Graus Totes les titulacions tenen una assignatura de pràctiques externes

Convocatòria de beques per a cursos intensius al Servei de Llengües de la UAB. Juliol de 2023

Descripció

Per tal de facilitar la formació en llengües estrangeres dels estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Servei de Llengües de la UAB convoca 40 beques per a participar en els cursos intensius presencials i semipresencials d’anglès, francès, alemany i italià que el Servei de Llengües de la UAB impartirà durant el mes de juliol de 2023.

Requeriments

Haver estat matriculat/da en estudis oficials a qualsevol centre propi de la UAB durant el curs 2022-2023 d'un mínim de:
- Alumnat de grau o màster oficial: 30 crèdits.
Aquest nombre de crèdits podrà ser inferior en el cas d'alumnes que finalitzin els seus estudis i matriculin tots els crèdits que els manquin per finalitzar-los.
- Alumnat de doctorat: tindran preferència els estudiants que hagin cursat el primer seguiment al curs 2022-2023.

Per gaudir de la beca caldrà assistir, com a mínim, al 75% d'hores del curs.

Incompatibilitats

Aquesta beca és compatible amb qualsevol altra beca o ajut concedit per a la mateixa finalitat, sempre que la suma dels ajuts no superi l’import de la matrícula.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

02/05/2023

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

15/05/2023

Documentació

S'haurà d'adjuntar una fotocòpia de la pàgina del compte o de la llibreta on consti l'IBAN, l’entitat, l’oficina, el dígit de control i el número on la persona sol·licitant vol que se li ingressi l’import de la beca i on ha de figurar la persona sol·licitant com a titular o beneficiària.

Formulari d'inscripció

Observacions

Presentació de sol·licitud

La sol·licitud es pot presentar per una d’aquestes vies:

1. Presencialment en la Gestió Acadèmica o el Registre General.

2. Per via electrònica, accedint a l’adreça https://seuelectronica.uab.cat/info-sol-licitud-generica, adjuntant el formulari, degudament emplenat i signat.

 

Correu electrònic

coordinacio.beques@uab.cat

Resolució

Data de resolució

12/06/2023

Resolució

Enllaç a la resolució 

Avís Important:

Les beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB estan subjectes a la retenció d'IRPF corresponent (2% sobre l’import de l’ajut).