La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Òrgans Unipersonals

Degans i directors d'escola

Els degans i els directors d'escola exerceixen les funcions de direcció i de gestió ordinària i tenen la representació dels centres. La durada del seu mandat és de tres anys i renovable per a un sol període consecutiu.

Són elegits per la junta de facultat o escola entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat i són nomenats pel rector o rectora.

En el cas de les escoles universitàries, poden ser escollits entre el professorat amb vinculació permanent a la Universitat no doctor o entre el professorat contractat doctor. Són assistits per un equip de direcció, en el qual hi ha un secretari o secretària.

Les atribucions principals dels degans i directors d'escola són:

 • Representar la facultat o escola.
 • Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de la facultat o escola i, en especial, l'organització de les activitats docents.
 • Dirigir els serveis de la facultat o escola i vetllar perquè disposin dels mitjans necessaris.
 • Acordar la distribució de dotacions pressupostàries entre departaments i serveis de la facultat o escola i organitzar l'execució de les partides pressupostàries corresponents.
 • Vetllar pel compliment de les disposicions aplicables a la facultat o escola, especialment les relatives al bon funcionament de la docència i dels serveis.
 • Proposar al rector o rectora el nomenament i el cessament dels vicedegans o sotsdirectors, i del secretari o secretària de la facultat o escola, així com dels coordinadors d'estudis per a cada titulació.
 • Convocar i presidir la junta de facultat o escola i executar-ne els acords.
 • Vetllar perquè els membres de la facultat o escola compleixin els seus deures i se'n respecti els drets, d'acord amb les normes específiques que els regulin.
 • Resoldre els expedients de convalidació, a proposta del coordinador o coordinadora d'estudis de la titulació corresponent.

Degans i directors d'escola:
Accedir a la pàgina de detall

Directors de departament

Els directors de departament exerceixen les funcions de direcció i de gestió ordinària i tenen la representació del departament. Són assistits per un equip de direcció.

El seu mandat és de tres anys i renovable per a un sol període consecutiu, i són elegits entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat la candidatura dels quals hagi tingut prèviament el suport d'un terç dels membres del consell del departament, i nomenats pel rector o rectora. Són assistits per un equip de direcció en el qual hi ha un secretari o secretària.

Les atribucions principals dels directors de departament són:

 • Representar el departament.
 • Dirigir, coordinar i supervisar l'activitat del departament.
 • Convocar i presidir el consell de departament i executar-ne els acords.
 • Administrar les partides pressupostàries.
 • Supervisar les tasques del personal d'administració i serveis adscrit al departament.
 • Proposar al rector o rectora el nomenament i el cessament dels càrrecs del seu equip.
 • Vetllar pel compliment de les disposicions aplicables al departament.
 • Vetllar perquè els membres del departament compleixin els deures que els exigeixen les normes que regulen els seus corresponents règims específics.

Consulta els currículums dels directors de cada departament.

Directors dels instituts universitaris de recerca i centres de recerca propis

Els directors dels instituts universitaris de recerca i dels centres de recerca propis exerceixen les funcions de direcció i de gestió ordinària i tenen la representació dels centres.

El seu mandat és de tres anys i renovable per a un sol període consecutiu. Són elegits pel consell d'institut o centre entre el personal acadèmic doctor, segons el que disposi el seu reglament, i nomenats pel rector o rectora. Són assistits per un equip de direcció en el qual hi ha un secretari o secretària.

Les atribucions principals dels directors dels instituts universitaris de recerca i dels centres de recerca propis són:

 • Representar l'institut o centre.
 • Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de l'institut o centre.
 • Convocar i presidir el consell d'institut o centre i executar-ne els acords.
 • Presentar al consell d'institut o centre la memòria anual d'activitats.
 • Administrar les partides pressupostàries.
 • Dirigir els serveis de l'institut o centre i assignar-los els mitjans necessaris.
 • Supervisar les tasques del personal d'administració i serveis adscrit a l'institut o centre.
 • Proposar al rector o rectora el nomenament i el cessament dels càrrecs del seu equip.
 • Vetllar pel compliment de les disposicions aplicables a l'institut o centre.
 • Vetllar perquè els membres de l'institut o centre compleixin els seus respectius deures.

Consulta els currículums dels directors de cada institut o centre.