Carrera professional

Model competències professionals investigadors UAB

El model de competències professionals de la UAB

Els investigadors han de desenvolupar un conjunt de competències que els permetin progressar adequadament en la seva carrera. Més enllà de les competències de recerca i dels coneixements propis del seu camp de coneixement, requereixen capacitats i habilitats que els preparin per al seu futur dins o fora de la universitat.

El Model de competències professionals dels investigadors de la UAB diferencia 6 àmbits que agrupen 22 descriptors competencials. El model parteix del llistat de competències transversals proposat per la Fundació Europea per la Ciència (en anglès, European Science Foundation [ESF]) (2009), i que posteriorment l’OCDE (2012) va agrupar en 6 categories, considerant també altres models com el Researcher Development Framework del Regne Unit (VITAE, 2011).
 


La definició del Model persegueix un doble objectiu: (a) Identificar i definir les competències clau que tot investigador ha de desenvolupar al llarg dels diversos estadis de la carrera investigadora per a contribuir al seu desenvolupament professional i personal; i (b) Comptar amb un marc de referència per a la planificació d’accions formatives que contribueixin al desenvolupament de les competències professionals dels investigadors.
  

 Podeu consultar el nostre Programa de Desevolupament d'Investigadors en aquest enllaç.