Projectes internacionals de recerca

Suport a la preparació i gestió de projectes internacionals

L'Oficina de Projectes Internacionals (OPI) de la UAB promou la participació dels grups de recerca en programes de recerca internacionals, que ofereixen l'oportunitat de desenvolupar una recerca competitiva, innovadora i d'alt nivell.

A més a més, ofereix assessorament personalitzat sobre les diferents convocatòries internacionals a tot el personal investigador interessat a preparar una proposta experimental, educativa, acadèmica o de cooperació.

Concretament, l'OPI dóna el suport necessari al personal investigador tant per a la sol·licitud de projectes de recerca com per a la seva gestió.

Pre-concessió: 

  • Identificació d'oportunitats de finançament, i de grups de recerca i professorat de la UAB que encaixin en les diferents convocatòries.
  • Organització de jornades informatives, cursos i tallers sobre diferents aspectes relacionats amb la preparació i gestió de projectes.
  • Assessorament en la preparació de propostes, que inclou tant els aspectes legals administratius i econòmics com els aspectes cientificotècnics, i suport durant la negociació de la proposta amb l'entitat finançadora.
  • Suport durant la formalització de l'inici del projecte: tramitació del centre de cost, reunió informativa a quatre bandes: OPI, Àrea d'Economia, Gestió Departamental i IP del projecte.
  • Assistència a jornades i tasques de lobby segons àmbits de coneixement. Organitzem reunions amb els responsables dels programes i representem els investigadors i investigadores en reunions i xarxes quan s'escaigui.

Post-concessió:

  • Gestió de projectes i gestió econòmica. Supervisió de l’execució de la despesa del projecte, seguiment econòmic, elaboració d'informes de situació, suport en la preparació de documentació per a auditories i justificacions, etc.