Oficina de Projectes Internacionals

Horizon Europe (2020-2027)

El programa de recerca i innovació de la CE per al període 2020-2027

El programa Horitzó Europa compta amb un pressupost de 95.500 milions d’euros, essent el programa de finançament de l’R+D+I més gran fins al moment a la Unió Europea. El programa s’estructura en tres pilars bàsics.

Pilars d'Horizon Europe

Les següents infografies contribueixen a obtenir una visió general del programa Horitzó Europa:

  • Pilar 1: Ciència excel·lentInclou el programa ERC, Maria Slodovska Curie i Infraestructures de Recerca.
  • Pilar 2: Els ClústersAquest pilar financia la recerca col·laborativa entorn a sis clústers temàtics.
  • Dins del Pilar 2 es troba un instrument nou, les MissionsSón un conjunt de mesures per aconseguir objectius ambiciosos, inspiradors i mesurables en un període de temps concret. Hi ha cinc missions principals que formen part d’Horitzó Europa.
  • Pilar 3: Europa innovadoraEl programa Horitzó Europa introdueix el Consell Europeu d’Innovació per donar suport a les innovacions que suposen avenços disruptius.  
  • Política de Ciència Oberta: Accés en obert obligatori a les publicacions i principis de ciència oberta, que s’apliquen a tot el programa. 
  • Enfocament a través de Partenariats (associacions estratègiques): orientat a objectius i en associació amb la indústria per a la consecució dels objectius polítics de la UE.

Més informació
 

Logos patrocinadors Horizon Europe

 

Aspectes transversals dels projectes Horizon Europe

El concepte de recerca i innovació responsables (RRI, segons les sigles en anglès) és un enfocament que anticipa i avalua les possibles implicacions i expectatives de la societat respecte a la recerca i la innovació, amb l’objectiu de fomentar la recerca i innovació inclusives i sostenibles.  Els diferents programes marc de recerca de la CE han fomentat la inclusió d’aquesta perspectiva en els projectes de recerca.

L’RRI implica que els actors socials (investigadors, ciutadans, polítics, empreses i altres organitzacions) treballin junts durant tot el procés de recerca per alinear la recerca i la innovació amb les necessitats, els valors i les expectatives de la societat. Per fer-ho operatiu la CE identifica diferents temàtiques partir de les quals desenvolupar la RRI: accés obert,  participació ciutadana, educació científica, equitat de gènere i  ètica.

La UAB aposta per desenvolupar de manera integral els diferents aspectes temàtics de la RRI que han impulsat els programes de recerca de la CE (FP7, H2020, Horizon Europe).

Més informació

Accés en obert, dades obertes i ciència oberta

L’accés en obert permet a qualsevol persona accedir a publicacions científiques amb avaluació d’experts sense cap cost econòmic ni cap restricció. El concepte de dades obertes fa referència a la publicació en accés obert de les dades.

L’article 29 de l’AGA (Anotated Model Grant Agreement de la CE) estableix les condicions i obligacions en matèria d’accés en obert i dades obertes per als projectes finançats amb el programa H2020 (2014-2020). En el programa Horitzó Europa (2021-2027) és l’article 17 del General Model Grant Agreement el que determina quines són les obligacions en matèria de ciència oberta per als beneficiaris.

La ciència oberta és un enfocament del procés científic que es basa a difondre el coneixement tan bon punt està disponible utilitzant tecnologia digital i col·laborativa.

Més informació: Ciència oberta a la UAB

Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB

El DDD és l’eina a partir de la qual es recopila, gestiona, difon i preserva la producció científica, docent i institucional de la Universitat, alhora que recull documents digitals que formen part de les col·leccions de les biblioteques de la UAB o que les completen. Mostra una col·lecció organitzada, d’accés en obert i interoperable. El dipòsit d’articles amb avaluació d’experts al DDD de la UAB és una de les vies per complir el mandat d’accés en obert d’H2020 i Horitzó Europa.

Més informació

Pla de gestió de dades

El pla de gestió de dades (data management plan o DMP, segons les sigles en anglès) és un document formal que descriu les dades que es generen o es recullen al llarg de la vida d’un projecte i resumeix les estratègies per gestionar el projecte durant l’execució i també després que hagi finalitzat. L’eina DMP permet treballar gratuïtament, col·laborativament i en línia en la creació d’aquests plans per als diferents organismes de finançament o col·lectius.

En el programa Horitzó Europa és obligatori incloure un pla de gestió de dades per a cada projecte.

Més informació

Horitzó Europa estableix la igualtat de gènere com un principi transversal i té com a objectiu eliminar la desigualtat de gènere i la intersecció de les desigualtats socioeconòmiques a través dels sistemes de recerca i innovació, fins i tot abordant el biaix inconscient i les barreres estructurals sistèmiques. 

Les sol·licituds de finançament d’Horitzó Europa per part d’organismes públics, organitzacions de recerca i institucions d’ensenyament superior només es tindran en consideració si tenen un pla d’igualtat de gènere (GEP).

A la UAB el IV Pla d’acció per a la igualtat de gènere, elaborat per l’Observatori per a la Igualtat, romandrà vigent fins a l’any 2023. El Pla és un instrument per articular les polítiques per a la igualtat de gènere i LGBTI (lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals) en l’àmbit universitari.

Aspectes ètics

En totes les activitats de recerca finançades per la UE, els aspectes ètics constitueixen una part que ha de ser integrada en la recerca en totes les etapes. Per assolir aquests objectius, la UAB disposa d’una Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana (CEEAH).

Més informació

Codi de bones pràctiques en la recerca

El Codi de bones pràctiques en la recerca és un instrument col·lectiu d’autoregulació i constitueix un conjunt de pautes d’actuació, recomanacions i compromisos sobre el desenvolupament de les activitats de recerca.

Més informació

La consolidació de l’espai europeu de recerca (ERA, European Research Area) implica el desenvolupament d’un espai de recerca unificat i obert al món. L’ERA ha de servir també per atraure el millor talent, perquè desenvolupi la seva carrera investigadora a Europa. Més informació.

En aquest marc, es va posar en marxa la iniciativa EURAXESS (EURAXESS | (europa.eu)). . Un dels pilars d’EURAXESS és millorar la contractació i les condicions laborals del personal investigador de tot Europa i potenciar l’atractiu de la carrera de recerca. Les ofertes laborals finançades amb projectes d’H2020 i HEU s’han de publicar obligatòriament al portal d’EURAXESS.

La UAB disposa del segell HR Excellence in Research una distinció de la Direcció General de Recerca i Innovació de la Comissió Europea que reconeix l’esforç per millorar la contractació i els drets del personal investigador.