Certificat de nivell d'idiomes

Nivells d'idiomes aprovats per la Comissió d'Ordenació Acadèmica de la FTI

A sol·licitud de l'estudiant, la Facultat pot certificar que el nivell dels idiomes assolit correspon a un determinat nivell del Marc Europeu de Referència per les Llengües, segons les taules que publiquem a continuació.

Aquest certificat és un annex al Certificat Acadèmic i s'ha de sol·licitar a la Gestió Acadèmica (de moment, els certificats que es demanen en línia no tenen aquesta opció).