Graus Totes les titulacions tenen una assignatura de pràctiques externes

Beques de col·laboració en departaments convocades pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports. Curs 2024-2025

Descripció

És objecte de la present convocatòria promoure la iniciació en tasques de recerca dels estudiants universitaris que vagin a finalitzar els estudis de grau o que estiguin cursant primer curs de Màsters universitaris oficials, mitjançant l'assignació d'una beca que els permeti iniciar-ne tasques de recerca vinculades amb els estudis que estan cursant i facilitar la seva futura orientació professional o investigadora.

La col·laboració s’haurà de prestar de forma presencial a raó de tres hores diàries durant set mesos i mig a comptar de la data d'incorporació a la destinació corresponent com a becari de col·laboració.

Aquesta beca es podrà concedir una sola vegada i en un sol curs acadèmic.

D’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i amb l’article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les Universitats faran públics els llistats provisionals de candidats amb indicació de les qualificacions mitjanes i la puntuació atorgada al projecte de col·laboració, així com el departament en el que prestarà col·laboració.

Així mateix, els llistats provisionals contindran les sol·licituds proposades per a la seva denegació amb indicació de la causa de la mateixa perquè les persones interessades, en el termini de 10 dies, al·leguin i presentin els documents i justificacions que estimin pertinents.

Destinataris

Estudiants matriculats en el darrer curs dels estudis de grau o en el primer d’un màster universitari oficial durant el curs 2024-2025.

Import

2.000 €

La dotació total i única de la beca per a tots els beneficiaris serà de 2.000 euros. La concessió d'aquesta beca no comporta l'exempció del pagament per part del beneficiari dels preus públics per serveis acadèmics.

Places

67

Durada

La col·laboració no podrà finalitzar amb posterioritat al 31 de juliol de 2025.

Incompatibilitats

Les establertes a la convocatòria.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

11/06/2024

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

17/09/2024

Observacions

Enllaç a la distribució de les beques de col·laboració amb departaments del MECD. Curs 2024-2025.

Enllaç a la sol·licitud online a la seu electrònica del Ministeri.

La sol·licitud es fa de manera online directament a la Seu Electrònica del Ministeri. 

Tots els sol·licitants hauran d’adjuntar a la sol·licitud un projecte de col·laboració complimentat pel sol·licitant i avalat i puntuat pel departament en el que volen desenvolupar aquest projecte.

 

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució