UAB en dades

Gestió econòmica

Liquidació del pressupost econòmic de l'any 2014
(en milions d'euros corrents
)

Ingressos (Drets Liquidats) Import
   
Cap. 3r. Taxes i altres ingressos 103,98
Cap. 4t. Tranferències corrents 166,50
Cap. 5è. Ingressos patrimonials 0,71
Cap. 6è. Alienació d'inversions reals 2,61
Cap. 7è. Tranferències de capital 24,65
Cap. 8è. Variació d'actius financers (*) 0,53
Cap. 9è. Variació de passius financers 0,00
(Incorporació de Romanent) 94,46
Total 393,44
   
Despeses ( Pressupost Definitiu)  
   
Cap. 1r. Personal 194,46
Cap. 2n. Béns corrents i serveis 107,15
Cap. 3r. Despeses financeres 3,18
Cap. 4t. Tranferències corrents 19,66
Cap. 6è. Inversions reals 65,81
Cap. 7è. Transferències de capital 0,14
Cap. 8è. Adquisició d'accions i particip. en fundacions 0,00
Cap. 9è. Variació de passius financers 3,03
(Estalvi de l'exercici) -1,22
Total 392,22
   
Dèficit/Superavit Anual 1,22
Dèficit/Superavit Acumulat -63,28
   
Liquidació del pressupost econòmic de l'any 2014
En Euros constants (milions d'Euros). Base 2006 = 100
   
Ingressos (Drets Liquidats) Import
   
Cap. 3r. Taxes i altres ingressos 90,65
Cap. 4t. Tranferències corrents 145,16
Cap. 5è. Ingressos patrimonials 0,62
Cap. 6è. Alienació d'inversions reals 2,28
Cap. 7è. Tranferències de capital 21,49
Cap. 8è. Variació d'actius financers (*) 0,46
Cap. 9è. Variació de passius financers 0,00
(Incorporació de Romanent) 82,35
Total 343,01
   
Despeses ( Pressupost Definitiu)  
   
Cap. 1r. Personal 167,78
Cap. 2n. Béns corrents i serveis 92,45
Cap. 3r. Despeses financeres 2,74
Cap. 4t. Tranferències corrents 16,96
Cap. 6è. Inversions reals 56,78
Cap. 7è. Transferències de capital 0,12
Cap. 8è. Adquisició d'accions i particip. en fundacions 0,00
Cap. 9è. Variació de passius financers 2,61
(Estalvi de l'exercici) -1,05
Total 338,41
   
Dèficit/Superavit Anual 1,06
Dèficit/Superavit Acumulat -55,17

Evolució de la liquidació del pressupost d'altres anys (Excel)

Transferències corrents (Milers d'Euros)   Transferències corrents / alumnes
  Milers d'Euros
corrents
Milers d'Euros
constants
Nombre
d'alumnes
Euros
corrents
Euros
constants
 
Any ( a ) ( b ) ( c ) ( a ) ( b )
2014 166.496 145.158   25.387 6.558 5.718
2013 167.923 144.886   25.261 6.648 5.736
2012 168.314 145.613 23.870 7.051 6.100
2011 188.364 167.688 22.443 8.393 7.472
2010 227.435 207.325 21.805 10.430 9.508
2009 231.140 216.829 22.468 10.288 9.651
2008 206.302 195.177 23.755 8.685 8.216
2007 190.783 183.093 26.497 7.200 6.910
2006 159.830 159.830 27.543 5.803 5.803
 
( a ) Base 2006 = 100
( c ) El nombre d'alumnes son de graus i cicles a temps complet; i no inclou el tercer cicle, ni el postgrau ni els centres adscrits. 
Evolució de les transferències corrents per estudiants (Excel)