INTERNATIONAL SUPPORT SERVICE

Job Seeking Visa

Permís de cerca de feina / Emprenedoria

RDL 11/2018, de 31 d’agost Títol III

El Permís de Residencia per Cerca de Feina / Emprenedoria (Job Seeking Visa), és una autorització de residencia a Espanya per poder buscar una feina o per emprendre un projecte empresarial, una vegada finalitzada a seva activitat laboral.


Aquest és un permís de residencia no lucratiu, el que vol dir que no permet treballar. Un cop s’hagi trobat una feina serà la pròpia empresa qui tramiti el canvi de visat de búsqueda de feia a visat de treballador.


La duració màxima del permís és de 12 mesos improrrogables, a comptar des de la caducitat de l’anterior autorització de residencia.


Termini de sol·licitud: es pot sol·licitar entre 60 dies abans i 90 dies després del venciment de l’autorització d’estada. La sol·licitud, dins del termini indicat, prorroga la validesa de l’autorització anterior fins la resolució del procediment.


Documentació necessària

  • Solicitud d'autorització de residència titulars - marcar l'opció "Prorrogada para búsqueda de empleo" - signada per l’investigador/a.
  • Passaport (totes les pàgines).
  • Copia de la targeta TIE i de l’última resolució de l’autorització de residencia d’investigació de la que es titular.
  • Acreditar que ha finalitzat la seva activitat investigadora: s’ha de presentar un escrit de l’entitat en la que es desenvolupava l’activitat investigadora que indiqui que ha finalitzat dita activitat.
  • Assegurança mèdica per tot el període en que es sol·liciti el permís de cerca de feina.
  • Recursos econòmics per tot el període de cerca de feina: una declaració responsable en la que es detalli els recursos econòmics amb els que conta. Aquest recursos han de ser, com a mínim, el 100% del IPREM si es tracta només de l’investigador.
  • Certificat digital (per presentar la sol·licitud de forma electrónica.

Procediment

La sol·licitud s’ha de presentar per mitjans electrònics a través de la plataforma rec/redsara.es, per això és necessari que el sol·licitant disposi d’un certificat digital.

La firma electrónica es pot obtenir en aquesta web, recordeu que no es pot obtenir amb el NIE caducat. Després d’omplir la sol·licitud, és necessari personar-se a l’Oficina de Registre més propera o en la Unitat de l’Arxiu General i Registre de la UAB.


A l’ISS podem revisa l’expedient de sol·licitud abans de la presentació. També podem ajudar en el procediment de l’obtenció de la signatura electrònica i en el procés de presentació telemàtica dels documents.

A la sol·licitud s’ha d’adjuntar tota la documentació mencionada anteriorment (la mida màxima permesa és de 5 MB, recomanem unir tots els PDF en un i comprimir l’arxiu final).
La sol·licitud ha d’anar dirigida a l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona o a la Subdelegació / Delegació del Govern a Barcelona.

El termini per la resolució serà de 20 dies, transcorreguts els quals s’entén concedida per silenci administratiu.


Familiars

Els familiars que hagin obtingut una Autorització d’Estada i Residencia per vinculació familiar amb un titular de l’Autorització de Residencia d’investigació, podrà també disposar del Permís de Residencia per Cerca de Feina / Emprenedoria per Familiars. Aquest permís no autoritza a treballar.

Per justificar els mitjans econòmics dels familiars, s’haurà d’acreditar el 75% de l’IPREM pel primer familiar i el 50% per la resta.