Graus Totes les titulacions tenen una assignatura de pràctiques externes

Convocatòria de beques salari Ítaca-Banco Santander per alumnes de Grau de la UAB. Curs 2021-2022

Descripció

La UAB és una universitat pública, compromesa socialment i amb una voluntat ferma de servei a tota la societat. La UAB treballa per atreure el màxim de talent, a la docència, a la recerca, a la gestió, a la transferència de coneixement, i també entre els estudiants. Un dels seus objectius és procurar que tots els estudiants puguin accedir a una formació superior, independentment dels recursos econòmics del seu entorn familiar. És per això que, conjuntament amb el Banco Santander, es convoquen 20 beques salari per donar sortida a les expectatives de futur de joves talents que, altrament, serien inviables.

Places

20

Requeriments

Haver finalitzat estudis de secundària el curs 2020-2021 en un centre que hagi participat en qualsevol edició del Campus Ítaca de la UAB. Pots consultar la llista de centres aquí.

Matricular-se al primer curs de qualsevol grau impartit pels centres propis de la UAB.

Disposar d'un nivell de renda familiar que permeti accedir a les beques ordinàries que concedeix el Ministeri d'Educació Cultura i Esport per al curs 202
1-2022.

Important: Per tal de comprovar que el/la sol·licitant compleix amb els requisits econòmics esmentats, és imprescindible que els/les estudiants que sol·licitin la beca salari també sol·licitin l’Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 202
1-2022, quan s’obri el termini de presentació de sol·licituds corresponent. Podeu trobar la informació sobre aquesta sol·licitud al web de l’AGAUR.

El fet de no cursar aquesta petició durant el mes de juliol implicarà la desestimació de la sol·licitud per manca de documentació.

Durada

Els anys de durada dels estudis del grau matriculat

Incompatibilitats

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut concedit per a la mateixa finalitat, o amb la prestació de servei remunerat a la UAB.

En el cas que la persona adjudicatària tingui concedit un altre ajut o prestació dels esmentats en el punt anterior, hi haurà de renunciar i haurà de presentar a la Gestió Acadèmica del centre on es cursin els estudis la documentació que ho demostri adreçada a l'Àrea d'Afers Acadèmics, en un termini de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució definitiva d'aquesta convocatòria.

Si en qualsevol moment del gaudi d'aquesta beca es detectés que s'està produint aquest incompliment per part de la persona adjudicatària, es procedirà a la revocació de la beca salari Ítaca - Banco Santander, previ avís a la persona interessada.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

01/06/2021

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

30/06/2021

Documentació

  • Certificat de qualificacions amb la mitjana de l'expedient de batxillerat de la persona candidata.
  • Fotocòpia del DNI / NIE de la persona sol·licitant.
  • Escrit breu i original de la persona candidata, on s'exposi les motivacions en la tria dels estudis universitaris.

Aquesta documentació s’haurà d’escanejar, i adjuntar en el moment de fer la sol·licitud al web de beques del Banc de Santander.

La inscripció s’ha de fer obligatòriament mitjançant la web del Banco de Santander:

Formulari d'inscripció

Observacions

La resolució provisional es publicarà el dia 8 de juliol de 2021en aquesta página web i mitjançant correu electrònic des de la plataforma de beques del Banc de Santander.

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució