breu
Llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona i doctora en Ciències Biològiques per la Uni­versitat Autònoma de Barcelona, s'incorpora a la UAB el 1976 al Departament de Farmacologia de la Facultat de Medicina, i el 1985 passa a fer docència en els estudis de Veterinària.

Desenvolupa la seva carrera docent i investigadora a l'àrea de la farmacologia i assoleix el nivell de catedràtica el 1993. En aquest camp ha dut a terme la seva re­cerca, bàsicament, en l'àrea de la farmacologia veterinària (malalties infeccioses i parasitàries), codirigint el grup de recerca consolidat de Parasitologia Clínica i Terapèutica (UAB i UB). En aquest àmbit de treball ha format part del Comitè Europeu de Medicaments Veterinaris de l'Agència Europea de Medicaments (EMA, 1999-2006), ha presidit del Grup Europeu de Resistències Antimicrobianes (EMA, 2001-2004), ha estat membre del Grup d'Experts sobre Additius per a Alimen­tació Animal de l'Agència Europea de Seguretat Alimen­tària (EFSA, 2003-2007) i del Comitè Científic de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i de la Nutrició (AESAN, 2003-2008).

És autora de més 100 articles en revistes especialitzades i llibres. Ha participat en més de 40 projectes de recerca subvencionats per institucions públiques i per empreses privades d'àmbit espanyol i internacional, els quals han donat lloc a publicacions científiques i a 15 tesis doctorals. El 1995 crea el Servei d'Anàlisi de Fàrmacs, que avui forma part de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica.

Paral·lelament, a la UAB ha estat vicedegana i de­gana de la Facultat de Veterinària, directora del Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia, claustral, presidenta de la Junta del PDI i membre de nombroses comis­sions. Durant aquests anys ha format part de la Junta Directiva de l'Associació Europea d'Institucions d'Educació en Veterinària (EAEVE) (1992-1995).

L'octubre de 2000 s'incorpora com a subdirectora general de Medicaments Veterinaris a l'Agència Espan­yola de Medicaments i Productes Sanitaris del Ministeri de Sanitat i Consum. El 2005 assumeix la Direcció dels Serveis Territorials de Salut a Barcelona (Departament de Salut, Generalitat de Catalunya). El 2010 torna a Madrid per fer-se càrrec de la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, i es reincorpora a la Universitat Autònoma de Bar­celona el primer de gener de 2012.

Durant aquests anys, en els quals la seva activitat professional estigué en d'altres institucions públiques, va continuar vinculada a la UAB, impartint classes al grau de Veterinària i a diferents màsters i dirigint tesis doctorals.

 

Rafael Rebollo - Secretari general

Dr. Rafael Rebollo
Catedràtic de Dret Penal

Funcions:

 • Fedatari dels actes i acords de la Universitat.
 • Assistència a la rectora en les tasques d’organització i administració de la Universitat.
 • Redacció i custòdia de les actes del Claustre, del Consell de Govern i de l’Equip de Govern, i certificació dels acords presos.
 • Direcció del Registre General, custòdia de l’Arxiu General i del segell de la Universitat i expedició de les certificacions que corresponguin.
 • Presidència de la Junta Electoral General de la Universitat.
 • Garantia de la publicitat dels acords i resolucions de la Universitat.
 • Coordinació dels serveis de seguretat del campus.
 • Responsable del Gabinet Jurídic i de l’Oficina de Coordinació Institucional.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811336
sec.general@uab.cat

Currículum breu
Catedràtic de Dret Penal al Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Facultat de Dret de la UAB. Forma part del Grup d'Estudis de Política Criminal i de l'Associació Internacional de Dret Penal, i és membre del comitè de redacció i avaluador extern de diferents revistes i publicacions periòdiques. Ha estat també lletrat del Tribunal Constitucional.

Les seves línies de recerca se centren en el dret penal econòmic, els mitjans de comunicació i el dret penal, així com en la llibertat vigilada i les mesures de seguretat. La seva participació en diversos projectes de recerca espanyols i llatinoamericans ha donat lloc a una important producció científica que s'ha plasmat en la publicació de nombrosos articles i llibres. És també conferenciant i col·laborador habitual a universitats de països llatinoamericans, a més de professor convidat a la Facultat de Dret de la Pontifícia Universitat Catòlica de Valparaíso (Xile), a la Facultat de Dret de la Universitat de Santo Tomás (Colòmbia) i a la Facultat de Dret de la Universitat Nacional de El Salvador.

Pel que fa a les tasques de gestió a la UAB, Rafael Rebollo ha estat coordinador de Doctorat i de la titulació de Dret i vicedegà de la Facultat de Dret, i secretari i director del Departament de Ciència Política i Dret Públic.

CV de Rafael Rebollo a ORCID

Carles Gispert - Vr Economia i Campus

Dr. Carles Gispert
Professor titular d'Economia de l'Empresa

Funcions:

 • Elaboració i control del pressupost de la UAB.
 • Polítiques de gestió econòmica i mediambiental del campus.
 • Política econòmica i organitzativa de la Fundació UAB.
 • Polítiques d'inversions, logística i infraestructures.

Comissions del Consell de Govern que presideix:
Comissió d'Economia i d'Organització.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811228
vr.economia.campus@uab.cat

Currículum breu
Professor titular d'Economia de l'Empresa del Departament d'Empresa. Ha estat director del Departament d'Empresa (2005-2008), coordinador de les titulacions d'ADE i ADE en anglès (2012-2015), secretari de la Facultat d'Economia i Empresa (2013-2015), secretari del Departament (1999), membre electe del Claustre General, de la Junta de Facultat i de la Comissió Exe­cutiva del Departament i patró de la Fundació Empresa i Ciència (UAB).

Ha participat en diversos projectes i grups de recer­ca, entre els quals destaca el grup de recerca consolidat Eficiència i Competitivitat Empresarial. La seva línia de recerca és el go­vern de l'empresa i els mecanismes de control corporatiu. Ha estat avaluador de projectes de l'ANEP i membre de diferents associacions científiques. Ha fet estades de recerca a la Universitat de Tilburg amb una beca de la Netherlands Organization for Scientific Research, i a la London Business School.

Ha participat en uns 10 projectes de recerca. El seu princi­pal àmbit docent és l'anàlisi econòmica de les organitzacions. Ha estat membre del Consell Acadèmic de l'EUTDH i de diverses comissions acadèmiques. Ha estat professor convidat a impartir cursos de postgrau a la Universitat de Lima i també cursos de doctorat a l'Instituto Tecnológico de Monterrey i a la Universitat St. Kliment Ohridski (Macedònia) en el marc del projecte Tem­pus, finançat per la Unió Europea.

CV de Carles Gispert a ORCID

Francisco Morente - Vr Personal Acadèmic

Dr. Francisco Morente
Professor titular d'Història Contemporània

Funcions:

 • Polítiques de provisió i promoció de personal acadèmic.
 • Relacions amb la Junta del PDI i el Comitè d'Empresa del PDI.

Comissions del Consell de Govern que presideix:
Comissió de Personal Acadèmic.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811107
vr.personal.academic@uab.cat

Currículum breu
Professor titular al Departament d'Història Moderna i Contemporània. És coordinador del màster interu­niversitari d'Història Contemporània. Ha estat secretari (2003-2005) i director (2005-2010) del Departament d'Història Moderna i Contemporània, membre del Consell de Govern de la UAB (2005-2010), del Claustre de la UAB (2005-2010) i, des de 2005, de la Junta de Facultat de Filosofia i Lletres.

La seva recerca se centra en el feixisme a l'època d'entreguerres, especialment en els aspectes ideològics, així com en les polítiques educatives i de joventut dels règims feixistes. S'ha ocupat també de la història dels intel·lectuals durant la Segona República i el franquisme, i dels aspectes internacionals de la Guerra Civil espanyola. En el marc de la seva activitat de recerca, ha estat professor visitant a la Universitat Estatal de Nova York (2012).

Com a investigador, ha participat en 10 projectes de recerca finançats, en 5 dels quals com a investigador principal. Des de 2009 és el coordinador del grup consolidat Grup d'Estudis República i Democràcia (2014 SGR 1261). També és membre fundador del Seminario Interuniversitario de Investigadores del Fascismo (SIdIF). Ha estat secretari, i actualment, director, de la revista Rubrica Contemporanea. Ha estat avaluador de l'AGAUR, així com de les principals revistes científiques espanyoles de la seva especialitat. L'any 1993 va obtenir el segon premi als Premios Nacionales de Educación a la carrera académica de investigación e innovación educativas, atorgats pel Ministeri d'Educació i Ciència. És autor de quatre llibres d'investigació i n'ha editat cinc més, i ha publicat més de quaranta articles i capítols de llibre.

CV de Francisco Morente a ORCID

 

José Aguilera - vicerector PAS

Dr. José Aguilera
Professor titular de Bioquímica i de Biologia Molecular

Funcions:

 • Política de personal d'administració i serveis.
 • Planificació de l'estructura organitzativa i dels processos organitzatius.
 • Relacions amb la Junta del PAS i el Comitè d'Empresa del PAS.
 • Responsable de l'àmbit de prevenció i salut laboral.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5814560
vr.personal.administracio.serveis@uab.cat

Currículum breu
Professor titular del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. És membre del grup de recerca consolidat Grup de Mecanismes de Supervivència Cel·lular i membre de la xarxa CIBERNED, membre del Claustre General de la UAB durant 25 anys, membre electe de la Junta del PDI (des de 1996) i membre de les comissions d'Economia i d'Organització i d'Investigació des de 2009.
 
Ha estat director de l'Institut de Neurociències (INc) (2009-2016), cap de la Unitat de Bioquímica de Medicina (1997-2002), director del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular (2002-2008), membre de la Comissió de Personal Acadèmic (1996-2008) i membre de la Comissió Mixta per elaborar els Criteris d'ajust del PDI de la UAB (2012). Ha estat membre de la Comissió Redactora del document Línies generals de política de professorat 1998/2002, aprovat pel Claustre General.

Ha dirigit 9 tesis doctorals i ha participat en més de 25 projectes d'R+D+i finançats competitivament, en 12 dels quals com a investigador principal, i en 12 convenis d'R+D+i. La seva recerca se centra en la caracterització de l'acció neurotròfica duta a terme pels diferents fragments no tòxics de les neurotoxines clostridials i en l'avaluació de les seves capacitats terapèutiques en el tractament de malalties neurodegeneratives. Ha publicat més de 50 articles indexats en revistes especialitzades i ha presentat tres patents, una de les quals ha estat transferida.

CV de José Aguilera a ORCID

 

María Valdés - Delegada Programació Acadèmica i Qualitat

Dra. María Valdés
Professora titular d'Antropologia Social

Funcions:

 • Política de programació acadèmica dels estudis de grau i màster oficials.
 • Processos de verificació, seguiment i acreditació dels estudis.
 • Mapa de titulacions de grau i màster oficials.
 • Responsable dels programes d'innovació i millora de la qualitat docent i de la formació docent del personal acadèmic.
 • Coordinació acadèmica de les escoles adscrites a la UAB.
 • Directora i fedatària de l'Escola de Postgrau.

Comissions del Consell de Govern que presideix:
Comissió d'Afers Acadèmics

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5814029
vr.programacio.academica.qualitat@uab.cat

Currículum breu
Llicenciada en Filosofia, llicenciada en Història i doctora en Antropologia. Professora titular d'Antropologia del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB. Pel que fa a la seva tasca docent, imparteix matèries tant de grau com de postgrau relacionades, sobretot, amb la seva especialitat, la Història de l'Antropologia. La seva trajectòria investigadora i les seves publicacions s'articulen entorn de tres eixos: la sistematització del pensament d'alguns autors clàssics de la disciplina, l'estudi històric dels conceptes de l'antropologia i la lectura dels textos etnogràfics com a textos disciplinaris.

Pel que fa a la gestió universitària, ha estat, successivament i entre d'altres càrrecs assumits, coordinadora de titulació, secretària i directora del Departament, coordinadora del Programa Oficial de Postgrau en Estudis Socials i Culturals, i membre de la Comissió d'Afers Acadèmics i de la Subcomissió de Grau de la UAB. A més, ha estat coordinadora de la Comissió Estatal del Grau en Antropologia (CEGA) i de la Comissió de Professionalització de l'Antropologia (CPA).

Ha publicat nombrosos articles i llibres de la seva especialitat i actualment desenvolupa la seva recerca en el marc del grup d'investigació getp-GRAFO (SGR de la Generalitat de Catalunya), del qual és membre des de l'any 2003.

Maite Carrassón - Delegada Personal Acadèmic

Dra. Maite Carrassón
Professora titular de Zoologia

Funcions:
Programació de la docència dels graus i màsters oficials.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5868272
comissionada.programacio.docent@uab.cat

Currículum breu
Professora titular de Zoologia a la Facultat de Biociències de la UAB. És membre del grup de recerca consolidat Patologia i Salut en Peixos (PISP), coordinadora del màster oficial interuniversitari d'Aqüicultura, coordinadora del programa interuniversitari de doctorat d'Aqüicultura i membre de la Comissió de Docència de Biologia Ambiental.

Ha estat cap de la Unitat de Zoologia (1998-2004), secretària (2000-2004) i directora del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia (2004-2007), membre del Claustre General de la UAB (1997-2007), membre de la Junta de Govern de la UAB (2000-2002) i del Consell de Govern de la UAB (2002-2007), membre de la Comissió de Política de Professorat (1998-2000), membre de la Comissió de Docència de Biologia (1994-1996), membre de la Comissió de la Facultat de Biociències que va elaborar el pla d'estudis del grau de Biolo­gia Ambiental, membre de la Comissió d'Avaluació de la Facul­tat de Biociències (2011-2012), sotscoordinadora del grau de Biologia Ambiental (2011-2013) i sotscoordinadora del màster d'Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat (2008-2013). Ha estat avaluadora de l'AGAUR i de l'ANEP.

Ha participat en més de vint projectes de recerca d'àmbit nacional i internacional, en set dels quals com a investigadora principal, en l'àmbit de la biologia marina. Ha dirigit la seva recerca a la biologia i l'eco­logia tròfica i reproductiva dels peixos, i els últims anys s'ha centrat en aspectes aplicats de la salut dels peixos com a indica­dors de qualitat ambiental. Com a resultat d'aquesta activitat ha publicat més de quaranta-cinc articles indexats. És la directora científica del Servei de Diagnòstic Patològic de Peixos des de 2009 i ha estat responsable de més de 25 contractes d'R+D amb empreses o administracions.

CV de Maite Carrassón a ORCID

Manel Armengol - Delegat de la rectora per a les Relacions amb les Institucions Sanitàries

Dr. Manel Armengol
Catedràtic de Cirurgia

Funcions:

 • Impuls a la revisió del model de relacions entre la UAB i les institucions sanitàries i del model de governança de la Facultat de Medicina i les unitats docents hospitalàries.
 • Impuls de la revisió i actualització dels plans d'estudis de la Facultat.
 • Dinamització del funcionament de les comissions mixtes entre la UAB i les institucions sanitàries.
 • Definició dels models de dedicació acadèmica del professorat i de plantilles dels departaments i les unitats docents hospitalàries.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5814029
delegat.rel.institucions.sanitaries@uab.cat

Currículum breu
Llicenciat (1978) i doctorat en Medicina i Cirurgia (1985) per la Universitat Autònoma de Barcelona, és catedràtic de Cirurgia amb plaça vinculada de cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva a Hospital Universitari Vall d'Hebron des de 1995.

Ha estat degà de la Facultat de Medicina (2012-2017), coordinador de la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (2008-2012), director del Departament de Cirurgia (2000-2008), sotscoordinador i coordinador de titulació de la llicenciatura de Medicina (1996-2000), i vicedegà i coordinador del Programa Erasmus de la Facultat de Medicina (1991-1996).

La seva recerca se centra en la cirurgia general i digestiva i, especialment, en cirurgia de la paret abdominal (biomaterials, cicatrització i matriu extracel·lular), càncer colorectal, cirurgia endocrina (càncer de tiroides) i obesitat mòrbida. Coordinador del Grup de Recerca en Cirurgia General (AGAUR 2014 SGR 1075 SRCG-VHIR), ha participat en més de vint projectes de recerca competitius d'àmbit estatal i europeu, en bona part com a investigador principal. Director de 66 tesis doctorals, és autor de 172 publicacions indexades i de més de 100 capítols en llibres i monografies de l'especialitat.

En l'àmbit assistencial i de gestió hospitalària ha estat metge resident (MIR) de Cirurgia General i Digestiva a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (1979-1982), metge adjunt (1983-1992) i cap de secció (1992-1993) del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, on ha estat cap de guàrdia (1984-1993). Ha estat cap de secció (1993) i cap de servei (des de 1994) del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, on ha estat també coordinador mèdic de Cirurgia General (1998-2015) i subdirector assistencial de l'Àrea d'Especialitats Quirúrgiques a l'Àrea General, i subdirector de Processos Quirúrgics (2000-2015).

Ha estat president de la Comissió Específica de Ciències de la Salut de l'AQU (2011-2012) i avaluador de l'AGAUR, el FIS i ANECA-ACADEMIA. És acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (2013).

CV de Manel Armengol a ORCID

 

Armand Sánchez - vr Recerca i Transferència

Dr. Armand Sanchez
Catedràtic de Producció Animal

Funcions:

 • Política de recerca, de transferència i de personal investigador.
 • Polítiques per a fomentar la innovació i el seguiment dels projectes estratègics.
 • Director de l'Escola de Doctorat.
 • Direcció executiva del Parc de Recerca de la UAB.
 • Coordinació de les unitats de recerca de la UAB.
 • Coordinació dels serveis cientificotècnics.
 • Relacions amb els centres de recerca amb personalitat jurídica pròpia participats i/o adscrits a la UAB.
 • Responsable de la Unitat de Garantia de Qualitat.

Comissions del Consell de Govern que presideix:

 • Comissió de Doctorat.
 • Comissió d'Investigació.
 • Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811832
vr.recerca.transferencia@uab.cat

Currículum breu
Catedràtic de Producció Animal del Departament de Cièn­cia Animal i dels Aliments de la UAB. És director del Depar­tament de Genètica Animal i sotsdirector del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG, consorci CSIC-IRTA-UAB-UB), director del Servei Veterinari de Genètica Mo­lecular (SVGM), membre de la xarxa TECNIO d'ACC1O, responsable del grup de recerca consolidat de Millora Genètica Molecular Veterinària i fundador de Vetgenomics, la primera empresa de base tecnològica (EBT) de la UAB.

És membre electe del Claustre, del Consell de Govern i de la Comissió de Transferència de Coneixements i Pro­jectes Estratègics de la UAB. Ha estat membre de la Junta del PDI, vicedegà de la Facultat de Veterinària, director del Depar­tament de Ciència Animal i dels Aliments i delegat del rector per al Personal i Relacions amb els Agents Socials (2002-2008).

Ha dirigit 19 tesis doctorals i ha participat en 32 projec­tes, tant estatals com europeus, en l'àmbit de la genòmica animal, i ha estat responsable de més de 70 contractes d'R+D amb empreses o administracions. La seva recerca se centra en la caracterització genètica de caràcters d'interès productiu i en el desenvolupament de noves eines analíti­ques de diagnòstic molecular veterinari. Ha publicat més de 170 articles indexats. Ha estat membre de la CNEAI i vicepresident de la Societat Espanyola de Genètica.

CV d'Armand Sanchez a ORCID

 

Jordi Hernández - Comissionat de la rectora per a les TIC

Sr. Jordi Hernández

Funcions:

 • Execució de les línies estratègiques en infraestructures TIC per a la docència, la recerca i la gestió.
 • Eines, serveis i plataformes TIC per a la comunitat universitària.
 • Responsable tecnològic de l'àmbit de la comunicació i la promoció.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5813709
comissionat.tic@uab.cat

Currículum breu
Tècnic superior del Servei d'Informàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona com a responsable de projectes. Ha estat membre del Claustre, de la Comissió d'Economia i Organització i del Comitè de Responsabilitat Social, i ha estat president del Comitè d'Empresa del PAS de la UAB.

Com a integrant del Servei d'Informàtica, ha estat responsable de la implementació del sistema de provisió de sistema operatiu i d'aplicacions als ordinadors d'escriptori i ha participat activament en el primer projecte nacional de moneder electrònic, fet a la UAB en col·laboració amb La Caixa, en el marc de la gestió de la targeta intel·ligent. També ha participat en els projectes de servidors multicapa per a la gestió de tràmits administratius per finestreta electrònica en autoservei de la UAB, entre altres projectes.

Darrerament, com a part de l'equip de gestió de sistemes, ha desenvolupat el projecte de millora de l'eficiència energètica a la sala del Centre de Processament de Dades (CPD).

Carme Nogués - Adjunta Serveis Cientificotècnics

Dra. Carme Nogués
Professora titular de Biologia Cel·lular

Funcions:
Anàlisi, disseny i seguiment d'un nou model de serveis cientificotècnics.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5868994
adjunta.vr.innovacio.projectes.estrategics@uab.cat

Currículum breu
Professora titular de Biologia Cel·lular a la Facultat de Biociències de la UAB i membre del grup de recerca consolidat de la Unitat de Biologia Cel·lular. Ha fet estades de recerca a la Universitat Catòlica de Lovaina, a Bèlgica, i a la Universitat A&M de Texas, als Estats Units.

Ha estat cap de la Unitat de Biologia Cel·lular en diverses ocasions, responsable d'ordenació acadèmica (1987-1990), coordinadora d'afers econòmics (1996-2002) i secretària (2000-2004 i 2006) del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia.

Ha participat en més de vint projectes de recerca d'àmbit nacional i internacional, en sis dels quals com a investigadora principal. La seva recerca se centra en els cultius cel·lulars, en el desenvolupament de diferents sistemes de cultius (estàtics, dinàmics, tridimensionals...) per a l'estudi de nous materials i dispositius d'interès en biomedicina. Com a resultat d'aquesta activitat ha publicat més de seixanta articles indexats.

CV de Carme Nogués a ORCID

Màrius Martínez - vr Relacions Internacionals

Dr. Màrius Martínez
Professor titular de Pedagogia Aplicada

Funcions:

 • Promoció de la col·laboració internacional.
 • Relacions institucionals amb organismes internacionals.
 • Política d'internacionalització de la comunitat universitària.
 • Política d'intercanvis i mobilitat in i out.
 • Política de participació de l'alumnat.
 • Política de dinamització comunitària.
 • Responsable del Servei de Llengües.

Comissions del Consell de Govern que presideix:
Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811439
vr.rel.internacionals@uab.cat

Currículum breu
Professor titular del Departament de Pedagogia Aplicada. És coordinador de la Unitat de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació del Departament de Pedagogia Aplicada. Ha estat membre electe del Claustre de la UAB en diversos mandats, coordinador de la titulació d'Educa­ció Social durant sis anys, vicedegà d'Ordenació Acadè­mica i degà de la Facultat de Ciències de l'Educació. En l'etapa de degà va ser també vicepresident de la Conferen­cia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación de l'Estat espanyol.

Ha estat membre del Consell Escolar de Catalunya com a professional de reconegut prestigi en el camp de l'educació i col·labora amb diverses institucions, com ara els departaments d'Ensenyament i Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, diverses adminis­tracions locals i la Fundació Jaume Bofill, i en nombrosos centres educatius d'educació primària i secundària, entre altres.

Les seves línies de recerca i transferència es relacionen amb l'orientació professional, com un projecte finançat pel programa Recercaixa com a investigador principal, les xarxes educatives i les comunitats d'aprenentatge. Ha fet estades docents i de transferència de coneixement a universitats de Bèlgica, el Regne Unit, Holanda, Dinamarca, Itàlia, Portugal, Xile i Nicaragua.

CV de Màrius Martínez a ORCID

Maria Teresa Paramio - Adjunta Relacions Internacionals

Dra. Maria Teresa Paramio
Catedràtica de Producció Animal

Funcions:

 • Política de beques socials per a l'accés i el seguiment dels estudis.
 • Política de pràctiques socials i ocupabilitat.
 • Responsable de l'Observatori per a la Igualtat de la UAB, el servei PIUNE i la xarxa Alumni UAB.

Comissions del Consell de Govern que presideix:
Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5812995
vr.alumnat.ocupabilitat@uab.cat

Currículum breu
Catedràtica de Producció Animal de la Facultat de Veterinària de la UAB. Va estudiar Veterinària a la Universitat de León i és doctora per l'Instituto de Investigaciones Agrarias de Zaragoza. Va ser professora titular a la Universitat de Múrcia. És investigadora principal del grup de recerca consolidat Biotecnologia de la Reproducció en Espècies Ramaderes (BRER). Ha dirigit la seva recerca a la producció in vitro d'embrions de petits remugants, i els últims anys s'ha centrat en estudis de biomarcadors de la qualitat d'oòcits fol·liculars. Després de diplomar-se a l'European College of Animal Reproduction (ECAR) ha format part de la seva comissió d'exàmens (2005-2011).

Ha estat vicedegana d'estudis de la Facultat de Veterinària (1987-1990), directora del Departament de Patologia i Producció Animals (1994-1998), delegada del rector per a la Formació Continuada (2004-2009), membre del Claustre General de la UAB (1994-2016), membre de la Junta de Govern de la UAB (1994-1998) i de la Junta del PDI (2000-2016).

Des de 1989 ha estat, ininterrompudament, investigadora principal de 9 projectes del Plan Nacional de I+D+i i ha participat en més de 30 projectes de recerca d'àmbit nacional i internacional en el camp de la ramaderia. Com a resultat de la seva activitat investigadora ha publicat més de seixanta-cinc articles indexats. Ha estat avaluadora de l'ANECA, l'ANEP i l'AGAUR, i ha participat en comissions d'avaluació de projectes de la UE, CICYT, Ramón y Cajal i Juan de la Cierva. Ha fet estades de recerca a França (INRA), la Gran Bretanya (Grassland Research Institute, Royal Veterinary College de la Universitat de Londres), els Estats Units (Universitat de Geòrgia a Athens, Universitat de Califòrnia a Davis) i Itàlia (Universitat de Sàsser).

CV de Maria Teresa Paramio a ORCID

Carlos Sánchez - Vr Relacions Institucionals i Cultura

Dr. Carlos Sánchez
Catedràtic de Llengua Espanyola

Funcions:

 • Relacions de col·laboració i de representació de la Universitat amb institucions de la societat civil.
 • Relacions amb les administracions públiques del territori.
 • Política cultural.
 • Responsable de la Fundació Autònoma Solidària, el Servei d'Activitat Física, Cultura en Viu, el Servei de Publicacions i el Servei de Biblioteques.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5813709
vr.relacions.institucionals.cultura@uab.cat

Currículum breu
Catedràtic de Llengua Espanyola al Departament de Filologia Espanyola de la Facultat de Lletres de la UAB. És membre del Grup d'Experts de l'ANECA per a l'Acreditació del Professorat Titular i Catedràtic d'Universitat (Pro­grama Academia) des de l'any 2010. És membre del comitè de redacció, científic i assessor de diverses col·leccions i publicacions periòdiques.

Ha estat vicedegà de Professorat i Estudiants (1999-2002) i degà de la Facultat de Filosofia i Lletres (2003-2005). És membre del Claustre General de la UAB des del 1999.

Ha dirigit tres tesis doctorals, ha participat en 11 projectes estatals competitius ininterrompudament des de l'any 1992 i en 8 convenis amb institucions de prestigi des de l'any 2000, i ha estat investigador responsable d'aquests últims. La seva recerca se centra en la diacronia de la llengua espanyola, principalment la sintaxi. Compta amb 70 publicacions científiques que són fruit de la seva tasca investigadora.

CV de Carlos Sánchez a ORCID

 

Virginia Luzón - vr Comunicació i Promoció

Dra. Virginia Luzón
Professora titular de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Funcions:

 • Política de comunicació i de promoció.
 • Comunicació interna i externa.
 • Política de responsabilitat social en la comunicació i la promoció.
 • Política de visibilitat internacional de la UAB.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5813709
vr.comunicacio.promocio@uab.cat

Currículum breu
Professora titular de Comunicació Audiovisual i Publicitat a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB. Ha estat vicedegana de la Facultat de Ciències de la Comunicació (2010-2015), vicedirectora del Departament de Comunicació Audiovisual (2006-2009) i membre electe de la Junta del PDI (2005-2009). Va ser coordinadora de les proves d'Imatge per a les PAU (2006-2009) i actualment és la coordinadora de les proves de Cultura Audiovisual per a les PAU (des de 2010) i membre electe del Claustre General de la UAB.

Ha dirigit vuit tesis doctorals i ha participat en diversos projectes estatals i europeus en els àmbits de la comunicació i de les ciències socials i, especialment, en la recerca de gènere. Participa com a avaluadora de projectes a l'ANEP i ha estat avaluadora externa dels estudis de la Universitat de Cardiff. Ha estat professora invitada a la Universitat Nacional P. Mohyla de Kiev i a la Universitat d'Anvers. La seva recerca se centra en els mitjans de comunicació, i es focalitza en aspectes com ara la informació, el gènere, la joventut i els discursos del cinema i el còmic. Aquesta activitat s'ha plasmat en publicacions científiques en forma d'articles i lli­bres. A més, és revisora de revistes especialitzades en les seves àrees de coneixement.

CV de Virginia Luzón a ORCID

 

Santiago Guerrero - Delegat de la rectora per al Campus de Sabadell

Dr. Santiago Guerrero
Professor titular d'Economia Financera i Comptabilitat

Funcions:
Coordinació dels projectes actuals i futurs vinculats al Campus de Sabadell.

Contacte
Edifici S, carrer Emprius, 2, 08202 Sabadell
+34 93 7287719
delegat.campus.sabadell@uab.cat

Currículum breu
Professor titular del Departament d'Empresa, imparteix docència en les matèries de Finances Empresarials i Direcció Estratègica de l'Empresa a la Facultat d'Economia i Empresa. També és docent en diversos màsters i postgraus relacionats amb la Direcció Financera de l'Empresa. Les seves línies de recerca principals són les finances, la creació d'empreses i el finançament de les universitats. Va ocupar diferents càrrecs de responsabilitat a la Universitat entre el 2002 i el 2013. Va ser director de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell, vicerector d’Economia, vicerector d'Organització i Fundacions, director general de la Fundació UAB i gerent de la UAB.

Jaume Tintoré - Gerent

Sr. Jaume Tintoré

Funcions:

 • Organització dels serveis administratius i econòmics i coordinació de l'administració dels altres serveis de la Universitat.
 • Direcció, per delegació de la rectora, del personal d'administració i serveis.
 • Control de la gestió dels ingressos i de les despeses inclosos en el pressupost i supervisió del compliment de les previsions.
 • Totes aquelles altres competències que li assignin els Estatuts i les normes que els desenvolupen, i aquelles que la rectora li delegui.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811108
gerencia@uab.cat

Currículum breu
Llicenciat en Ciències de l'Educació, en l'especialitat de Psicologia, per la Universitat de Barcelona (1985), ha cursat el Programa de Direcció General i el Programa de Direcció de Recursos Humans de IESE Business School i el Programa de Funció General d'ESADE.

Des de l'any 2004 fins al 2016 ha ocupat diferents llocs executius a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Cal destacar la seva experiència com a director general (2014-2016), com a director general de Transports de Barcelona i Transports d'Oci (2011-2014) i com a subdirector general de Serveis Corporatius i Recursos Humans (2006-2011).

Des de l'any 2000 fins al 2004 va ocupar el càrrec de secretari general del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Anteriorment, va ocupar diversos llocs de responsabilitat a la Generalitat de Catalunya: subdirector general de Relacions Sindicals de la Direcció General de la Funció Pública (1996-2000), cap de Serveis de Relacions Sindicals (1994-1996) i col·laborador tècnic de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació (1991-1994).

Maria Espadalé - cap del Gabinet del Rectorat

Sra. Maria Espadalé

Funcions:

 • Coordinació de les reunions de l'Equip de Govern.
 • Coordinació de les relacions institucionals i internacionals de la rectora.
 • Participació en la planificació estratègica i en la posada en funcionament de nous projectes de l'Equip de Govern.
 • Suport a la rectora i a l'Equip de Govern en l'organització de l'agenda institucional.
 • Supervisió del protocol de les activitats institucionals en què participa la rectora.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5812299
gabinet.rectorat@uab.cat

Currículum breu
Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia (itinerari de Relacions Internacionals) per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989), compta amb un diploma de postgrau en Comunicació Empresarial per l'Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra (2001) i un màster en Gestió i Direcció Universitàries per la Fundació Universitat Politècnica de Catalunya (2005).

Treballa a la UAB des de l'abril de 1997, on ha estat tècnica d'auditories de gestió acadèmica i del sistema ISO de qualitat del Servei de Biblioteques (fins al gener de 2000) i cap de l'Oficina de Coordinació Institucional (febrer de 2000-gener de 2009). Des del novembre de 2011 és l'administradora de centre de les facultats de Filosofia i Lletres i de Psicologia.

També ha treballat com a documentalista, redactora i formadora a la Fundació CIDOB, Centre d'Informació i Documentació Internacionals (1989-1993) i com a gerent del Centre UNESCO de Catalunya, associació sense ànim de lucre que duia a terme projectes procedents de convocatòries competitives a escala autonòmica, estatal i europea (gener de 2009-octubre de 2011).