Graus Totes les titulacions tenen una assignatura de pràctiques externes

Beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. Curs 2023-2024

Descripció

És objecte de la present convocatòria promoure la iniciació en tasques de recerca dels estudiants universitaris que vagin a finalitzar els estudis de grau o que estiguin cursant primer curs de Màsters universitaris oficials, mitjançant l'assignació d'una beca que els permeti iniciar-ne tasques de recerca vinculades amb els estudis que estan cursant i facilitar la seva futura orientació professional o investigadora.

Aquesta beca es podrà concedir una sola vegada i en un sol curs acadèmic.

D’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i amb l’article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les Universitats faran públics els llistats provisionals de candidats amb indicació de les qualificacions mitjanes i la puntuació atorgada al projecte de col·laboració, així com el departament en el que prestarà col·laboració.

Així mateix, els llistats provisionals contindran les sol·licituds proposades per a la seva denegació amb indicació de la causa de la mateixa perquè les persones interessades, en el termini de 10 dies, al·leguin i presentin els documents i justificacions que estimin pertinents.

Destinataris

Estudiants matriculats en el darrer curs dels estudis de grau o en el primer d’un màster universitari oficial durant el curs 2023-2024.

Import

2000 €

La dotació total i única de la beca per a tots els beneficiaris serà de 2.000 euros. La concessió d'aquesta beca no comporta l'exempció del pagament per part del beneficiari dels preus públics per serveis acadèmics.

Places

67

Durada

Fins el 30 de juny de 2024

Incompatibilitats

Les establertes a la convocatòria.

Data d'inici de sol·licituds

08/06/2023

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

19/09/2023

Observacions

Enllaç a la convocatòria de les beques de col·laboració.

Enllaç a la distribució de les beques de col·laboració amb departaments del MECD. Curs 2023-2024.

Enllaç a la sol·licitud online a la seu electrònica del Ministeri.

La sol·licitud es fa directament a la pàgina web del ministeri. Tots els sol·licitants hauran d’adjuntar a la sol·licitud un projecte de col·laboració avalat i puntuat pel departament en el que volen desenvolupar aquest projecte.

 

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat