Graus Totes les titulacions tenen una assignatura de pràctiques externes

Convocatòria de beques salari Ítaca-Banco Santander per alumnes de Grau de la UAB. Curs 2022-2023

Descripció

Avís important

Atès que no ha estat possible accedir a tota la informació necessària de la totalitat de les persones sol·licitants per problemes derivats del nou calendari de gestió de les beques generals, i d’acord al que estableix el punt 15 de la convocatòria de la beca salari Ítaca, us informem que s’endarrereix la data de la resolució definitiva fins el dia 20 d’octubre de 2022.

La UAB és una universitat pública, compromesa socialment i amb una voluntat ferma de servei a tota la societat. La UAB treballa per atreure el màxim de talent, a la docència, a la recerca, a la gestió, a la transferència de coneixement, i també entre els estudiants. Un dels seus objectius és procurar que tots els estudiants puguin accedir a una formació superior, independentment dels recursos econòmics del seu entorn familiar. És per això que, conjuntament amb el Banco Santander, es convoquen 24 beques salari per donar sortida a les expectatives de futur de joves talents que, altrament, serien inviables.

Places

24

Requeriments

  1. Haver finalitzat estudis de batxillerat el curs 2021-2022 en un centre que hagi participat en qualsevol edició del Campus Ítaca de la UAB i/o formi part del Projecte Prometeus. Pots consultar la llista de centres aquí.
  2. Matricular-se al primer curs de qualsevol grau impartit pels centres propis de la UAB.
  3. Disposar d'un nivell de renda familiar que permeti accedir a les beques ordinàries que concedeix el Ministeri d’Educació i Formació Professional per al curs 2022-2023.

Important: Revisa atentament els requisits de la convocatòria. Per poder optar a les beques salari Ítaca és obligatori haver sol·licitat la beca general pel curs 2022-2023, en el període de sol·licituds que es va obrir per part del Ministeri d’Educació i Formació Professional del 30 de març al 16 de maig de 2022.

Durada

Els anys de durada dels estudis del grau matriculat

Incompatibilitats

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut concedit per a la mateixa finalitat, o amb la prestació de servei remunerat a la UAB.

En el cas que la persona adjudicatària tingui concedit un altre ajut o prestació dels esmentats en el punt anterior, hi haurà de renunciar i haurà de presentar a la Gestió Acadèmica del centre on es cursin els estudis la documentació que ho demostri adreçada a l'Àrea d'Afers Acadèmics, en un termini de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució definitiva d'aquesta convocatòria.

Si en qualsevol moment del gaudi d'aquesta beca es detectés que s'està produint aquest incompliment per part de la persona adjudicatària, es procedirà a la revocació de la beca salari Ítaca - Banco Santander, previ avís a la persona interessada.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

01/06/2022

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

30/06/2022

Documentació

  • Certificat de qualificacions amb la mitjana de l'expedient de batxillerat de la persona candidata.
  • Fotocòpia del DNI / NIE de la persona sol·licitant.
  • Escrit breu i original de la persona candidata, on s'exposi les motivacions en la tria dels estudis universitaris.

Aquesta documentació s’haurà d’escanejar, i adjuntar en el moment de fer la sol·licitud al web de beques del Banc de Santander.

La inscripció s’ha de fer obligatòriament mitjançant la web del Banco de Santander:

Formulari d'inscripció

Observacions

La resolució provisional es publicarà el dia 8 de juliol de 2022  en aquesta pàgina web i mitjançant correu electrònic des de la plataforma de beques del Banc de Santander.

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució