La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Equip de Govern

Javier Lafuente - Rector

Dr. Javier Lafuente Sancho
Catedràtic d'Enginyeria Química

Funcions:

 • Màxima autoritat acadèmica i representant legal i institucional de la Universitat.
 • Exercici de la direcció, el govern i la gestió de la Universitat, desenvolupament de les línies d'actuació aprovades pels òrgans col·legiats corresponents i execució dels acords. Més concretament, les competències del rector estan descrites en l'article 75 dels Estatuts de la Universitat.
 • Presidència del Claustre, del Consell de Govern, de l'Equip de Govern i de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona.

Comissions del Consell de Govern que presideix:
Comissió de Qualitat.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5812200
rector@uab.cat

Espai del rector

Currículum breu
Javier Lafuente és catedràtic d’Enginyeria Química del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Ciències Químiques, en l’especialitat de Química Tècnica, l’any 1982, es va doctorar en Enginyeria Química amb qualificació cum laude el 1988. Ha fet estades de recerca al Massachusetts Institute of Technology, a la Universitat de Califòrnia i a l’Illinois Institute of Technology.

És director del Centre Tecnològic per al Tractament Integral de les Emissions Gasoses, Efluents Líquids i Residus Sòlids (BIO-GLS), que forma part de la xarxa TECNIO, i cap del grup de recerca consolidat de Tractament Biològic d’Efluents Líquids i Gasosos, Eliminació de Nutrients, Olors i Compostos Orgànics Volàtils (GENOCOV). El grup de recerca que encapçala s’ha especialitzat en el desenvolupament de sistemes de tractament biològic d’efluents líquids, sòlids i gasosos.

És autor de 141 publicacions en revistes indexades amb més de 3.500 citacions i un índex h de 35, i ha dirigit la majoria dels més de seixanta projectes de recerca nacionals, europeus i amb empreses en què ha participat. Ha dirigit dotze tesis doctorals i nombrosos projectes de final de carrera. D'altra banda, ha creat dues empreses derivades (spin-off) de caràcter ambiental per a l’aplicació de tecnologies capdavanteres al tractament d'efluents.

Ha estat director del Departament d’Enginyeria Química (2004-2010) i vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics (2016-2020). També ha estat coordinador de la titulació d'Enginyeria Química i delegat del rector a l’Escola Universitària Politècnica de Medi Ambient (EUPMA) de Mollet del Vallès. A més, ha format part de les comissions d'Economia i d'Organització i de Relacions Internacionals del Consell de Govern de la UAB. És membre de diferents comissions d’avaluació de professorat i de projectes de recerca.

CV de Javier Lafuente a ORCID

 

Esther Zapater - Secretaria general

Dra. Esther Zapater Duque
Professora titular de Dret

Funcions:

 • Fedatària dels actes i els acords de la Universitat. 
 • Assistència al rector en les tasques d'organització i administració de la Universitat. 
 • Redacció i custòdia de les actes del Claustre, del Consell de Govern i de l'Equip de Govern, i certificació dels acords presos. 
 • Direcció del Registre General, custòdia de l’Arxiu General i del segell de la Universitat i expedició de les certificacions que corresponguin.
 • Impuls de l'administració electrònica i la gestió documental.
 • Presidència de la Junta Electoral General de la Universitat. 
 • Garantia de la publicitat dels acords i resolucions de la Universitat. 
 • Coordinació dels serveis de seguretat del campus. 
 • Responsable del Gabinet Jurídic i de l'Oficina de Coordinació Institucional.
 • Coordinació i impuls del portal de transparència.
 • Responsable de les polítiques d'igualtat i d'inclusió, incloent-hi els serveis directament implicats, com l'Observatori per a la Igualtat de la UAB, entre d'altres.
 • Coordinació i impuls de la responsabilitat social universitària.
 • Responsable de la Fundació Autònoma Solidària.
 • Responsable de la política de protecció de dades.

Comissions del Consell de Govern que presideix:
Comissió d'Igualtat i de Responsabilitat Social Universitària. 

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811336
sec.general@uab.cat

Currículum breu
Professora titular del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques de la UAB. Des del 1992 ha fet docència a les facultats de Ciències Polítiques, Dret i Economia i Empresa. Actualment és directora del grup de recerca ERJAIDI (SGR) sobre l’estudi de l’espai europeu de llibertat, seguretat i justícia, directora de l’Institut de Dret i Tecnologia (IDT-UAB), codirectora de la Càtedra CICAC-UAB Observatori Social i Econòmic de la Justícia i membre del grup Dones i Drets de la Facultat de Dret de la UAB.

Pel que fa a l’activitat de recerca, ha treballat sobre temes de política energètica i acció exterior de la UE i, en els últims anys, s’ha centrat en política d’immigració i tràfic de mercaderies i d’éssers humans i en temes de gènere, dret i tecnologia. En aquests àmbits ha publicat i ha dirigit tesis doctorals, a més de participar en projectes autonòmics, nacionals i europeus, quatre dels quals en el marc de l’H2020.

D’altra banda, ha participat en projectes de recerca de l’Institut Universitari Europeu de Florència, l’Institut Universitari Internacional de Luxemburg i la Universitat de Bolonya, i ha fet docència, com a professora visitant, en diverses universitats europees (Universitat Panthéon-Assas, Acadèmia Estatal de Dret de Moscou, Universitat Capitole de Tolosa I, Universitat de Stirling). 

Ha estat vicedegana d’Estudiants i Relacions Internacionals i degana de la Facultat de Dret, i membre electa del Claustre i de les comissions d’Estudiants i de Relacions Internacionals del Consell de Govern.

María Valdés - Vicerectora d'Estudis i d'Innovació Docent

Dra. María Valdés Gázquez
Professora titular d'Antropologia Social

Funcions: 

 • Mapa de titulacions i política de programació de graus i màsters oficials (en coordinació amb el Vicerectorat de Qualitat i d'Acreditació Acadèmica).
 • Política de programació dels estudis propis.
 • Responsable dels programes d'innovació docent i de la formació docent del personal acadèmic.
 • Coordinació acadèmica de les escoles adscrites a la UAB.
 • Directora i fedatària de l’Escola de Postgrau.

Comissions del Consell de Govern que presideix:
Comissió d’Afers Acadèmics

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5814029
vr.estudis.innovacio.docent@uab.cat

Currículum breu
Professora titular d'Antropologia del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB. Pel que fa a la tasca docent, imparteix matèries tant de grau com de postgrau relacionades, sobretot, amb la seva especialitat, la història de l’antropologia. La seva trajectòria investigadora i les publicacions que se’n deriven s’articulen entorn de tres eixos: la sistematització del pensament d’alguns autors clàssics de la disciplina, l’estudi històric dels conceptes de l’antropologia i la lectura dels textos etnogràfics com a textos disciplinaris.

Ha publicat nombrosos articles i llibres, i actualment desenvolupa la seva recerca en el marc del grup d’investigació getp-GRAFO (SGR de la Generalitat de Catalunya), del qual és membre des de l’any 2003.

Pel que fa a la gestió universitària, ha estat coordinadora de titulació, secretària i directora del Departament, coordinadora del programa oficial de postgrau en Estudis Socials i Culturals, i membre de la Comissió d’Afers Acadèmics i de la Subcomissió de Grau de la UAB. A més, ha estat coordinadora de la Comissió Estatal del Grau en Antropologia (CEGA) i de la Comissió de Professionalització de l’Antropologia (CPA). En els darrers quatre anys, ha estat delegada de Programació Acadèmica i Qualitat, comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent i vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat.

Maite Carrassón - Vicerectora de Qualitat i d'Acreditació Acadèmica

Dra. Maite Carrassón López de Letona
Catedràtica de Zoologia

Funcions:

 • Mapa de titulacions i política de programació dels estudis de grau i màsters oficials (en coordinació amb el Vicerectorat d'Estudis i d'Innovació Docent).
 • Processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis oficials.
 • Processos de certificació dels Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la institució i dels centres.
 • Programació de la docència dels graus i màsters oficials i encàrrec acadèmic (en coordinació amb el Vicerectorat de Personal Acadèmic).
 • Processos d’avaluació de l’activitat docent del professorat.

Contacte
Edifici A, Plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5814029
vr.qualitat.acreditacio.academica@uab.cat

Currículum breu
Catedràtica de Zoologia del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de la UAB i responsable del grup de recerca consolidat Salut d’Animals Aquàtics (SAA). Ha estat coordinadora del màster en Aqüicultura (2006-2016), coordinadora del Doctorat en Aqüicultura (2005-2016), sotscoordinadora del grau en Biologia Ambiental (2011-2013) i sotscoordinadora del màster en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat (2008-2013).

Ha participat en més de trenta projectes de recerca d’àmbit nacional i internacional, en deu dels quals com a investigadora principal, en l’àmbit de la biologia marina. Ha dirigit la seva recerca a la biologia i ecologia tròfica i reproductiva de peixos, i els últims anys s’ha centrat en aspectes aplicats de la salut dels peixos com a indicadors de qualitat ambiental. Com a resultat d’aquesta activitat ha publicat més de seixanta articles indexats. Ha estat avaluadora de projectes d’ANEP, de l’Agencia Estatal de Investigación i de l’AGAUR. És la directora científica del Servei de Diagnòstic Patològic en Peixos des de 2009, on ha estat responsable de contractes de transferència i prestació de serveis amb més de 80 empreses del sector de l’aqüicultura i la pesca i les administracions.

Ha fet estades al Department of Microbiology and Parasitology of the School of Molecular and Microbial Sciences (Universitat de Queensland), a l’Institute of Parasitology Biology Centre CAS (Acadèmia de Ciències de la República Txeca), a l’Institut d’Aqüicultura Torre de la Sal (CSIC) i a l’Institut de Ciències del Mar (CSIC).

Ha estat cap de la Unitat de Zoologia (1998-2004), secretària (2000-2004) i directora (2004-2007) del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, membre del Claustre General de la UAB (1997-2007), membre de la Junta de Govern de la UAB (2000-2002) i del Consell de Govern de la UAB (2002-2007), membre de la Comissió de Política de Professorat (1998-2000) i comissionada de la rectora per a la Programació Docent (2016-2020).

CV de Maite Carrassón a ORCID

Armand Sánchez - vr Recerca i Transferència

Dr. Armand Sánchez Bonastre
Catedràtic de Producció Animal

Funcions: 

 • Política de recerca, de transferència i de personal investigador. 
 • Coordinació de les unitats de recerca de la UAB. 
 • Relacions amb els centres de recerca amb personalitat jurídica pròpia participats i/o adscrits a la UAB. 

Comissions del Consell de Govern que presideix: 

 • Comissió de Doctorat. 
 • Comissió de Recerca, Transferència i Innovació (presidència rotatòria amb el titular del Vicerectorat d'Innovació i Projectes Estratègics). 

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811832
vr.recerca.transferencia@uab.cat

Currículum breu
Catedràtic de Producció Animal del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB. Ha estat sotsdirector del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG, consorci CSIC-IRTA-UAB-UB), director del Servei Veterinari de Genètica Molecular (SVGM), membre de la xarxa TECNIO d’ACCIÓ, responsable del grup de recerca consolidat de Millora Genètica Molecular Veterinària i fundador de Vetgenomics, la primera empresa de base tecnològica (EBT) de la UAB.

Ha dirigit 25 tesis doctorals, ha participat com a investigador principal en 35 projectes de recerca, tant estatals com europeus, en l’àmbit de la genòmica animal, i ha estat responsable de més de vuitanta contractes d’R+D amb empreses i administracions. La seva recerca se centra en la caracterització genètica de caràcters d’interès productiu i en el desenvolupament de noves eines analítiques de diagnòstic molecular veterinari. Ha publicat 191 articles indexats i ha fet estades a la Universitat d’Edimburg, a l’INRA de Jouy-en-Josas (França) i a la Universitat de Califòrnia a Davis. Ha estat membre de la CNEAI i vicepresident de la Societat Espanyola de Genètica.

És membre electe del Claustre, del Consell de Govern i de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB. Ha estat membre de la Junta de PDI, vicedegà de la Facultat de Veterinària, director del Departament de Ciència Animal i dels Aliments, delegat del rector per al Personal i Relacions amb els Agents Socials (2002-2008) i vicerector de Recerca i de Transferència (2016-2020).

CV d'Armand Sanchez a ORCID

Rosa María Sebastián - vr Innovació i Projectes Estratègics

Dra. Rosa María Sebastián Pérez
Catedràtica de Química Orgànica

Funcions:

 • Polítiques per a fomentar la innovació i seguiment dels projectes estratègics. 
 • Direcció executiva del Parc de Recerca de la UAB. 
 • Relacions amb el teixit empresarial i social del territori en temes d’innovació.
 • Coordinació dels serveis cientificotècnics.
 • Responsable del Servei de Biblioteques i del Servei de Publicacions.
 • Responsable de la Unitat de Garantia de Qualitat. 

Comissions del Consell de Govern que presideix: 
Comissió de Recerca, Transferència i Innovació (presidència rotatòria amb el titular del Vicerectorat de Recerca i de Transferència). 

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5812810
vr.innovacio.projectes.estrategics@uab.cat

Currículum breu
Catedràtica del Departament de Química en l'Àrea de Química Orgànica. Doctora en Química per la UAB, va dur a terme una estada postdoctoral al Laboratoire de Chimie de Coordination (CNRS) i, posteriorment, va retornar a la UAB gràcies a un contracte de reincorporació de doctors a universitats catalanes de la Generalitat de Catalunya, fins que va guanyar una posició del Programa Ramón y Cajal el 2001. Des de gener de 2006 té una posició permanent a la UAB.

La seva recerca ha evolucionat des de l’estudi sintètic de molècules petites a macromolècules fins a arribar a la preparació de materials polimèrics, i ha donat lloc a més de 73 articles científics indexats i tres patents. Ha participat en dotze projectes estatals i europeus i en sis xarxes científiques. Actualment coordina un grup de recerca consolidat finançat. Ha supervisat nou tesis doctorals i set en desenvolupament. Pel que fa a la transferència de coneixement, ha participat en quatre projectes competitius i quinze contractes amb empreses, dels quals s’han derivat més de dotze patents en explotació, dos doctorats industrials i el Premi Nacional de Recerca al Partenariat Publicoprivat entre la UAB i Henkel KGaA & Co. D’altra banda, ha format part de tres projectes d’innovació docent que han donat lloc a nou articles.

Ha estat cap de la Unitat de Química Orgànica, secretària del Departament de Química, membre de la junta permanent de la Facultat de Ciències i de la Secció de Química i membre de la Comissió de Doctorat del Departament de Química.

CV de Rosa María Sebastián a ORCID

Josep Vendrell - Vr Organització

Dr. Josep Vendrell Roca
Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular

Funcions:

 • Planificació de l'estructura organitzativa i dels processos organitzatius.
 • Coordinació amb l'Àrea de Transformació Digital i Organització.
 • Relacions amb la Junta del PAS i el Comitè d'Empresa del PAS. 
 • Coordinació dels plans de formació del personal de la UAB.
 • Responsable de l'àmbit de prevenció i salut laboral.
 • Política econòmica i organitzativa de la Fundació UAB.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5818272
vr.organitzacio@uab.cat

Currículum breu
Catedràtic del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. Ha fet estades a l'ETH-Hönggerberg de Zuric (estada postdoctoral), al Portsmouth Polytechnic (Regne Unit), al Karolinska Institutet (Suècia) i a l’Hospital Ramón y Cajal (Madrid). Ha participat en la tasca docent d’una dotzena de titulacions.

La seva recerca s’ha centrat en el camp de l’estructura, la funció i l’enginyeria de proteïnes. Ha participat, ja sigui com a investigador principal o com a col·laborador, en 35 projectes de recerca, sis dels quals de caràcter internacional, i ha supervisat onze tesis doctorals. També he estat avaluador d’una vintena de revistes indexades. De la seva activitat de recerca n’han sorgit unes noranta publicacions, que generen un índex h de 29.

És membre del Claustre i del Consell de Govern de la UAB i ha estat degà de la Facultat de Biociències. A més, ha participat en diverses tasques de gestió a l’ANECA i a l’AQU.

CV de Josep Vendrell a ORCID

Francisco Morente - Vr Personal Acadèmic

Dr. Francisco Morente Valero
Catedràtic d'Història Contemporània

Funcions:

 • Polítiques de provisió i promoció de personal acadèmic.
 • Definició i seguiment de la RLT de PDI.
 • Definició i seguiment del model de carrera acadèmica de la UAB.
 • Definició i seguiment del model de dedicació acadèmica del professorat.
 • Relacions amb la Junta del PDI i el Comitè d'Empresa del PDI.

Comissions del Consell de Govern que presideix:
Comissió de Personal Acadèmic.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811107
vr.personal.academic@uab.cat

Currículum breu
Catedràtic d'Universitat al Departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB.

La seva recerca se centra en el feixisme a l'època d'entreguerres, especialment en els aspectes ideològics, així com en les polítiques educatives i de joventut dels règims feixistes. S’ha ocupat també de la història dels intel·lectuals durant la Segona República i el franquisme, i dels aspectes internacionals de la guerra civil espanyola. En el marc de la seva activitat de recerca, ha estat professor visitant a la Universitat Estatal de Nova York (2012).

Com a investigador, ha participat en una quinzena de projectes de recerca finançats, en cinc dels quals com a investigador principal. Des de 2009 és el coordinador del grup consolidat Grup d’Estudis República i Democràcia. També és membre fundador del Seminario Interuniversitario de Investigadores del Fascismo (SIdIF). Ha estat secretari i director de la revista Rubrica Contemporanea. Ha estat avaluador de l'ANECA i de l’AGAUR, així com de les principals revistes científiques espanyoles de la seva especialitat. L’any 1993 va obtenir el segon premi als Premios Nacionales de Educación en la categoria «Investigación e Innovación Educativa», atorgats pel Ministeri d’Educació i Ciència. És autor de quatre llibres d’investigació i n’ha editat set més, i ha publicat més de quaranta articles i capítols de llibre.

Ha estat secretari (2003-2005) i director (2005-2010) del Departament d’Història Moderna i Contemporània, coordinador del màster interuniversitari en Història Contemporània (2015-2016), membre de la Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB des de 2005, membre del Consell de Govern de la UAB (2005-2010) i del Claustre de la UAB (de 2005 a 2010 i des de 2016), i vicerector de Personal Acadèmic des de 2016.

CV de Francisco Morente a ORCID

Anabel Galán - vr Alumnat i Ocupabilitat

Dra. Anabel Galán Mañas
Professora titular de Traducció i Interpretació

Funcions:

 • Polítiques d'igualtat d'oportunitats.
 • Atenció a les persones amb necessitats educatives específiques.
 • Ocupabilitat i competències emprenedores.
 • Participació de l'alumnat.
 • Dinamització comunitària.
 • Beques socials per a l'accés i el seguiment dels estudis.
 • Responsable del servei PIUNE, del Servei d'Ocupabilitat i de la xarxa Alumni UAB. 

Comissions del Consell de Govern que presideix:
Comissió d'Alumnat i d'Ocupabilitat.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5812995
vr.alumnat.ocupabilitat@uab.cat

Currículum breu
Professora titular del Departament de Traducció i d’Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental. Ha fet estades postdoctorals a Irlanda (University College de Cork, Universitat Nacional d'Irlanda a Galway, al Regne Unit (University College de Londres, Imperial College de Londres) i al Brasil (Universitat Federal de Santa Catarina i Universitat Federal de Goiás).

Ha centrat la seva recerca en la didàctica de la traducció i ha investigat en l’adquisició de la competència traductora, metodologies d’ensenyament i aprenentatge, avaluació, competències transversals i emprenedores i l’atenció a les persones amb necessitats educatives específiques. Ha participat en nou projectes de recerca estatals i internacionals, una xarxa científica i deu projectes d’innovació docent. És autora de 63 publicacions, 39 de les quals en revistes indexades.

És coordinadora de la Comissió d’Emprenedoria de la Facultat de Traducció i d’Interpretació i ha estat vicedegana de Professionalització, coordinadora del projecte Empresa de la Facultat de Traducció i d’Interpretació i responsable de les persones amb discapacitat de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.

CV d’Anabel Galán a ORCID

 

Màrius Martínez - vr Relacions Internacionals

Dr. Màrius Martínez Muñoz
Professor titular de Pedagogia Aplicada

Funcions: 

 • Promoció de la col·laboració internacional. 
 • Interlocució amb ECIU University.
 • Relacions institucionals amb organismes internacionals. 
 • Política d'internacionalització de la comunitat universitària. 
 • Política d'intercanvis i de mobilitat in i out
 • Responsable del Servei de Llengües.

Comissions del Consell de Govern que presideix:
Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística. 

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811439
vr.rel.internacionals@uab.cat

Currículum breu
Professor titular d'Orientació Professional del Departament de Pedagogia Aplicada. Ha estat docent a Pedagogia, Psicopedagogia i Educació Social, al màster en Formació del Professorat de Secundària i al màster en Psicopedagogia.

Ha estat membre del Consell Escolar de Catalunya com a professional de reconegut prestigi en el camp de l’educació i col·labora amb diverses institucions, com ara els departaments d'Ensenyament i de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, diverses administracions locals i la Fundació Jaume Bofill, i en nombrosos centres educatius d’educació primària i secundària, entre d’altres.

Les seves línies de recerca i transferència es relacionen amb l'orientació professional (en aquest àmbit, cal destacar un projecte finançat pel programa RecerCaixa com a investigador principal), les xarxes educatives i les comunitats d’aprenentatge. Ha fet estades docents i de transferència de coneixement a universitats de Bèlgica, el Regne Unit, Holanda, Dinamarca, Itàlia, Portugal, Xile i Nicaragua.

Ha estat membre electe del Claustre de la UAB en diversos mandats, coordinador de la titulació en Educació Social, vicedegà d’Ordenació Acadèmica, degà de la Facultat de Ciències de l’Educació i vicerector de Relacions Internacionals. En l'etapa de degà va ser també vicepresident de la Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación de l'Estat espanyol.

CV de Màrius Martínez a ORCID

Virginia Luzón - vr Comunicació i Promoció

Dra. Virginia Luzón Fernández
Professora titular de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Funcions:

 • Política de comunicació i de promoció. 
 • Comunicació interna i externa. 
 • Responsable de la política cultural de la UAB.
 • Política de visibilitat internacional de la UAB. 

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5813709
vr.comunicacio.cultura@uab.cat

Currículum breu
Professora titular de Comunicació Audiovisual i Publicitat a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB.

Ha dirigit onze tesis doctorals i ha participat en sis projectes estatals i europeus en els àmbits de la comunicació i de les ciències socials i, especialment, en la recerca de gènere. Participa com a avaluadora de projectes a l’ANEP i ha estat avaluadora externa dels estudis de la Universitat de Cardiff. Ha estat professora invitada a la Universitat Nacional «Acadèmia Mohila de Kíev» i a la Universitat d’Anvers. La seva recerca se centra en els mitjans de comunicació, i es focalitza en aspectes com ara la informació, el gènere, la joventut i els discursos del cinema i el còmic. Aquesta activitat s’ha plasmat en publicacions científiques en forma d’articles i lli­bres. A més, és revisora de revistes especialitzades en les seves àrees de coneixement.

Ha estat vicedegana de la Facultat de Ciències de la Comunicació (2010-2015), vicedirectora del Departament de Comunicació Audiovisual (2006-2009), membre electa de la Junta de PDI (2005-2009) i vicerectora de Comunicació i de Promoció (2016-2020). Ha estat coordinadora de les proves d’Imatge per a les PAU (2006-2009) i de les proves de Cultura Audiovisual per a les PAU (des de 2010) i membre electa del Claustre General de la UAB.

CV de Virginia Luzón a ORCID

Xavier Ramos - Vr Economia

Dr. Xavier Ramos Morilla
Catedràtic d'Economia Aplicada

Funcions: 

 • Elaboració i control del pressupost de la UAB. 
 • Polítiques de gestió econòmica. 
 • Polítiques d'inversions, logística i infraestructures. 

Comissions del Consell de Govern que presideix:
Comissió d'Economia i d'Organització.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811228
vr.economia@uab.cat

Currículum breu
Catedràtic del Departament d'Economia Aplicada. Va començar a fer docència i recerca a la UAB a finals dels anys noranta, després d'haver fet el doctorat a la Universitat d'Essex (Regne Unit).

La seva recerca intenta entendre millor els orígens i les conseqüències de la desigualtat social i de la pobresa. Els seus projectes més recents estudien la desigualtat d’oportunitats i la transmissió intergeneracional d’avantatges socials. El resultat acadèmic d’aquesta recerca són uns quaranta articles (amb un índex h de 20) i la participació en molts projectes finançats per agències de recerca de diversos països. Ha dirigit dotze tesis doctorals. Comparteix activament les conclusions i els aprenentatges del seu camp d’estudi amb les organitzacions i institucions que lluiten contra les desigualtats socials.

En l’àmbit de la gestió, ha estat director dels estudis de postgrau en Economia Aplicada durant més d’una dècada i vicedegà d’Estudis de Postgrau de la Facultat d’Economia i Empresa entre el 2012 i el 2015. També ha estat membre de la Comissió Executiva del Departament d’Economia Aplicada entre el 1998 i el 2011.

CV de Xavier Ramos a ORCID

Carme Miralles - Vr Campus

Dra. Carme Miralles Guasch
Catedràtica de Geografia Humana

Funcions:

 • Polítiques de gestió mediambiental del campus.
 • Polítiques de responsabilitat social universitària.
 • Responsable del Servei d'Activitat Física.
 • Relacions de col·laboració i de representació de la Universitat amb institucions de la societat civil.
 • Relacions amb les administracions públiques del territori.

Comissions del Consell de Govern que presideix:
Comissió de Campus, Sostenibilitat i Agenda 2030.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5818272
vr.campus.sostenibilitat.territori@uab.cat

Currículum breu
Catedràtica del Departament de Geografia. Ha fet estades a l’Escola d’Urbanisme de Venècia, a la Universitat d'Utrecht, a l'Escola d’Enginyeria de París VIII i a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles. Ha dirigit 17 tesis doctorals en diferents programes de la UAB (Geografia, Ciències Ambientals i Ciències Polítiques) i en altres universitats.

En l’àmbit de la recerca, és directora del Grup de Recerca sobre Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT), des del qual ha fet nombrosos treballs de recerca aplicada per a diferents administracions. També ha dirigit o participat en 34 projectes competitius nacionals i internacionals. És autora de 68 articles indexats, 59 capítols de llibre i 14 llibres.

Ha estat directora de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i coordinadora del màster universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social i sotsdirectora encarregada de temes docents de l’ICTA. Entre el 2017 i el 2020 ha estat directora del Departament de Geografia.

Ha estat regidora d’urbanisme de l’Ajuntament de Reus i diputada a les Corts (2000-2004).

CV de Carme Miralles a ORCID

Jaume Tintoré - Gerent

Sr. Jaume Tintoré Balasch

Funcions:

 • Organització dels serveis administratius i econòmics i coordinació de l'administració dels altres serveis de la Universitat.
 • Direcció, per delegació del rector, del personal d'administració i serveis.
 • Control de la gestió dels ingressos i de les despeses inclosos en el pressupost i supervisió del compliment de les previsions.
 • Totes aquelles altres competències que li assignin els Estatuts i les normes que els desenvolupen, i aquelles que el rector li delegui.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811108
gerencia@uab.cat

Currículum breu
Llicenciat en Ciències de l'Educació, en l'especialitat de Psicologia, per la Universitat de Barcelona (1985), ha cursat el Programa de Direcció General i el Programa de Direcció de Recursos Humans de IESE Business School i el Programa de Funció General d'ESADE.

Des de l'any 2004 fins al 2016 ha ocupat diferents llocs executius a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Cal destacar la seva experiència com a director general (2014-2016), com a director general de Transports de Barcelona i Transports d'Oci (2011-2014) i com a subdirector general de Serveis Corporatius i Recursos Humans (2006-2011).

Des de l'any 2000 fins al 2004 va ocupar el càrrec de secretari general del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Anteriorment, va ocupar diversos llocs de responsabilitat a la Generalitat de Catalunya: subdirector general de Relacions Sindicals de la Direcció General de la Funció Pública (1996-2000), cap de Serveis de Relacions Sindicals (1994-1996) i col·laborador tècnic de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació (1991-1994).