Grup de Recerca en Envelliment i Salut

Grup de Recerca en Envelliment i Salut

Aquest grup de la Fundació Salut i Envelliment UAB, ha estat acreditat per l’AGAUR com un grup de recerca emergent. El principal objectiu del nostre grup de recerca es defineix com: prevenció de la discapacitat i promoció de la qualitat de vida en el marc d’un envelliment actiu i saludable. Aquest objectiu es desenvolupa mitjançant 3 àrees de coneixement que contenen diverses línies de recerca cadascuna amb els seus objectius estratègics.

El grup està format per un equip transdisciplinari que reflecteix la visió transversal de l’envelliment que guia la nostre actuació. La participació de cada membre de l’equip  es realitza d’acord a cada àrea de coneixement.

Qualitat en l’atenció i maneig de les síndromes geriàtriques: caigudes, fragilitat, desnutrició, sarcopènia, deteriorament cognitiu:

 1. La promoció de la capacitat intrínseca en les persones grans (APTITUDE).
 2. L’avaluació dels diferents dominis de la capacitat intrínseca en persones grans (APTITUDE).
 3. La interrelació entre la fragilitat l’estat nutricional I la composició corporal (ELLI).
 4. La interrelació entre la fragilitat I els problemes de la marxa (FRAPEM, SITLESS).
 5. L’impacte de l’activitat física en la prevenció i tractament de la fragilitat i de la sarcopènia (FRAPEM, ELLI, SITLESS).
 6. La prevenció del deteriorament cognitiu i de la malaltia d’Alzheimer en les persones grans sanes (LO MAPT) .
 7. La prevenció del deteriorament cognitiu i la reducció dels símptomes des del moment del diagnòstic en persones amb deteriorament cognitiu i demència (REMI, INNOBRAIN).
 8. La interrelació entre la fragilitat i els problemes cognitius i de l’estat d’ànim (FRAPEM).
 
Recerca en serveis socials, sanitaris i sociosanitaris per millorar la qualitat de l’atenció a les persones grans.
 1. Cribratge de la fragilitat a l’atenció primària de salut (APTITUDE). 
 2. Desenvolupar, implementar i avaluar l’estratègia nacional de prevenció de la discapacitat entre les persones grans fràgils (APTITUDE).
 3. Millorar els processos i els resultats en els serveis d’atenció de llarga durada (XARESS, SUMAR).
 
Autocura, alfabetització en salut  i benestar per a un envelliment saludable.
 1. Estratègies per promoure l’autocura per reduir comportaments no saludables (SITLESS).
 2. El paper de l’activitat física i el comportament sedentari en el nivell funcional i la qualitat de vida (SITLESS).
 3. Tecnologies de la informació I comunicació  per l’autocura (NESTORE).
 4. Intervencions comunitàries per promoure el benestar físic, psicològic I social (AEQUALIS, CAMINS).

 
El GREiS desenvolupa les seves activitats tenint compte els següents principis relacionats amb la inclusió de la perspectiva RRI (gènere, participació ciutadana, accés obert, ètica i governança) en la concepció, l’inici i el desenvolupament de l’activitat i la transferència dels resultats de la recerca del grup i en les accions de divulgació científica

Gènere.

L’envelliment es un procés altament afectat pel gènere. Per exemple, les dones són majoria entre la població de persones grans, o els homes que tenen més dificultat per participar en determinades activitats de Recerca. Per alter banda els rols de gènere entre les persones grans estan molt diferenciats en el nostre context cultural.    Per tant tenim en compte la perspectiva de gènere en el disseny dels nostres projectes, disseny de les intervencions,  abast de les intervencions I de la disseminació de les activitats i en la composició dels equips.

Participació dels ciutadans.

Ens proposem incloure la visió dels pacients, dels cuidadors i dels ciutadans, en relació a la salut I l’atenció a la salut, considerant la importància de l’inclement del seu  apoderament la seva autocora i la seva qualitat de vida

Igualment, treballem amb els diferents professionals en el desenvolupament de nous estàndards de qualitat amb intervencions més efectives i centrades en la persona.

Open access

En projectes Europeus, H2020,  (SITLESS  I NESTORE) es obligatòria la publicació en revistes open acces.

Ètica

Treballem amb persones grans, que es considera una població vulnerable, i per tant, és especialment rellevant considerar curosament, les implicacions ètiques de les nostres recerques i de les nostres accions.

Sotmetem totes les nostres recerques al comitè d’ètica per aconseguir la seva aprovació abans de començar cap projecte.  Utilitzem el consentiment informat en tots els nostres projectes.

Tenim una política de protecció de dades d’acord amb els estàndards i la normativa actual.

Governança

Volem destacar la importància del desenvolupament de mecanismes per implicar efectivament els professionals de la salut i dels serveis socials en la formulació de polítiques i en la gestió de les organitzacions.  També del desenvolupament i avaluació d'eines per promoure els instruments de governança, participació i diàleg per convertir-se en eines efectives de participació amb els ciutadans i professionals de la salut i socials, en la definició i revisió del catàleg de serveis, l'organització del sistema i la priorització dels objectius i recursos. per atendre les necessitats de la població.

Per millorar la nostra governança en recerca per a tota l'organització, pretenem establir en un futur proper un consell assessor de la institució amb responsables polítics, professionals relacionats amb els nostres camps de recerca (salut, social ...), gent gran i associacions de pacients i altres grups d'interès rellevants.