UAB en dades

Personal d'administració i serveis

Dades a Desembre 2014
Categoria  Empleats
Dona Home Total
Cos Tècnic de Gestió 34 17 51
Cos de Gestió 97 41 138
Bibliotecaris 55 13 68
Administratius 341 104 445
Auxiliars Administratius 214 57 271
Personal Directiu 4 2 6
Tècnic  Superior 106 115 221
Tècnic Mitjà 55 95 150
Personal Tècnic 93 128 221
Personal Especialitzat 96 78 174
Tècnic Superior de suport a la recerca 120 96 216
Tècnic Mitjà de suport a la recerca 55 39 94
Tècnic Especialista de suport a la recerca 145 74 219
Auxiliar de suport a la recerca 31 22 53
Auxiliar Administratiu de suport a la recerca 17 2 19
Gestors de suport a la recerca 4 0 4
Total 1.467 883 2.350

Personal d'administració i serveis per categoria (Excel)

Dades a Desembre 2014
Règim Jurídic Tipus Règim Jurídic Empleats
Dona Home Total
Eventual 1 0 1
  Eventual Funcionari 1 0 1
Funcionari 761 234 995
  funcionari/ària de carrera 580 179 759
  funcionari/ària  interi/na 181 55 236
Laboral 357 419 776
  Laboral temporal 46 54 100
  Laboral fix 303 357 660
  Laboral indefinit no fixe 8 8 16
Recerca - Capítol VI 348 230 578
  Laboral temporal 255 180 435
  Laboral indefinit no fixe 93 50 143
Total 1.467 883 2.350

PAS per règim jurídic (Excel)

Dades a Desembre 2014

Edat
Empleats
Dona Home Total
< 25 28 19 47
de 25 a 34 246 165 411
de 35 a 44 482 287 769
de 45 a 54 506 292 798
de 55 a 65 205 120 325
Total 1.467 883 2.350

Personal d'administració i serveis per grups d'edat (Excel)

Consulta aquesta informació al document adjunt

Distribució del PAS per àmbits (Excel)

Programes Pla de Formació Total Accions Total participants
1. Informació estratègica                     14                     244  
2. Formació en eines bàsiques per al lloc de treball                   222                  2.413  
3. Prevenció, seguretat i salut laboral de les persones                   132                  1.937  
4. Formació en llengües                   175                  1.641  
5. Formació per a facilitar i acompanyar la promoció                       7                       39  
6. Formació per a col·lectius específics                     83                     340  
7. Formació a mida                     87                     318  
8. Formació per a la funció directiva                     51                     449  
9. Mobilitat formativa  -   - 
10. Formació integral                     95                     631  
Total                   866                  8.012  

Cursos de formació del PAS (Excel)