La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Consell d'Institut Universitari d'investigació i Centres de Recerca Propis

Què és?

El consell d'institut o de centre de recerca és l'òrgan col·legiat de govern dels instituts universitaris de recerca i centres de recerca propis de la Universitat Autònoma de Barcelona, i és presidit pel director o directora del centre. Es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, un cop l'any.

Funcionament

Les atribucions principals del consell d'institut o centre de recerca són:

 • Elaborar i aprovar el reglament del centre.
 • Establir-ne l'organització acadèmica i de serveis.
 • Elegir i revocar el director o directora del centre.
 • Aprovar el pla d'activitats.
 • Programar i coordinar la docència de doctorat i la formació continuada del centre.
 • Organitzar cursos d'especialització o de divulgació, seminaris, cicles de conferències i altres formes d'assessorament tècnic, dins de les línies de recerca del centre.
 • Vetllar per la qualitat de la recerca i per les altres activitats que dugui a terme l'institut o centre de recerca.
 • Promoure la formalització de contractes amb entitats públiques o privades per portar a terme treballs científics, tècnics o artístics.
 • Elaborar la proposta de pressupost i de dotacions de personal de l'institut o centre de recerca perquè el Consell de Govern l'aprovi i la incorpori al projecte de pressupost general de la Universitat.
 • Aprovar la relació i la distribució de la despesa, així com la seva execució.
 • Aprovar la memòria anual que presenti el director o directora.
 • Proposar la contractació de personal, a l'efecte de recerca, per efectuar treballs temporals o específics.

Composició

El consell d'institut o centre de recerca està constituït per tot el personal acadèmic amb dedicació a temps complet, una representació de la resta de personal acadèmic i del personal investigador en formació, així com del personal d'administració i serveis adscrit al centre, en els termes que estableixin els seus reglaments.

Consulta els currículums dels directors de cada institut o centre.