INTERNATIONAL SUPPORT SERVICE

Contractació i Fiscalitat

Contractació i fiscalitat

Nº Seguretat Social
La Seguretat Social és un sistema públic de protecció davant de situacions de malaltia, invalidesa, atur, accidents de trànsit, maternitat o perduda del sosteniment de família. Abans de l’inici de l’activitat laboral, s’ha de sol·licitar l’alta a la Seguretat Social.
L’empresa que us contracta és la que us dona d’alta a la Seguretat Social, però per això primer heu d’obtenir el vostre numero de la Seguretat Social.
Aquest numero es pot obtenir de forma telemàtica (nomes amb certificat digital) o presencialment en qualsevol administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Les persones extracomunitàries necessitaran prèviament el permís de treball i l’obtenció del numero NIE.
En aquest link trobareu més informació sobre el numero de la seguretat social i els passos a seguir per obtenir-lo.

Impostos
Els treballadors estrangers residents a Espanya, a l’igual que els nacionals, estan subjectes al pagament de l’Impost sobre el Rendiment de les Persones Físiques (IRPF). Les empreses practiquen retencions mensuals d’acord amb taules que tenen en compte les retribucions del treballador i la seva situació personal i familiar.

Per poder gravar aquest impost, és necessari disposar del numero d’identificació fiscal NIE, pel que el primer pas per ser contractat a Espanya és obtenir el numero NIE.


Atur
Les persones treballadores estrangeres a Espanya, nacionals de països que pertanyen a la Unió Europea o a l’Espai Econòmic Europeu o que no pertanyen a la Unió Europea ni a l’Espai Econòmic Europeu que resideixen legalment al nostre país i que compleixen els requisits legalment exigits, tindran dret a les prestacions per atur de nivell contributiu sempre que estiguin inscrits com demandants d’atur.
Per més informació consulti aquest link.


Si vostè és una persona estrangera no comunitària i vol tornar al seu país, conegui quins són els requisits i la informació necessaris per poder cobrar el pagament acumulat i anticipat de la prestació contributiva por atur en el següent link.